Overlegen nr. 1 - 2016

1 FEBRUAR 2016 Tema: Arbeidsforhold i sykehus

Utgiver: Norsk overlegeforening Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 / Fax 23 10 91 50 www.legeforeningen.no / overlegeforeningen Redaktør: Arild Egge E-post: arild.egge@ous-hf.no Redaksjonskomité: Jon Helle, Arne Laudal Refsum og Edith Stenberg. Annonser: Media-Aa Marketing Postboks 240, 1401 Ski T: 64 87 67 90/ 900 43 282 arne@aamedia.no Foto: Jon Helle, Edith Stenberg, Thomas Barstad Eckhoff, privat, Scanpix, Shutterstock Forsiden: Foto: Anne Grethe Mathiesen Opplag: 9.500 eks. Grafisk produksjon: Merkur Grafisk AS Postboks 25, Kalbakken, 0901 Oslo Merkur Grafisk er godkjent som svanemerket bedrift. MILJØMERKET 2041 Merkur Grafisk AS 0672 Bladet foreligger i nettutgave på foreningens nettside der alle lenker er direkte tilgjengelige Frist for innlegg til neste utgave 01.05.2016 22 52 26 Forsidebilde: Eika i Råde Copyright - Gjengivelse av innhold er kun tillatt med skriftlig tillatelse fra forfatter(e) og redaksjon 3 4 6 8 10 12 13 14 16 18 22 24 24 26 28 32 33 34 36 37 38 40 44 46 48 50 52 54 58 62 66 68 70 71 Kjære kolleger Oppgjørets time Sykehusplanens sviktende premisser Intervju med helseminister Bent Høie Intervju med Kjersti Toppe, SP Intervju med Torgeir Micaelsen, Ap Spørreundersøkelse: Hvordan opplever fastlegene samarbeidet med sykehusene? Høies nasjonale sykehusplan er uferdig og har store mangler! Marit Hermansen, president i Den norske legeforening Akershus Universitetssykehus er ikke et modellsykehus! Hva kan vi lære av Kalnes? Utviklingsdirektøren om arbeidsplasser ved nytt Østfold-sykehus Arbeidsforhold for yngre leger på Kalnes Sykehuslegers arbeidsinnhold Rommet krymper – hvorfor? Tidstyvene Å bygge for smått er dyrt Når dataløsningen blir patologisk «Time to blow up HR» Helse Vest sykehusjournal på nett Elektronisk tilgang til pasientjournal: Enklere tilgang for pasienten, mer jobb for legen? Min pasientjournal - Pasienten har vært utro én gang Flyktning eller asylsøker og samtidig helsearbeider, en kjærkommen reserve, eller blir de taxisjåfører? Med optimisme inn i byggeprosessen «I fremtiden kan vi få ledere som er lite egnet til å utvikle norske bedrifter» Tillit framfor styring Tradisjonsrik master i helseledelse i ny støpning - det såkalte «Ole Berg kurset» IHI, The 27th Annual National Forum on Quality Improvement in Health Care Nye foreslåtte regler om arbeidstid vil øke arbeidsgivers styringsrett Vaktrom FaMe: Et forslag til forskrift og behovet for kvalitetsparametere FaMe: Tissue engineering – vevsregenerativ behandling – av vener med fungerende veneklaffer FaMe: Kateterbasert trombolyse ved akutt dyp venetrombose

Det som tas opp i Overlegen handler ofte om arbeidsforholdene i sykehusene, og et viktig aspekt er forandringene som setter sitt preg på hverdagen. Noen endringer er viktigere enn andre og går inn til beinet av rolle og betingelsene for å utøve profesjonsoppgavene. Slike endringer er viktig å sette søkelyset på og det er også interessant å se om det er utviklingslinjer. Historien er vi midt opp i og det er ikke lett å se slikt - uten å ta et skritt til siden. Fagligheten står under press og det rapporteres om fryktkultur fra mange foretak – man må si det er grunn til bekymring! En ny trend i personalpolitikken har banet vei for et nytt begrep: «Hard HR»! Hvordan forstår HR sin oppgave da? Årsplaner som har som mål å spare inn mest mulig på lønnsbudsjettene, mens de selges inn som «ressursplanlegging», innføres stadig flere steder. Utvidet åpningstid ved sykehusene, som er et politisk mål, medfører gjentatte angrep på vår status som dagarbeidere og er et utslag av «styring og kontroll»- modellen som er vår tids løsen. Viljen til å beskytte sine ansatte – arbeidsgivers «omsorgsplikt» er et begrep i AML som ikke lenger er så lett å få øye på som før; dette savnes bare mer i en tøff mediehverdag der man ikke bare fort kan bli offer for vanlige medier, men også i henges ut i de sosiale. Det er i det hele tatt forunderlig at arbeidstager og – giver synes å stadig lettere komme på kant. En kan henvise til forrige nummer av Overlegen som presenterte noen enkeltsaker som illustrerer denne foruroligende utviklingen, og som på nytt har vært framme i DN s bredt anlagte artikkel om fryktkulturen som beskrives i flere norske sykehus. Dersom noe slikt eksisterer og får anledning til å utvikle seg, er det neppe mulig å tenke seg at det ikke også vil gå utover pasientene på flere måter. I det daglige er det de mange ikke tilstrekkelig godt planlagte prosesser og omorganiseringer som sliter på og forstyrrer driften. Det er stadig noen sjelsettende organisasjonsprosesser på gang, og IKT løsninger med åpenbare mangler innføres uten tilstrekkelige forberedelser, enn si motforestillinger. Man lesser stadig nye oppgaver over på legene – som merkantilt personell før bedre tok seg av. Krav til dokumentasjon øker stadig, man dokumenterer flere steder, arbeider stadig tyngre ved hver «arbeidsstasjon» – alt for å øke pasient- sikkerheten. Hensikten kan være god, - men kan det bli for mye, må det være lov å spørre? Det er i hvert fall sikkert at vi bruker vanvittig med tid på disse oppgavene – og dermed nødvendigvis mindre på pasientene. Det vil si - enn så lenge bruker man fremdeles tid på pasientene med kompensatorisk ubetalt overtid. Men, hva når man etter hvert skal jages hjem med nedskårne tjenesteplaner? Hvordan blir det med kontinuiteten, kompetansen og opplæringen? Det er en gåte hvorfor er man ikke mer bekymret for at man kan ødelegge etablerte fagmiljøer og strukturer som fungerer godt - oppe i alle endringer – man bare forutsetter at det selvsagt ikke må gå utover kvalitet eller sikkerhet. Det kan virke som man vil ha legene «på plass», man operasjonaliserer det faglige arbeidet og gjør oss til turnusarbeidere uten å diskutere hva det gjør med fagmiljøene. Åpne kontorlandskap kan sees på som uttrykk for det samme – «clean desk». Å kunne bygge nye sykehus uten, eller med svært få kontorer til legene kan tenkes å være en symbolsk milepæl realisert ved de to siste sykehusnybyggene her i landet, Kalnes og AHUS. 24-timers streiken i England er verdt å merke seg, for den kan vise hva som er på vei her i forleng- elsen av retningen vårens forhandlinger kan ta. Man utvider normalarbeidstiden og definerer leger som «ressurs» som hentes fra lageret dit den trengs; da blir det jo nesten ikke overtid og legen «trykkes godt ned i setet». • OVERLEGEN 1-2016 3 Kjære kolleger

OVERLEGEN 1-2016 4 Av Overlegeforeningens leder Jon Helle Foto: Thomas Barstad Eckhoff ›› OPPGJØRETS TIME Oppgjørets time Direktører og styreledere som ikke får ryddet opp i fryktkultur og annen ukultur, kan ikke fortsette. Men problemet stikker dypere. Oppslagene i media de siste uker om ulike varianter av fryktkultur i sykehus, må få konsekvenser. Media har ikke kjørt saken på lettvint vis. Mange ulike aktører står frem. Beskrivelsene er ikke øyeblikksbilder, men uttrykk for noe som har pågått lenge, åpent eller skjult. Ikke bare mot enkeltpersoner, men det er noe som rammer mye bredere. Ringvirkningene er alvorlige noen steder. Ledere kan karakteriseres eller kategoriseres på mange ulike måter. Når ytringsfrihet og fryktkultur er tema, har vi tre typer: - De som aktivt stimulerer til kritiske ytringer for å finne de beste løsningene - De som passivt aksepterer motstand - De som over tid setter inn ulike typer sanksjoner, åpne eller subtile, mot dem som ytrer seg kritisk Den siste typen ledere hører ikke hjemme i sykehusene, som er en av hjørnesteinene i det norske samfunnet. Ikke alle ansatte rammes direkte av fryktkulturen. Tillitsvalgte, som fronter de ansatte og deres synspunkter, møter nok størst problemer. Men også erfarne mellomledere opplever det samme. Det er all grunn til å takke de som står på, og står fram, på vegne av fellesskapet på jobb eller for helsetjenesten og pasienttilbudet. Ofte henger disse forholdene sammen. Vi skal ikke skjære alle over en kam. Mange ledere fungerer veldig godt. Legeforeningen deler hvert år ut sin lederpris. Vi mottar mange, veldig godt begrunnede forslag. Gjennom lederprisen har vi ønsket, og lyktes med, å vise fram gode forbilder på ledere som leder på en utmerket måte; Ledere som får de ansatte med seg, ikke mot seg. Og som likevel, og kanskje derfor, klarer å holde seg innenfor stramme rammer og utvikler virksomheten til beste for samfunnsoppdraget. Også helseministeren har brukt vinner av prisen som eksempel til etterfølgelse. For å komme til bunns i problemet, må følgende skje: Maktbalansen mellom styreledere og administrerende direktører må noen steder rettes opp. Noen steder synes administ- rerende direktør å ha for stor makt over styreleder, som har den formelle makten. Direktøren legger ofte premissene for styrets diskusjoner og behandling av saker. Styrene må få bedre informasjon om hva som foregår i virksomheten og også om hvordan sentrale verdier etterleves. Hvis man ikke har en sterk styreleder og et kompetent styre med god takhøyde, der de ansattes representanter blir hørt, kan leder lage rom for å handle i skyggen for det styret ser. Og når fokus er på budsjett, ventetider etc., er det mye som kan være usynlig for styreleder. Der mange piler peker i samme retning, må ledelsen fratre. Der leder selv ikke vil treffe rett beslutning, må styret gjøre det. Og ordner ikke styret opp, må eier skifte ut styret. Vi kan ikke akseptere den belastning ansatte utsettes for over tid. Og som kan gå utover pasientsikkerhet på både kort og lang sikt. Nye koster må inn, uten bindinger. Alle ledere og styrer i sykehus-Norge bør gå i seg selv og ta puls og blodtrykk på egen kultur. Noen vil kunne fri- kjenne seg selv, andre må starte et gjennomgripende arbeid. I tillegg må alle i lederlinjen, fra Storting og regjering og nedover, finne mer ut av hvorfor det har kunnet bli slik. •

danskebank.no/legeforeningen Oppdag mulighetene dine med Danske Bank Særdeles lav rente på boliglån. Gullkort, Priority Pass og Concierge service. Samme gode tilbud til samboer/ektefelle som til deg som medlem. Profesjonell rådgivning både til private og næringsdrivende. Og eget VIP telefonnummer; 05550.

OVERLEGEN 1-2016 6 Av Christian Grimsgaard, nestleder i Overlegeforeningen ›› Premissene er urimelige og usannsynlige. Sykdomsbyrden øker ikke proporsjonalt med leveår. Tvert i mot ser det ut til at sykdomsbyrden er rimelig konstant selv om levealder øker, men kommer noe senere, og spres over lengre tid. Å regne med en prosent årlig økning av bemanning grunnet kvalitetsforbedring kan kanskje høres tilforlatelig ut, men det strider mot den observerte utvikling. En årviss økning over tid vil også gi høyere kvalitet. Da er det et helt annet helsevesen vi snakker om, ikke en videreføring av dagens. Til sist, alle regnestykker med renters rente ender i det umulige bare de fremføres langt nok. Som her. Mørkemann-tankesettet er så tidlig og tydelig utlagt at det danner horisonten i Høies plan. Likevel fremmes ikke de radikale tilrådinger som enkelte fryktet (og andre ønsket). Planen kan langt på vei leses som et vern av dagens sykehusstruktur. Det henger vel sammen med at departementet har gjort grundig sonderingsarbeid i felten før de bestemte seg. Med oppriktig interesse har de kommet til viktige erkjennelser; det leveres mye god og rimelig medisin på landets mange små sykehus. Begeistringen for stor-drift er vel også på retur. Det lukter brent av mange fingre som «har tukla» med tidligere veldrevne sykehus. Så den varslede nedleggelse av kirur- gisk akuttberedskap ved små-sykehusene gjenfinnes kraftig moderert i planen Stortinget har fått fremlagt. Det har endt ut i en tilråding om å igangsette lokale prosesser for å se nærmere på beredskap ved fem mindre sykehus. Opptaksområde legges ikke til grunn som et avgjør- ende kriterium. Departementet anbefaler å opprettholde beredskapen ved flere små sykehus. Også sentralt beliggende som Notodden og Voss. Fem sykehus foreslås likevel endret, til sykehus med medisin, anestesi, radiologi og elektiv kirurgi. Volda, Flekkefjord, Stord, Narvik og Lofoten skal miste akuttkirurgisk beredskap. Dette vekker motstand, ikke bare blant de ansatte og fastleger, men også i befolkningen. De frykter nok, som landsstyrets medlemmer, at å fjerne akuttkirurgi vil være bidra til de-rangering av hele virksomheten. Langt på vei har de nok rett. Omlag en av tre øyeblikkelig hjelp innleggelser går til kirurgiske avdelinger. Men lukkes disse for ø-hjelp faller egendekningen også i andre fagområder. Ser man nærmere på de få utvalgte er det fellestrekk. Alle har vært leilendinger under større hovedbruk. At lokalsykehuset etter mange år med varierende grad av omsorgssvikt skal belønnes med å ribbes for ytterligere funksjoner er nok drøy kost for mange. Men departementet foreslår altså at alle sykehusene skal bemannes med kirurger. Det skal være et kirurgisk miljø som del av helheten. De fem skal får lov til å drive elektiv virksomhet om dagen. Med kirurger på plass er det vanskelig å se hvorfor de ikke like gjerne kan åpne for akuttberedskap. Hvor omfattende en slik beredskap skal være vil vel kunne variere. Men alle burde kunne stelle med enklere tilstander, samt stabilisere traumer i påvente av transport til et traume-senter? Å nærmest forby sykehus med kompetanse på plass å behandle akutt- tilfeller kan fortone seg urimelig. Narvik er et eksempel på hvor underlig dette kan falle ut. De har kompetente ortopeder på huset, men pådrar en gammel krok seg et brudd som krever operasjon får de ikke lov å slippe til. Da skal ambulansen humpe av gårde gjennom årstidene til Harstad. Og pårørende etter for å besøke gamle-mor. Uten kvalitets-argumenter eller annen god begrunnelse er det forståelig at Narviks befolkning synes løsnSykehusplanens sviktende premisser Skal vi tro Nasjonal Helse- og sykehusplan vil hver 3. nordmann måtte velge seg inn i helse- og omsorgssektoren i fremtiden. Men heldigvis kan vi betrakte dommedags- varsler av denne type med en porsjon skepsis. Ikke sjelden bygger de på tvilsomme premisser. Som at pensjonsalderen ikke endres selv om vi holder oss friske lengre. I dette tilfellet har forfatterne vært så redelige at de klargjør hvilke antakelser dommedag hviler på; at sykdomsbyrden øker proporsjonalt med antall leveår, og at kvalitetskrav vil øke ressursbehovet med en prosent årlig. Helsedirektoratet 406 Folkehelseinstituttet 574 Sykehuspartner 500 + + +

OVERLEGEN 1-2016 7 ingen er dårlig. Mange har vel tenkt at det egentlig dreier seg om presset økonomi og dyre vaktordninger. Men vaktordningene forsvinner ikke med akuttberedskapen. Også rene elektive enheter må ha beredskap for komplikasjoner som kan oppstå. Selv på Lovisenberg sykehus, et steinkast fra Ullevål, har de bakvaktordning i ortopedi. Kanskje ser helseforetakene likevel for seg at de skal spare penger ved å unnlate vaktordninger for den elektive kirurgien. Med en eller annen form for beredskapsordninger? Det er ikke mye å spare. Vanligvis har små sykehus hjemmevaktordninger som er honorert med betaling for hver fjerde time. Med omlag 500 kroner timen i 16 timer døgnet utgjør 1:4 honorering 2000 kroner døgnet. De samlede lønnskostnadene for en bakvaktsordning ligger under en million per år. Så selv om vi skulle gå på akkord med vaktberedskap for den elektive kirurgien er det ikke mer enn fem millioner årlig i vaktutgifter ved disse fem sykehusene. Å stenge for akutt-kirurgiske tilstander utløser samtidig formidable utgifter til transport på tvers av vårt langstrakte land. Det er lite å spare, og mye å tape. Likevel er det akuttkirurgi som har dominert det meste av debatten rundt det ellers omfattende fremlegget Stortinget skal ta stilling til. Hva står det ellers? Lite om penger. Karrig lesning for de av oss som hadde håpet på en erkjennelse av etterslep og behov for økte ressurser. Finans står på lur i kulissene, alt skal inn i vanlig budsjettbehandling. Dessuten kan det meste kan løses innenfor gjeldende rammer. For eksempel sertifisering av sykehus. Selv om alle vet at dette er tid- og ressurskrevende skal det løses uten finansiering. (I Danmark er man i disse dager i ferd med å avvikle hele sertifiserings-ballet fordi det ble for dyrt. Kanskje burde departementet dra på en ny studie-tur før konsulentene starter gildet). Det står mye om pasienten. Masse. I perioder er bruker-perspektivet så påtrengende at man må ta en pust i bakken ved gjennomlesing; «Det er behov for flere kliniske studier for å imøtekomme pasientenes ønske om å få delta i kliniske studier». Og er brukerperspektivet påtrengende er fagperspektivet er fraværende. Fagmiljø er knapt nevnt. Brukeren opptar manesjen alene. Ellers er regi og oppsetning overlatt til Helsedirektoratet som normgiver, og Folkehelseinstituttet (med Kunnskapssentert) skal «produsere kunnskap». Styringslinja skal fortsatt være profesjonsnøytral. Likevel presiseres det at det er denne linja som skal ivareta fagstyringen. Uten fagkunnskap. Utøverne av de faktiske tjenester benevnes gjennomgående som «tjenesten». Det er altså ikke mulig å spore noen erkjennelse av at dagens styringsmodell er beheftet med uhensiktsmessigheter. Stadig top-down med management- styring flankert av direktorat og kunnskapssenter. Så også når det gjelder innretning ser planen altså ut til å lyse fred over utviklingstrekkene etter årtusenskiftet. Fag og tjeneste skal utvikles og styres fra skrivebordene. Den kumulative effekten av de siste års tiltro til skrivebords-styring er iøynefallende. Helsedirektoratet sentralt har økt fra 548 til 956 ansatte på fem år. Selv om endel av økningen kan tilskrives E-helse er det ingen tvil om at byråkrativeksten har vært sterk. Vi har nå etter sigende verdens største direktorat. Også andre sentrale enheter eser ut. Folkehelseinstituttet har økt fra 556 i 2002 til 1130 i 2015. I foretaksstrukturen utmerker sykehuspartner seg med mer enn 60 % vekst på 4 år, fra under 800 til 1300 ansatte. I denne sammenheng blir de store bølgene om akutt-kirurgisk beredskap i distriktene våre en avsporing fra en mye viktigere diskusjon; balansen mellom sentral styring og lokal autonomi. Fra sykehussiden er det ikke alltid lett å se en tydelig effekt av alle ressursene som pløyes inn i de sentrale organ. Når manglene ute i tjenestene mange steder er så tydelige er det ikke til å undres over at innsigelsene blir skarpe. Men de har altså ikke fått gjennomslag i denne planen. Det er synd. Ellers står det naturligvis mye annet i planen, og mye er både klokt og sant. Jeg har lyst å løfte frem en liten sak på tampen, som noen har funnet plass til å få med; et nasjonalt nettverk for fagrevisjon. Her skal en gruppe fagfolk fra sykehus sammen gå gjennom praksis ved de ulike sykehusene. Nærmest som utdanningskomiteer. Målsettingen er «å lære av hverandre og få råd og veiledning, ikke kontroll og revisjoner». Et lite avsnitt i en stor plan, men som ganske sikkert vil kunne få virkelig betydning. Billig, enkelt, og effektivt. Alt det sertifisering ikke er. • «I Danmark er man i disse dager i ferd med å avvikle hele sertifiserings-ballet fordi det bl for dyrt. Kanskje burde departementet dra på en ny studie-tur før konsulentene starter gildet» «Fra sykehussiden er det ikke alltid lett å se en tydelig effekt av alle ressursene som pløyes inn i de sentrale organ. Når manglene ute i tjenestene mange steder er så tydelige er det ikke til å undres over at innsigelsene blir skarpe»

OVERLEGEN 1-2016 8 Nasjonal sykehusplan styrker Helsedirektoratet, og rendyrker direktoratets faglige rolle, mens departementet skal ta seg av det politiske aspektet. Er dette første trinn for å ta vekk de regionale helseforetakene? «Jeg og Høyre har vært helt tydelige på at vi vil ta bort det regionale nivået, og det er det politisk flertall for. Men det er ikke flertall for hva som skal komme isteden. Derfor var nasjonal sykehusplan 1. trinn for meg, den måtte på plass først. Deretter var det viktig å få på plass bedrede pasientrettigheter, som pakkeforløp, fritt behandlingsvalg og reduserte ventetider. Som trinn 3 kommer Kvinnslandsutvalgets rapport om fremtidig organisering av sykehusene. Vi vil invitere Stortinget til å ta prinsippavgjørelsen for ny modell i denne stortingsperioden, så kan lovarbeidet starte opp i etterkant av det.» I 2013 sa du dette om hva nasjonal sykehusplan skulle inneholde på investeringssiden: «Nasjonal sykehusplan vil gi en større oversikt på dette området, og Stortinget vil da ha fått dokumentert behovet. Da har de et grunnlag for å fatte vedtak, det har Stortinget ikke hatt til nå. Nå vet egentlig ikke Stortinget hva behovet er.» Tør du vise status for sykehus-bygninger for Stortinget? «Alternativet er fryktelig dårlig. Vi må synliggjøre status for Stortinget, og da kan Stortinget gjøre det de er best på, nemlig å foreta prioriteringer og bevilgninger». Synes du sykehusplanen holder det du lovet? «Ja. Sykehusplanen svarer opp dette. Stortinget skal ikke ta stilling til en konkret investeringspakke, men de skal vite om behovet og planene. Stortinget bevilger til regionene, og dette var noe av det de regionale helseforetakene tok opp i forbindelse med høringen av planen. Jeg mener sykehusplanen gir et bedre grunnlag for Stortinget å fatte sine beslutninger.» Men en av kritikkene mot foretaksreformen er alle glavalagene i foretakene, og at behov og bekymringer vaskes oppover i systemet slik at Stortinget ikke vil få det riktige bildet av behovet. Vet for eksempel Stortinget som bevilger eller du som eier om rapportene om rotter i kjelleren på Ullevål Sykehus? «Det har aldri vært ment at sykehusplanen skal ha en statusrapport for hvert enkelt sykehusbygg. Denne planen er i tillegg til statsbudsjettet og peker lenger frem i tid. Det vil være et større investeringsbehov i årene som kommer, men samtidig må sykehusene forholde seg til rammene som blir satt. Senterpartiet har kommet med «Folkets Helsetjeneste» som sitt alternativ til din sykehusplan. Hva synes du om den? «Det er forbausende mye som er likt. Senterpartiet foreslår at sykehus skal organiseres i nettverk, vi foreslår i team. Det må bli slutt på konkurransen mellom sykehus, men samtidig en aksept av at sykehusene er avhengig av hverandre. De store klarer seg ikke uten de små, da kneler de, og de små er avhengig av kompetansen på de store. NASJONAL SYKEHUSPLAN holder det jeg lovet for 2 år siden Intervju med helseminister Bent Høie ›› Høyre er fortsatt fast bestemt på at de regionale helseforetakene skal bort, og ønsker vedtak i løpet av denne stortingsperioden. Han innrømmer at budsjettøkningen han lovet i valgkampen enda ikke er oppfylt, men han vil ikke si noe om han tror han klarer det i løpet av disse 4 årene. Stortinget trenger ikke vite detaljene i hvor dårlig vedlikeholdet er i sykehusbygningene. Av Arne Laudal Refsum, redaksjonskomitéen

OVERLEGEN 1-2016 9 Styringsmodellen til Sp er imidlertid urealistisk og rotete. Staten eier sykehusene, mens fylkeskommunen skal utnevne styret. Da kan man risikere at et fylke som har et annet politisk flertall enn ministeren fører en annen politikk enn det ministeren bestemmer. Skal jeg da kaste styret, og fylket oppnevne et nytt styre som fortsetter akkurat som før. Det blir filibustertaktikk.» Det er skjebnen til akuttkirurgi ved de små sykehusene som har tatt nesten hele fokuset i sykehusplanen. Man kan nesten mistenke deg for å ha lagt det inn som en lynavleder for andre forslag i sykehusplanen. Kunne du valgt andre tilnærminger til problemet, f.eks ved faglige revisjoner, sterkere krav til kvalitetsdokumentasjon, tydeligere ledere som skal ta opp erfaringer fra andre steder osv ? «Volumet av akuttkirurgi på en del av sykehusene er så smått at det blir umulig å sammenligne kvaliteten på inngrep mellom små og store sykehus. Å samle opp tilstrekkelig antall inngrep til å kunne sammenligne, vil ta så lang tid at metoder og teknikk vil ha forandret seg underveis. Derfor vil resultatene bli usikre. Det var derfor nødvendig å løfte aspektet om et nødvendig befolkningsgrunnlag for å klare å lage definisjonsklasser av sykehus, noe jeg hadde lovet at vi skulle. (Regionssykehus, store akuttsykehus, mindre akutt sykehus, og sykehus med tilpassede akuttfunksjoner, red,anm.)» Legeforeningen skriver i sin innspillsrapport til Nasjonal sykehusplan at det er et problem at for mange sykehus har akuttfunksjoner. Når du kommer til landsstyremøtet i Legeforeningen og sier at du vil fjerne akuttfunksjonene ved noen lokalsykehus blir du nærmest halshugget. Hva gjør noe slikt med ditt syn på Legeforeningen som konstruktiv samarbeidspartner? «La meg først presisere at jeg har hatt og har en god dialog med Legeforeningen i arbeidet med sykehusplanen. Og det har kommet ulike faglige innspill. Men Legeforeningen er også en fagforening, og det var det som kom til uttrykk på landsstyremøtet. Jeg var allikevel overrasket over at den andre stemmen, den som hadde kommet med innspill i tråd med det jeg hevder, ikke deltok tydeligere i debatten. Jeg hadde forventet en kraftig diskusjon, og var derfor overrasket over at ulike synspunkter ikke kom frem. Jeg ser fortsatt på Legeforeningen som en konstruktiv samarbeidspartner.» I valgkampen lovet du 12 mrd friske kroner til sykehusene, samt at utgiftene til fritt sykehusvalg skulle dekkes. Du ligger bak for å oppnå dette. Vil du klare å oppfylle løftet ditt? «I snitt ligger vi ca 600 mill kr bak pr år, og vi har oppnådd mye. Det er riktig å ha høye ambisjoner. Vi har rekordhøyt nivå av investeringer, det er vekst i pasientbehandlinger, ventetiden går ned og antall pasienter på ventelistene er redusert med 35.000.» Men kommer du i mål? «Det er et budsjett-tema, og det svarer jeg ikke på før statsbudsjettet legges frem.» Dere har innført pakkeforløp for kreft, men ikke kommet med ekstrabevilgninger. Flaskehalser blir det opp til de lokale lederne å løse. Er ikke dette å prioritere noe opp, uten å prioritere noe ned? «Det blir jo ikke flere pasienter. Det er mer en ny tankegang hvor man organiserer virksomheten bedre, og utnytter ressursene bedre. Det faktisk slik i dag at utnyttelsegraden på utstyr gjennom uken er lav på mandager og fredager, og høyest midt i uken. Man trenger ikke en ny CT-maskin før man har utnyttet den man har maksimalt gjennom uken, Pakkeforløpene bidrar til at vi får disse diskusjonene. Men la meg være helt tydelig på at dette er hardt arbeid og krever tøffe prioriteringer. Og jeg benytter alle anledninger til å rose de ansatte for den innsatsen de har gjort. Samtidig tenker jeg at det må være kjekt å se resultatene.» • Foto: E. Stenberg Høyres Stortingsgruppe støtter ikke akuttkirurgiforslaget Rett før OVERLEGEN går i trykken er det klart at Høyres saksordfører i sykehusplansaken ikke støtter Høies forslag om å fjerne akuttkirurgien ved enkelte lokalsykehus. Kristin Ørmen Johnsen sier de regionale helseforetakene må avgjøre dette selv. Samtidig ønsker Høie å legge ned de regionale helseforetakene. «Planen sier blant annet at man skal ta hensyn til avstander, værforbehold og ikke minst også hvor spredt befolkningsgrunnlaget er. Så 60.000 mennesker alene er jo ikke et premiss», sier Johnsen til NRK. Arbeiderpartiet klargjør også at heller ikke de vil bruke folketall som grunnlag for hvilke sykehus som skal ha akuttkirurgi. «Vi mener Stortinget bør se helt vekk fra denne listen», sier Micaelsen til NRK. Red. SISTE:

OVERLEGEN 1-2016 10 Er det egentlig noen forskjell på Høies forslag, inkludert Primærhelsemeldingen, og Folkets Helsetjeneste? Ja, svarer Toppe. Dette er ikke bare retorikk. Høies plan, inkludert Fritt behandlingsvalg er individrettet, den gir den enkelte rettigheter, men ser ikke samfunnsperspektivet. Det er svært mange forhold ved helsetjenesten som ikke er knyttet til individ. Beredskap er et slikt eksempel. Brannen i Lærdal, og hvordan det lille lokale sykehuset sto for en meget viktig samfunnsinnsats dekkes ikke ved å gi pasienten individuelle rettigheter. Senterpartiet går inn for å lage 20 sykehusstyrer, tilsvarende dagens lokale helseforetak, hvor styrene utnevnes av og blant fylkespolitikerne (i tillegg til ansatterepresentanter og brukerrepresentant) og på den måten vil styrene kunne holdes politisk ansvarlige ved at de risikerer å tape neste valg. Kan vi ikke da risikere et svarteperspill slik vi hadde før foretaksreformen. Staten skyldte på fylkene som eide sykehusene, og fylkene skyldte på staten som bevilget pengene? Jo, det kan vi alltid når det er flere forvaltningsnivåer. Derfor skal regionale sykehusstyret være underlagt en detaljert nasjonal helse – og sykehusplan, for å sikre folkevalgt forankring nasjonalt og regionalt. Vi går derfor inn for å beholde det statlige eierskapet, dette er nytt fra Sp. Vi mener foretakene slik de er organisert nå har et demokratisk vakuum, og vi savner at noen kjemper lokalt. Det å organisere dette i 20 foretak, vil jo fjerne den regionale samordningen som dagens organisering med RHFene utgjør? Det som er regionalt, vil delvis bli desentralisert til de 20 sykehusstyrene, delvis bli nasjonalt gjennom en nasjonal helse- og sykehusplan vedtatt av Stortinget. Dere satt i regjering når OUS-dannelsen ble vedtatt, og er dermed ansvarlige for den situasjonen sykehuset er i i dag. Vi ville ikke laget denne konstruk- sjonen i dag. Sett i etterkant har dette vært en elendighetsprosess. Det var jo ikke store diskusjonen, og det var lett salgbart da argumenter som at Osloområdet brukte midler som skulle gått til resten av landet. Alle involverte som trodde på diskusjonen at bare det blir stort, så blir det bra bør ta selvkritikk. Dere går inn for å fjerne ISF/DRG finansieringssystemet, og gå tilbake til rammefinansiering. Men hvordan skal et slikt system stimulere til økt aktivitet? Det er positive og negative sider ved alle finansieringssystemer. Dagens system med DRG-prising er ment på regionalt nivå, men i praksis er dette systemet helt nede på avdelingsnivå, og på den enkelte pasient. Dette fører til fare for feil prioriteringer, alt etter hva som er økonomisk lønnsomt. Her Kjersti Toppe, Senterpartiets helsepolitiske talskvinne: Høies helsetjeneste er individrettet Senterpartiet har lansert sin egen sykehusplan som de kaller Folkets helsetjeneste. Den ivaretar både sykehus og organiseringen av disse, men det er sykehusdelen som får det største fokuset. Det er riktignok bare sykehusdelen som er klar enda. Av Arne Laudal Refsum, redaksjonskomitéen Foto: Sturlason ›› Foto: E. Stenberg

OVERLEGEN 1-2016 11 kan jeg vise til Skottland, hvor det inngås avtaler mellom myndighetene og sykehusene, og disse inneholder krav til aktivitet og kvalitet. Høie går inn for å fjerne akuttkirurgien ved noen sykehus, mens dere vil opprettholde den. Men er det ikke noen sammen- heng mellom volum og kvalitet? Går det ikke en grense et sted for hvor lavt volum man kan ha? Vi legger kvalitet til grunn. Det har selvfølgelig pasientene krav på. Men for det første må man huske at volumet til den enkelte lege kan være større på et lite sykehus enn på et stort sykehus hvor det er mange leger som skal stå for behandlingen. Videre kan man øke volumet ved å desentralisere noe av behandlingen, og man kan opprettholde kompetansen ved å få til rotasjons/ambuleringsordninger, slik at f.eks. kirurgene får operert pasienter ved større sykehus med større volum. Samtidig må jeg si at Sp er helt for at det foregår en sentralisering av aktivitet når dette gir bedre resultater og bedre kvalitet. Vi ønsker på ingen måte å motarbeide dette, men vi må huske at bare 1 av 3 sykehuspasienter trenger veldig spesialisert behandling. Vi tror det fremdeles er nok oppgaver i kirurgien, også akutt, som kan gjøres på lokalsykehus. Kirurgisk vurderingskompetanse er undervurdert, vi teller antall operasjoner. Tvungen ambulering har jo vært en årelang strid mellom Spekter og Legeforeningen. Kan man basere driften av et sykehus på en ordning som man ikke har hjemmel for? Lokal enighet er absolutt å foretrekke. Og er alternativet at dersom det ikke skjer noen ambulering, så har du faktisk ikke noe sykehus å jobbe ved, så vil nok dette stille seg annerledes enn i dag. Er forslaget til nasjonal sykehusplan god nok når det gjelder investeringsbehov i bygg og utstyr? Nei, absolutt ikke. Senterpartiet er klar på at en nasjonal sykehusplan bør omfatte vedtak om investeringsbehov i bygg og utstyr, sagt noe forpliktende om hva som skal skje i sektoren i årene fremover. Det er det ikke flertall for. Denne planen er ikke Senterpartiets plan. Det blir kun en uforpliktende oversikt over omtrentlige planer, uten konsekvenser for stortingsflertallet. • http://www.senterpartiet.no/meny-forside/sp-lanserer-sitt-alternativ-til-nasjonal-helse-og-sykehusplan -article88090-12919.html

OVERLEGEN 1-2016 12 Holder nasjonal sykehusplan det den lovet når det gjelder investeringer? Jeg må ærlig innrømme at jeg er skuffet i forhold til det vi var forespeilet på forhånd. Micaelsen er kjapp til å svare: «I de årene som er gått har vi aldri hatt mer oljepenger til å bruke, men til tross for dette er Høie ikke i nærheten av å levere. Ap lovert 12 mrd friske kr i løpet av denne perioden, Høie lovet mer, men han ligger allerede langt bak. I tillegg legger han inn en rekke skjulte effektiviseringskrav og nye krav, slik at han ligger enda lenger bak enn han selv innrømmer. Selv om mange foretak nå går i balanse, så merker jeg på mine reiser rundt i landet, at det er trangt. Når det gjelder investeringsbehov er ikke planen god i det hele tatt, den inneholder bare fremskrivninger av statbudsjettet, ingen analyse av fremtidig behov. Hadde jeg vært OUS-direktør hadde jeg vært skuffet. Veldig skuffet.» Når det gjelder andre deler av sykehusplanen er Micaelsen raus med omtalen. «Høie har roet seg i posisjon, og blitt mye mer ansvarlig, sammenlignet med hans opptreden som opposisjonspolitiker. Svært mye i planen er bra. Den minner om andre regjeringsplaner. Inndelingen i 4 typer sykehus, regionsykehus, store akuttsykehus, små akutt- sykehus og sykehus uten akuttfunksjon synes riktig. Vi bør bli enige om hva det enkelte sykehus skal hete, og hva det skal inneholde. Dette kan være med på å skape et trykk mot en endringsprosess, for dersom det er frykt for nedleggelse, vil det skape utvikling og endringsvilje, og sykehuset vil endre seg og bli trygt.» «Når det gjelder akuttkirurgien bør de fleste sykehus, selv om de er små, klare å rekruttere godt nok til at de har robuste nok fagmiljø til å klare å yte trygg akuttkirurgi. Små sykehus som Voss klarer det, og sykehusene i Finnmark har begynt å få tak på bemanning. Dersom det bare er bemanning med vikarstafetter, og disse igjen bare består av utlendinger, så gir ikke dette robuste fagmiljø.» «Men akuttkirurgisaken handler egentlig ikke om det som står i planen, men det handler om fritt behandlingsvalg. Private aktører kan etablere seg hvor som helst. Helsetjenester skiller seg i regjeringens tankegang ikke fra levering av andre varer og tjenester. Vi bør ta i bruk offentlig helsetjeneste først, så får vi se om vi har bruk for private tjenester. Vi kan ha åpne poliklinikker på kveldstid. Dette må bygge på en frivillig avtale, dette er noe vi bør få til.» Torgeir Micaelsen er Stortingsrepresentant fra Buskerud, og nye Drammen Sykehus vil være hans hjemsykehus. Her planlegges det for 10 timers produksjonstid på operasjonsstuene, og bygget baseres ellers på planene fra sykehuset i Østfold som allerede er for lite. Hvorfor skal det være kvadratmeterne som skal være den begrensende faktoren? Er dette en ideologi hos politikerne? «Jeg er ikke fornøyd med Østfoldmodellen, men denne skyldes økonomiske årsaker i Helse Sør-Øst systemet. Det er dette som er årsak til nedskaleringen i Drammen. Men jeg har hatt kontakt med de tillitsvalgte, og det virker som om de ansatte er fornøyd med plan- leggingen. Jeg er bekymret for at vi dimensjonerer riktig, men dette handler om ressurser, og vi må bygge hus som vi også kan drifte og vedlikeholde.» «Planen har imidlertid store mangler i tillegg til investeringsdelen. Det er alt for lite om kultur og ledelse i sykehus. Vi må ha bedre rekrutering av ledere, og vi må ha trening av lederne. Det er for lite om medarbeiderne, og det er for lite om faglig innhold. Her burde det vært mye mer i planen.» • Torgeir Micaelsen, helsepolitisk talsmann Ap om Nasjonal sykehusplan: OUS-direktør har grunn til å være misfornøyd Nasjonal sykehusplan inneholder ingen analyse av fremtidig investeringsbehov, bare fremskrivninger av det som står i statsbudsjettet. Dette er en alvorlig mangel. Kampen om akuttkirurgien handler mer om privatiseringsønske og om fritt behandlingsvalg enn om volum kontra kvalitet. Foto: E. Stenberg Av Arne Laudal Refsum, redaksjonskomitéen ››

Av Kjetil Karlsen, styremedlem Of ›› Spørreundersøkelse: Hvordan opplever fastlegene samarbeidet med sykehusene? Of har i samarbeid med AF utarbeidet spørsmål til AFs medlemmer om hvordan de opplever samarbeidet om pasientene med sitt eller sine sykehus. Her er noen foreløpige funn. Overlegen kommer tilbake med mer info i neste nummer. OVERLEGEN 1-2016 13 Undersøkelsen gir et interessant innblikk i hvordan allmennlegene opplever samarbeidet med sykehuset. Sykehusene tar i svært liten grad kontakt med allmennlegene underveis under innleggelsene for å konsultere dem. Allmennlegene er mellomfornøyd med tidspunkt for utskrivelse fra sykehus, informasjon ved utskrivelse og epikriser. Mellomfornøyd er her et gjennomsnitt av mange som er misfornøyd og mange som er fornøyd. Da havner resultatet på midten. Samarbeidet med lokalsykehuset oppleves som godt (score 3,8/5), og legene som forholder seg til flere sykehus angir god oversikt over hvilket sykehus de skal sende pasienten til (score 4,24/5). Undersøkelsen treffer ganske bredt med rundt 1700 allmennleger som har svart. I disse tider da nasjonal sykehusplan er høyt på agendaen er det interessant å på hvordan legene oppfatter samarbeidet med små og store sykehus. For det første er det et flertall (44%) som mener størrelsen på sykehuset har betydning for samarbeidet. Et mindretall (19%) mener at størrelsen på sykehuset ikke har betydning. For de som opplever en forskjell i kvaliteten på samarbeidet, er det svært interessant å se i hvilken retning det går: 88% opplever samarbeidet med små sykehus som best og bare 12% opplever samarbeidet med store sykehus som best. Et oppløftende tall for lokalsykehusene, kanskje en tankevekker for de som ensidig har trodd på store enheters fortreffelighet. Når legene skal velge mellom nærhet eller bredest mulig tilbud deler de seg i to. Halvparten velger seg nærhet og halvparten velger et bredest mulig til- bud. Men i spørsmålsstillingen tvinges de til å ta et valg. De må velge enten eller. De fleste vil vel ha både og,et nært tilbud som er så bredt som mulig? Et slikt tilbud finnes allerede og det har også et navn: Lokalsykehus med akuttfunksjoner i indremedisin og kirurgi. • Samarbeid  AF  og  Of 10.02.2016  13:49 14.  Kryss  av  for  hvor  samarbeidet  er  best  i  ditt  område Du  har  svart  Ja  på  spørsmålet  om  størrelse  på  sykehuset  er  av  betydning 87.6% 12.4% Små  sykehus Store  sykehus 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Prosent Navn Prosent Små  sykehus 87,6% Store  sykehus 12,4% N 719 15.  Har  samarbeidet  med  sykehusene  du  samarbeider  regelmessig  med  endret  seg  de  siste  årene? 100%

OVERLEGEN 1-2016 14 Som leder av Overlegeforeningen i perioden 2007-2011 var jeg med på å fremme kravet om en nasjonal sykehusplan i 2010. Dette gjorde vi på bakgrunn av en Soria Moria regjeringserklæring som hadde lovet at ingen (lokal) sykehus skulle legges ned, men politikerne tømte sykehusene for innhold i stedet. Utstrakt funksjonsfordeling gjorde at sykehus mistet oppgaver, samtidig som medisinsk og teknologisk utvikling førte til sentralisering. Den gamle inndelingen i lokalsykehus, sentralsykehus og regions/universitetssykehus hadde ikke lenger noe mening. Organiseringen i regionale foretak hadde ikke lenger politisk legitimitet, og skiftende regjeringers forslag til statsbudsjett som ble vedtatt av Stortinget frarøvet fagfolkene arbeidsro til å behandle pasientene og utvikle fag og tjenester, alt fokus var på å holde (urealistiske) budsjetter. Akuttkirurgi: Nedleggelse av akuttkirurgi ved noen få sykehus har tatt nesten all oppmerksomhet, og man kan lure på om dette er lagt ut for å unngå fokus på andre deler av planen. Legeforeningen krever at sykehus med akuttfunksjon skal ha indremedisin, kirurgi, anestesi, lab og røntgen. Samtidig slår foreningen fast at vaktlagene bør minimum bestå av 6 leger, og man ser farene ved fagmiljøer som opprettholdes av vikarstafetter. Spørsmålet blir da : Dersom et sykehus ikke klarer å opprettholde et godt nok faglig grunnlag til fortsatt å opprettholde akuttkirurgien, må da også akutt indremedisin legges ned? Her sier Høie at da kan man fortsette med indremedisin, mens Legeforeningen sier at vi må ha begge deler, som hovedregel. Høie kunne ha gått rundt denne problemstillingen (som Legeforeningen har gjort) ved å stille opp kvalitetskrav til aktiviteten. På en måte må man si at Høie er modig som tar denne fighten, men jeg lurer jo litt på hvorfor? Organisering: Sykehusene skal deles inn i regionssykehus (universitetssykehus), stort akuttsykehus (gammelt sentralsykehus?), akuttsykehus (gammelt lokalsykehus?) og sykehus uten akuttfunksjon. Vi kan merke oss at Helse Sør- Øst organiseringen i områdesykehus og sykehusområder ikke er tatt inn i denne organiseringen. Høyre gikk før valget inn for å fjerne de regionale helseforetakene, men ministeren nøler med denne avgjørelsen, og har nedsatt Kvinnsland-utvalget som skal se på fremtidig organisering. Det at denne avgjørelsen ikke er tatt før fremleggelsen av sykehusplanen svekker planen vesentlig og må kalles en alvorlig mangel ved hele planen. Ministeren kommer, slik jeg ser det, allikevel med noen signaler om hvordan dette blir. Det varsles en sterkere nasjonal styring og samordning, og Helsedirektoratets rolle skal styrkes. Samtidig skapes det et klarere skille mellom departementet som politikkleverandør og direktoratet som fagforvalter. Man kan godt se for seg at dette enten er forløper for et sykehusdirektorat, hvor det blir en sterkere kontroll av at sykehusene følger de nasjonale styringssignal- ene. Les Dagens Medisins gode lederartikkel «Reform eller revolusjon?» om dette, se link nederst. Fag og kvalitet: Det skal utvikles gode nasjonale kvalitetsmål, og disse skal være «ferske» Høies nasjonale sykehusplan er uferdig og har store mangler! Selv om jeg er medlem av redaksjonskomiteen for Overlegen, skriver jeg nå bare på vegne av meg selv. Overlegeforeningens og Legeforeningens holdning til nasjonal helse- og sykehusplan kommer frem av innlegget på Stortingets høring om saken, se link nederst på siden. Av Arne Laudal Refsum Foto: Sturlason ››

OVERLEGEN 1-2016 15 og offentlige. De skal også inneholde pasientopplevd kvalitet. Det er regjeringens mål å sertifisere sykehusene, og denne sertifisering, og ordningen skal ha som mål at den skal skape pasientsikkerhet og kvalitet og reduserer uønskede hendelser og pasientskader. Sertifiseringen skal ikke innebære mer rapportering, kontroll og byråkrati. Den må ikke vri oppmerksomheten mot dokumentasjonskrav og prosedyrer og ikke stjele tid fra pasientrettet aktivitet. Nasjonale kvalitetskrav skal innføres, og disse skal overvåkes av Helsedirektoratet, som også skal få ansvar for å godkjenne nasjonale og regionale behandlingstilbud og behandlingstjenester. Jeg oppfatter dette som et skritt for å overflødig gjøre det regionale nivået, og bane vei for et sykehusdirektorat. Jeg tror også at opprettholdelse av akuttkirurgi kunne vært håndtert via en slik godkjenning, og undrer meg derfor over måten ministeren har valgt å håndtere dette på. Ledelse: Legeforeningen har etterlyst et tydelig krav om stedelig ledelse. Sykehusplanen trekker frem viktigheten av de pasientnære lederne, som skal bli mer opptatt av pasientens opplevelse. Det er ikke små krav som stilles til den pasientnære lederen: I tillegg til pasientopplevelsen skal man stå for en god og tydelig ledelse, man skal stille krav og følge med på kvalitet og pasientsikkerhet, man skal være åpen og det skal være trygt å melde fra om uønskede hendelser, og alle disse feltene skal også eies av de ansatte. Det skal jobbes i team, og leder skal passe på at ansvars- forholdene i team er klart definert. Sitat:» Departementet har de senere årene stilt krav tiløkt kvalitet og effektivitet når det gjelder pasientbehandling, kvalitet på behandlingen, pasientsikkerhet, ventetider, fristbrudd, organi- sering av pasientforløpene, samt organisering, planlegging og styring av personalressursene.» Dette skal gjøres via et strategisk ansvar, et driftsansvar, et personalansvar og et kommunikasjonsansvar, (se side 50 i planen), og selvfølgelig i tråd med de styringssignalene som er gitt og innenfor de økonomiske rammene. Alt er rimelige krav, men er dette overkommelig for en avdelingssjef på en klinisk avdeling, i tillegg til den daglige driften med pasienter inn og ut, ansettelser, personalsaker, budsjett, innkjøp og ikke minst møter? Investeringer: Det foreliggende forslaget til sykehusplan mangler helt en grundig gjennomgang av status for bygninger og medisinsk teknisk utstyr, og hva som på et mer eller mindre objektivt grunnlag er behovet for de nærmeste årene. Regjeringen varslet en slik gjennomgang i regjeringserklæringen, og helseminister Høie gjentok dette i et intervju jeg hadde med ham i 2013: «Nasjonal sykehusplan vil gi en større oversikt på dette området, og Stortinget vil da ha fått dokumentert behovet. Da har de et grunnlag for å fatte vedtak, det har Stortinget ikke hatt til nå. Nå vet egentlig ikke Stortinget hva behovet er.» Jeg stilte oppfølgingsspørsmålet: «Tør du vise status for sykehusbygg for Stortinget?» Høie: «Alternativet er fryktelig dårlig. Vi må synliggjøre status for Stortinget, og da kan Stortinget gjøre det de er best på, nemlig å foreta prioriteringer og bevilgninger». Jeg vil hevde at den fremlagte sykehusplanen frarøver Stortinget denne innsikten, og dermed muligheten til å ta ansvar for situasjonen. Legeforeningen har i en årrekke hevdet at de økonomiske rammene for sykehusene er for små. Kravene til aktivitet (inklusive redusert ventetid og ingen fristbrudd) har tvunget sykehusene til å nedprioritere investeringer i bygninger og medisinskteknisk utstyr. Dagens nye sykehusbygg bygges for små, og blir dermed tunge å drive effektivt og de gir dårlig arbeidsmiljø for de ansatte. Konklusjon: Sykehusplanen har store mangler, og den holder på ingen måte det ministeren har lovet på forhånd. • Nedleggelse av akuttkirurgi ved noen få sykehus har tatt esten all oppmerksomh t, og man kan lure på om dette er lagt ut for å unngå fokus på andre deler av planen. Arne Laudal Refsum Linker: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/svarteperspillet-om-sykehusene-1.439537 http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Publikasjoner/Statusrapporter/nasjonal-sykehusplan/ http://legeforeningen.no/PageFiles/238368/Notat%20-%20Legeforeningen.pdf http://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/01/28/reform-eller-revolusjon/

OVERLEGEN 1-2016 16 Marit Hermansen, f. 1964 ble cand.med. ved universitetet i Bergen 1992. Etter turnustjenesten har hun erfaring fra sykehus med 6 måneder ved Barne- og ungdoms- psykiatrisk avdeling ved Haukeland og 6 måneder ved indre- medisinsk avdeling Kongsvinger sykehus. Hun har etter dette jobbet i primærhelsetjenesten i hjemkommunen Grue i Solør etter dette, både som fastlege og som kommuneoverlege. Sammen med mannen driver de en gård («du får skrive at det er mannen min som driver den»), og de har 3 barn. Hun har vært leder for allmennlegenes fagmedisinske forening og hun har sittet 2 år i sentralstyret før hun ble valgt ved akklamasjon i mai 2015. Er manglende erfaring fra sykehus et problem for deg i rollen som president? Man ønsker seg jo alltid mer erfaring, men som allmennlege har jeg jo hatt bred kontakt med sykehus, og som leder av en fagmedisinsk forening har jeg jo hatt mye kontakt med de andre fagmedisinske foreningene. Jeg blir godt informert av de tillitsvalgte fra Ylf og Of. Nasjonal Sykehusplan, - hva tenker du om dette med funksjonsfordeling og eventuelt tap av akuttkirurgi, i forhold til sykehusstruktur ved Sykehuset Innlandet som jo består av Lillehammer, Gjøvik, Tynset, Elverum og Kongsvinger? Jeg opplever Kongsvinger som et godt fungerende lokalsykehus som alltid har levd under «trusselen» om funksjonsfordeling. Det virker nå som om de puster lettet ut, mens det pågår en egen prosess for resten av Sykehuset Innlandet. De har klart å drive sykehuset med en blanding av fast bemanning og gode vikarstafetter. På denne måten klarer man å opprettholde god kompetanse, samt at det er godt samarbeid med sykehusene i Hamar og Elverum. Dersom et sykehus bare hadde vært drevet med Marit Hermansen, president i Den norske legeforening ›› Foto: Sturlason Intervjuet av Arne Laudal Refsum, redaksjonskomitéen jeg trives som president i Legeforeningen, sier Marit Hermansen, et halvt år etter at hun overtok vervet etter Hege Gjessing. Jeg lærer noe hele tiden, og jeg møter stor velvilje og hjelpsomhet til å være en god president, enten det er fra tillitsvalgte eller fra sekretariatet i foreningen. Foto: E. Stenberg JA

OVERLEGEN 1-2016 17 vikarstafett, må det gi grunnlag for å vurdere om en funksjon kan opprettholdes. Behandlingen av den enkelte pasient kan være god nok, men det vil ikke være noen til å drive fagutvikling, vedlikeholde prosedyrer eller drive kvalitetskontroll. Helseminister Bent Høies forslag til Nasjonal Sykehusplan foreslår å fjerne akuttkirurgien ved noen sykehus, noe som har vakt mye diskusjon. Legeforeningen har jo vært veldig tydelig på at sykehus med akuttfunksjon skal ha både medisin og kirurgi. Men ser du ingen problemer med størrelse på sykehuset/volumet av aktiviteten og kvaliteten på behandlingen som blir gitt? Med andre ord: Er det ikke en sammenheng mellom volum og kvalitet? Det som er viktig er at pasientene må ikke stilles overfor valget mellom god kvalitet eller nærhet. Vi må klare å gi god kvalitet, ved å styrke de mindre sykehusene ved å tilføre oppgaver, vikarer eller ambulering slik at legene opprettholder volum og kompetanse. Blir ikke dette i konflikt med vårt tidligere standpunkt om at ambulering skal være frivillig? Her må vi helt klart bygge på frivillige ordninger. Prinsippet i arbeidslivet er at partene får til enighet, og dette vil være et godt utgangspunkt. Før valget i mai 2015, hvor du ble valgt til president og Jon Helle til visepresident, hadde Dagens Medisin en vurdering av at disse valgene varslet en tøffere tone fra Legeforeningen. Hva tenker du om dette nå, har det vært nødvendig å være tøff ? Marit Hermansen tar en liten tenkepause før hun sier: Nei, men tydelig. Det er helt nødvendig at jeg og Legeforeningen er tydelig, enten det gjelder nasjonal sykehusplan, spesialistutdanning og spesialiststruktur eller primærhelsemeldingen. Her er det godt å ha med seg den fagmedisinske aksen og fint å ha med seg Landsstyrets tydelige signaler for primærhelsetjenesten og akuttberedskap. Det er andre sommå bedømme omdette er en tøffere tone. Jeg er mer opptatt av å være tydelig. Så nei, mer tydelig enn tøff. Men jeg kan være tøff om jeg må. Tapet i arbeidsretten omkring gravide legers rett til vaktfritak har avslørt en betydelig forskjell i virkelighetsoppfatningen mellom Legeforeningen og Spekter. Hvordan ser du på denne utfordringen? Jeg ønsker at vi skal være en solid og forutsigbar samarbeidspartner. Utgangspunktet i Norge er 3-partssamarbeidet mellom arbeidsgiver, arbeidstager og myndighet og vi må bygge videre på dette. Vi må altså komme til enighet, og ikke bare tro på styring, styring og styring. Vi får løst svært mange av helsevesenets utfordringer og behov ved ansvarsfølelse og frivillighet, og jeg skjønner derfor ikke det store behovet for styring. Men dette er et område jeg er spent på. Helseministeren har jo signalisert behovet for god ledelse. Det bygges nye sykehus i Norge som allerede fra åpningen er for små. Ahus var modell for det nye sykehuset i Østfold, som har korridorpasienter allerede fra første dag. Hva vil Legeforeningen gjøre med at det er størrelse/kvadratmeter som blir den styrende faktoren i sykehusdrift og ikke fag/kvalitet? Her er jeg veldig glad for at pasientombudene i Oslo og Akershus har vært så tydelige. Vi må ha et tett samarbeid med Sykepleierforbundet, og vi må bruke våre internasjonale nettverk. Diskusjonen rundt åpningstid har lett for å glemme at det er dyrt å ha personell ut over kvelden. • Jeg ønsker at vi skal være en solid og forutsigbar samarbeidspartner. Utgangspunktet i Norge er 3-partssamarbeidet mellom arbeidsgiver, arbeidstager og myndighet og vi må bygge videre på dette. Marit Hermansen Universitetet i Bergen tilbyr ei skreddarsydd leiarutdanning på deltid for deg som jobbar i helsesektoren og vil kvalifisere deg for leiaroppgåver. Masterprogrammet består av tre frittståande emne, kvart på 20 studiepoeng, i tillegg til ei masteroppgåve på 30 studiepoeng. Du kan velje om du vil ta enkeltemne eller full mastergrad. • Helseleiing • Kvalitetsforbetring i helsetenesten • Helseøkonomi Studiestart hausten 2016. For meir informasjon: uib.no/evu MASTER I HELSELEIING, KVALITETS- FORBETRING OG HELSEØKONOMI ETTER- OG VIDEREUTDANNING VED UNIVERSITETET I BERGEN Søknadsfrist: 1. juni 2016

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy