Overlegen nr. 3 - 2013

3 oktober 2013 Tema: Global helse

Utgiver: Norsk overlegeforening Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 / Fax 23 10 91 50 www.legeforeningen.no / overlegeforeningen Redaktør: Arild Egge E-post: arild.egge@ous-hf.no Redaksjonskomité: Jon Helle, Arne Laudal Refsum og Edith Stenberg. Annonser: Media-Aa Marketing Postboks 240, 1401 Ski T: 64 87 67 90/ 900 43 282 arne@aamedia.no Foto: Legeforeningen, Jon Helle, Edith Stenberg, privat, Scanpix, Shutterstock Forsiden: Shutterstock Opplag: 9.000 eks. Grafisk produksjon: Merkur-Trykk AS Postboks 25, Kalbakken, 0901 Oslo Merkur-Trykk er godkjent som svanemerket bedrift. Merkur-Trykk er PSO-sertifisert Vi tar kvalitet på alvor! colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory Bladet foreligger i nettutgave på foreningens nettside der alle lenker er direkte tilgjengelige Frist for innlegg til neste utgave 25.10. 2013 32 6 53 20 Forsidebilde: Global helse Copyright - Gjengivelse av innhold er kun tillatt med skriftlig tillatelse fra forfatter(e) og redaksjon Kjære kollegaer Ny minister må lytte fra dag én Spekters oppsigelse av overenskomsten Med Dnlf som billett ut i verden Legar i Norge, Manchester og Malawi «Three men and one leg» Helsesamarbeid mellom UNN og Nordvest Russland UMOJA Styrking av helsetjenesten i Nepal Kirurgi og global helse - Vi tjener på internasjonalt arbeid Livet som nevrokirurg i Addis Abeba Swazi-Norwegian GI-HELP Student i Addis Abeba Global nyfødt-forskning Sykepleierprosjekt i Calcutta Nevrokirurgi i Malawi 20 år med hjertekirurgi i Arkhangelsk: Et norsk-russisk samarbeid Sunnaas med ambisiøs internasjonal satsing Alt var ikkje betre før Prioritering og rollefordeling Landsstyret har talt. Hva nå? Fast jobb nå! Retten til nødvendig behandling Avtroppende Of styremedlemmer Lønnsutbetalinger – hva skjer når utbetalingene er feil? FaMe: ET VALG – tørr du ta det? FaMe: Klinisk Nevrofysiologi: Diagnostikk og monitorering 3 4 5 6 8 12 14 16 18 20 24 26 29 30 32 36 38 40 42 46 48 50 52 54 56 58 61 62

OVERLEGEN 3-2013 3 Kjære kolleger Velkommen tilbake etter en bedre sommer enn på lenge. Minnet er vakkert, men allerede litt svekket etter møtet med hverdagens strabaser. Da tenker jeg ikke at pasientene eller selve jobben er byrdefull, de fleste leger er tilfredse med yrket og ser pasientmøtene som det unike. Det er mer «alt det andre» som kaster skygger inn i hagen. Utfordringene er forskjellige, men noen fellesnevnere finnes. Stadig mer dokumentasjon, skjemaer og merkantilt arbeid - og et stadig arbeid med «mekking av egen arbeidsdag». Involvering kalles det fra arbeidsgiversiden; pruting på vakansbetaling, endring av tjenesteplaner, kontrakter og omorganisering i stort og smått. Hvor utrolig mye tid spilles ikke på dette – og hvor ødeleggende er det ikke for motivasjon og relasjon mellom arbeidsgiver og ansatt? Det kan også i perioder mørklegge dette fagets egentlige privilegier – kanskje ta futten ut av vår entusiasme for faget? Men, Norge er et sted i Verden. Våre problemer tåler ikke sammenligning med verdens fattiges. Rett nok er vårt fokus med rette pasientenes og medlemmenes ve og vel, men med dette nummeret har Of ønsket å løfte blikket mot horisonter lenger borte. Det er flere grunner til det. Ideen til temaet Global Helse kom opp, fordi man jo kjenner til en god del ganske store og vellykkede prosjekter initiert av ildsjeler blant kollegene rundt i den vide verden. Disse er alene god grunn til et fokusnummer. Styrerepresentantene kunne fortelle om egne ansatte innen hvert RHF som hadde internasjonale prosjekter som sin beskjeftigelse og at dette får stadig større prioritet - til tross for «trange tider». Ennå mer grunn til å fortelle om dette – en annen side av det norske helsevesenet! Of mener dette er viktig arbeid, det er viktig å ha et internasjonalt perspektiv, ikke bare faglig, men også et fokus på de groteske forskjeller i fordeling av goder. Fattigdom er den største medisinske utfordringen! Bedring i levekår har sannsynligvis større effekt på folkehelsen enn enkeltstående medisinske prosjekter. Vi ønsker med dette temanummeret å kaste lys på en del av det fantastiske arbeidet mange av våre kolleger driver internasjonalt, og det er all grunn til å berømme enkeltpersoners og helseforetaks prioritering og fokus på dette! Det er helt klart mange som tenker på å «gjøre noe slikt», som føler den altruistiske trangen til å gjøre noe viktig – for flere. Når man vet at det finnes uendelig med nød og utfordringer der ute, trigger det vel nesten alle kolleger, man kjenner i tillegg forpliktelse, men det blir bare ikke. Kanskje vil denne presentasjonen kunne katalysere prosessen for noen og bidra til flere gode bidragsytere til eksisterende og nye prosjekter? Dette har vært et spesielt nummer å jobbe med, det har strømmet inn med entusiastiske beretninger og illustrasjoner. Dette engasjerer og gir folk helt sjelssettende opplevelser og gir folk nye perspektiver. Selv om vi med dette bladet bare formidler disse opplevelsene, håper vi å kunne bidra med perspektivjusteringer på egen hverdag – det kan nok være sunt, det og. En vanlig tenkemåte er at vi «reiser ned og bedriver uhjelp». Og som Hege Langli Ersdal og andre påpeker, er dette overraskende ikke opplevelsen når man er der og får til gode prosjekt som baseres på virkelig samarbeid med dyktige lokale folk som eier prosjektene like mye som «de tilreisende». Idet hele tatt er det en gjenganger at dette er samarbeidsprosjekter som begge parter har utbytte av. Det dreier seg ikke bare om kliniske prosjekter innen enkelte fagområder – det er stor bredde. Videre dreier det seg like mye om utdanning med utveksling av kandidater, men også utveksling på studentnivå og samarbeid om utviklings og forskningsprosjekter. Her er det mye å lese og det er bare å gratulere med et imponerende engasjement rundt i alle helseforetak!

OVERLEGEN 3-2013 4 Men aller først: Vi kan være stolte av våre medlemmer som gjør en ekstraordinær innsats for global helse, og som får velfortjent oppmerksomhet i dette nummeret av Overlegen. Tusen takk til dere for innsatsen. Det er nesten med litt flau smak i munnen jeg så vil uttrykke misnøye med situasjonen i norske sykehus. Men selv i en urettferdig verden må vi kunne ha to tanker i hodet samtidig. Avtroppende regjering har kjørt en for stram økonomisk politikk overfor norske sykehus. Fokus har blitt dreid over på inntjening og innsparing, og kjerneverdier som omsorg og kvalitet har kommet i bakgrunnen. Kritikk har blitt besvart med skjønnmaling. Stoltenberg satte inn super-minister Støre for å rette opp noe før valget. Han lyttet, og lyttet ganske godt. Etter hvert kom han med utspill og endringer som viste at han hadde sett og skjønt noe. Til og med en del milliarder ble lovet på tampen. Dette var nødvendige erkjennelser, men ikke tilstrekkelig til å løse store utfordringer i norske sykehus. Når frustrasjonen har fått bre seg, skyldes det at noen har trumfet gjennom uten å lytte i tide til de ansatte som er nærmest pasientene. Ifølge Wikipedia er frustrasjon: «En følelse som ofte fremkalles når man ikke kan nå et personlig mål. Dette gjør seg i særlig grad gjeldende hos personer med høye krav til seg selv eller sin egen utførelse av en oppgave, men de aller fleste opplever frustrasjon til tider. Ofte er mye ansvar, høye krav til seg selv eller høye forventninger en årsak til at frustrasjon oppstår.» Leger har stort ansvar, høye forvent- ninger til seg selv, og blir møtt med høye krav og forventninger. Frustrasjonen oppstår fordi rammebetingelsene ikke er slik vi trenger for å yte godt nok overfor pasientene. Det må vi bli trodd på. Neste minister ut i Helse- og omsorgsdepartementet har ikke råd til ikke å lytte bedre. Han trenger innspill fra, og samspill med oss for å videreutvikle spesialisthelsetjenesten. De ansattes bekymringer og kritikk og forståelse av faktisk virkelighet må bli hørt og forstått. En ny regjering gir nye ansikter og ideer, andre visjoner og en annen dynamikk. Den trenger ikke på samme måte forsvare alt som er bestemt før. Men en ny regjering, som har brukt misnøye med helsevesenet som middel i valgkampen, har stor fallhøyde. Det er skapt forventninger i befolkningen om bedre helsetjenester. Og det dreier seg om mye mer enn å forkorte køer. Her følger noen gratis tips: Vi trenger ikke: • Mer sentral overstyring som går ut over lokal myndighet og reell medvirkning • Flere glansbilder som dekker over reelle utfordringer i sykehusene • Manglende åpenhet om effekter og utilsiktede vridningseffekter av reformer og nye tiltak • Brutte valgløfter • Embetsverk som binder ministeren på hender og føtter Vi trenger: • En ledelse i norsk helsevesen som behersker dialogens og samhandlingens kunst. Ministeren vil sette standarden ved å vise evne og vilje til å lytte og endre. Vi vil ikke bli avspist med retoriske grep Av Overlegeforeningens leder Jon Helle Foto: Thomas Barstad Eckhoff ›› Ny minister må lytte fra dag én Ny minister må lytte fra dag én Å lære av andres feil er klokt. Nå er det enda bedre å lytte til erfarne sykehusfolk.

Av Jon Helle, Leder Norsk overlegeforening ›› Den 14. august sa Spekter opp overenskomsten mellom Spekter og Akademikerne. Dette fikk pressen (Dagens Næringsliv) vite før Legeforeningen. Et ledd i overenskomsten er den sentrale legeavtale mellom Spekter og Den norske legeforening (A2). Oppsigelsen i seg selv er ikke dramatisk, men måten den ble formidlet på, er ugrei. Spekters begrunnelse for oppsigelsen er at «Spekter ser behovet for en grundig gjennomgang av overenskomstens del A2 sammen med Legeforeningen med sikte på endringer ved overenskomstrevisjonen 2014». Et tilleggsmoment er helseministerens pålegg om kveldsåpne poliklinikker. Legeforeningen er hele året tilgjengelig for kontakt på ulike nivåer mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Vi er alltid villige til konstruktiv dialog med Spekter, og det er ofte samtaler. Det er ikke nødvendig å si opp en avtale med stort oppslag i media for å få oss i tale. Det beste grunnlag for gode forhandlingsløsninger er gjensidig tillit mellom partene, særlig når man skal inn i utfordrende tema. Tillit bygges over tid, ved direkte og god kontakt, ikke ved det som oppleves som forstyrrende på løsningsrettet dialog, for eksempel overrumplende utspill i en riksdekkende avis. Kveldsåpne poliklinikker er gjennomført innenfor nåværende avtaler på en god måte ved mange sykehus. Gjeldende legeavtale gir altså allerede nå rom for å avtale utvidet åpnings- tid lokalt. På steder det ikke er avtalt kveldspoliklinikk, er det ikke legenes velvilje det står på. Legene er fleksible allerede. Hva er så de praktiske konsekvensene for oss? Oppsigelsen gjelder alle de sentrale og lokale deler av overenskomsten (A, A1, A2 og B), inklusive vår aksept for å arbeide utover arbeidsmiljølovens grenser. Men inntil 30.04.14 gjelder avtalene våre, og frem til da er det altså «business as usual». Legeforeningen er en profesjonell forhandlingsaktør. Vi forholder oss også til de valg Spekter tar. Vårt mål er at partene sammen kan utvikle sykehusene til gode kompetanse- virksomheter med et godt tilbud til befolkningen. Det forutsetter investeringer, ikke bare i utstyr og bygninger, men også i de som arbeider i sykehus. I dialogen med Spekter er vi godt forberedt. • Spekters oppsigelse av overenskomsten • Felles virkelighetsbilde • Felles erkjennelse av at pasienter og ansatte er mennesker som skal behandles deretter og ikke som vare eller produksjonsmidler • Samsvar mellom oppgaver og ressurser i sykehusene så kapasiteten blir god nok • Overordnet nasjonal sykehusplan, faglig fundert og Stortingsforankret, med adekvat finansiering i tide • God tilrettelegging for behandlerne innad i hver sykehusavdeling Det er uro og utålmodighet i sykehusene. Ministeren må skjønne denne og handle deretter. Overlegene kan tilby kunnskapene, ferdighetene og kreftene våre. Og fakta, erfaringer og tilbakemeldinger på godt og vondt. Til ministeren vil jeg si: Bruk vår autoritet! ››

OVERLEGEN 3-2013 6 2010: «Dette må vi snakke mer om, ring meg!» sier EUs helsekommissær John Dalli til meg. To dager senere ser jeg den norske helseministeren med koffertbærerne på slep. Hun er innvilget en kort audiens hos selvsamme Dalli, og jeg så for meg hvordan de hadde forberedt innlegget nøye. Men meg var hun absolutt ikke interessert i å snakke med da jeg prøvde å få kontakt . 2013: «Hvor blir det av Jannicke?» spør statsministeren i Bangladesh. Jeg skal holde tale sammen med henne, utenriks- og helseministeren. Men jeg er blitt beordret til hotellrommet fordi det er brutt ut gatekamper. Det er en viss kontrast til hverdagen hjemme der jeg kan ha problemer med å nå fremmed gode argumenter på arbeidsplassen. Som flere norske overleger har jeg påvirkningsmuligheter ute i verden via Legeforeningens organer. UEMS er den politiske organisasjonen for de ulike spesialitetene i Europa. Den driver lobbyvirksomhet overfor EU, både sentralt og via medlemslandene. Spesialitetene har egne «Sections and Boards», 41 i tallet. I tillegg møtes flere spesialiteter i «Multidisciplinary Joint Committees» for felles fagområder, f.eks. intensivmedisin og smertemedisin. Norge er tilknyttet EUs indre marked gjennom EØS-avtalen. Er du godkjent spesialist i ett land, blir du det også i resten av Europa. Spesialistutdanningen i anestesiologi tar alt fra fire til syv år i ulike land. Selv om man kommer ut av spesialiseringsløpet som «anestesiolog», sier det seg selv at kompetansen spriker. UEMS søker å samordne og strømlinjeforme utdanningen. Slik blir det også enklere å flytte mellom landene. Det er lærerikt å være med i dette arbeidet. Det er spesielt morsomt at alle landene kommer frem til konsensus i det meste av arbeidet, fra Tyskland til Portugal, fra Norge til Ukraina. De årene jeg var president i anestesio- logi-seksjonen (EBA) fikk jeg mulighet til å sette dagsorden. Kolleger fra 35 Med Legeforeningen som billett ut i verden Innlegg av Jannicke Mellin-Olsen, overlege AIO-A, Bærum sykehus, Vestre Viken HF, samt «mange internasjonale roller» ››

OVERLEGEN 3-2013 7 land samarbeidet om å utvikle nye kompetansebaserte retningslinjer for spesialistutdanningen. I mitt fag vil det ta minimum fem år å oppnå kompe- tansene vi trenger. I økonomisk harde tider har myndighetene i flere land truet med å redusere utdanningen. Da har vi skrevet brev om at det er uakseptabelt, og i blant annet Latvia og Romania var det utslagsgivende for å snu prosessen. EBA så også at vi kan spille en rolle for å styrke pasientsikkerhetsarbeidet i vårt fag. Vi utviklet «Helsinki Declaration for Patient safety in Anaesthesiology» i 2010. Den beskriver hvilke roller ulike instanser har for å sikre at pasientene er trygge i våre hender. Den ble umiddel- bart en suksess. Helt uventet ble den også veldig populær også utenfor Europa, slik at blant annet de fleste landene i Øst- og Sør-Asia og Latin- Amerika har undertegnet den. Ikke alle lands myndigheter har vært like begeistret for at anestesiologene har forpliktet seg til å arbeide for bedre pasientsikkerhet, men da har våre kolleger «Europa i ryggen». Best i klassen er faktisk Brasil. Europa er mer spennende enn mange tror, men man kan også engasjere seg globalt via Legeforeningens fagmedisinske foreninger. Verdensføderasjonen for anestesileger (WFSA) består av 126 nasjonale anestesilegeforeninger. Den har utviklet seg til en solidaritetsorganisasjon, der de rike landene hjelper de fattigere med utdanningsprosjekter. I fire år ledet jeg utdanningskomiteen. Hver dag ble innboksen fylt av spørsmål fra hele verden fra kolleger som gjerne ville lære mer. Min oppgave var å styre de regionale treningssentrene og koordinere en rekke opplæringsaktiviteter i alle deler av verden fra Kenya til Mikronesia, Bolivia til Mongolia. Nå kjenner jeg kolleger over absolutt hele verden. Jeg blir stadig vekk invitert til ulike kongresser. Jeg har ingen illusjoner om at anestesiologien i andre deler av verden blir bedre fordi jeg er på åpningen og lirer av meg noen foredrag. Men jeg ser at det har betydning på andre plan. Ofte får jeg instrukser om hva jeg skal si når helsemyndighetene sitter i salen. De lytter mer til meg enn til de lokale. Og vi blir vist frem som troféer til andre spesialiteter og til hverandre, det er som vi styrker selvfølelsen i land der anestesiologi er lite profilert. Jeg lærer utrolig mye utenomfaglig i dette arbeidet. Det at vi er kolleger, er en snarvei til mye dypere kontakt. Jeg er overbevist om at hvis folk reiste mer, ville det bli mindre krig i verden. Dypest sett ønsker vi det samme, uavhengig av politikk og religion – å leve trygt og godt med dem vi er glad i, ha en interessant jobb og sende barna på skole. Det er nyttig lærdom, også her hjemme. •

OVERLEGEN 3-2013 8 «Det finst fleire legar frå Malawi i Manchester enn i Malawi.» Denne og tilsvarande utsegner oppsummerer eit svært samansett bilete der mangel på kvalifisert helsepersonell på ulike nivå fører til mangelfull tilgang til grunnleggande helsetenester i mange låg- og mellominntektsland. Slåande bokstavrim og enkle formuleringar er bra for bodskapsformidlinga, samstundes er grunnlaget sjeldan referert og for Malawi sin del faktisk feil. (1) Skeivfordelinga på verdsnivå er imidlertid høgst reell. Strukturreformer i mange låg-inntektsland på 80- talet reduserte statlege funksjonar, også for helse. Aukande globalisering på 90 talet bidrog i tillegg til at helsepersonell reiste ut av heimlandet for å arbeide.(2) Dette var hovudtema for WHO sin årlege rapport (WHR) i 2006. På bakgrunn av tilgjengeleg talmateriale berekna WHO at det mangla 4 millionar helsearbeidarar på verdsbasis. Dette er lite samanlikna med totalt 59 millionar tilsette i helsesektoren, men svært ulikt fordelt. Figuren er henta frå WHR 2006 og viser regional sjukdomsbyrde og andelen av verdas helsearbeidarar på helsepersonell på aksane, helseutgiftene avspeglar seg i sirkelstorleiken. WHO og Global Health Workforce Alliance har utarbeidd etiske retningsliner for det globale samarbeidet, både rekruttering og mottakarlanda si plikt til å sikre utdanning og arbeidsforhold i heimlanda. Desse retningslinjene vart vedtekne i World Health Assembly i 2010 og norske styresmakter har hatt ei aktiv rolle i arbeidet med å følge dette opp.(3, 4) Legeforeninga drøftar no utkast til både ny nasjonal sykehusplan og nye modeller for spesialisering. I dette arbeidet bør vi følgje dei internasjonale avtalene Norge har vore med å utforme og bør ta høyde for at personellbehovet kan dekkast gjennom grunn- og vidareutdanning i Norge. Fordeling i landet, særleg mellom by og distriktsområde er også ei stor og uløyst utfording. Rekruttering til forskingsprosjekt, globale helseinitiativ og frivillige organisasjonar og privat praksis kan og utgjere viktige grunnar til personellmangel i offentlege helse- Legar i Norge, Manchester og Malawi Mangel på kvalifisert helsepersonell er ein av hovudårsakene til at menneske verda over ikkje har tilgang til grunnleggande helsetenester. Det utarbeidd etiske retningsliner for internasjonal rekruttering av helsepersonell og Norge har hatt ei aktiv politisk rolle i oppfølginga av dette arbeidet. Det inneber og at Norge må syte for å utdanne nok personell til å dekke eigne behov. Innlegg av Hilde Engjom, leder, Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter, klima og global helse ››

OVERLEGEN 3-2013 9 institusjonar utan at helsepersonell reiser til utlandet. Høve til å drive private helsetenester har blitt framheva som eit viktig verkemiddel for å halde på høgt utdanna personell samstundes som ein unngår stor auke i offentlege lønnsutgifter. Andre vel å arbeide på landsbygda for å ha tilgang til offentleg bustad og kunne drive jordbruk for sal eller eige forbruk. (5) Utdanningskapasitet For å oppnå naudsynt dekning berre innan kyndig fødselshjelp og vaksinasjon mot meslingar vart det berekna at 57 land mangla 2.4 millionar helsearbeidarar per 2006. Grunnleggande helsetenester innan andre fagområde vil medføre eit tilsvarande større behov.(6) Utdanningskapasitet, men også organisering av helsetenesta, tilgang til fagleg «påfyll», lønns og arbeidsforhold har vore viktige element i drøftinga av ulike løysingar. Dette er sentrale tema somWHO og fellesorganisasjonen Global Health Workforce Alliance har arbeidd med etter 2006.(7) Helsepersonell for framtida var og tema for ei arbeidsgruppe som offentleggjorde sitt arbeid i Lancet i 2012 (2) Kunnskap og ferdigheter, saman med evne til etisk refleksjon og evne til teamarbeid vert løfta fram som sentrale utdanningsmål. Eit fåtal av land i Afrika har tilstrekkeleg kapasitet til å utdanne nok helsearbeidarar. (6) Det har vore stor merksemd knytta til utdanning av lek-personar i lokalsamfunnet eller helsepersonell på lågare nivå. Dette krev og at helsearbeidarane er ein del av heilskapen og har rett kunnskap, eit fagleg nettverk, tilstrekkelege ressursar og ikkje minst god leiarskap og administrasjon.(5) Samarbeid om spesialistutdanning og kvalitet i kliniske tenester Betre utdanning og betre innhald i helsetenesta har vore målsetjinga for fleire modellar for samarbeid mellom helseinstitusjonar i vestlege land og låg- og mellominntektsland. (8) Ein av desse, Esther-nettverket, bygger på eit fransk initiativ knytta til HIV/AIDS. Modellen vart vidareutvikla i Norge som ei plattform for samarbeid mellom helseinstitusjonar frå 2008. Fleire norske helseforetak deltar i samarbeidsprosjekt. Evaluering av dei første åra med dette arbeidet påpeiker at det er naudsynt med meir klarare mål og strategisk retning. Det vil og vera ønskeleg med tydelegare indikatorar som kan vurderast under og etter prosjekta.(9) Fleire av prosjekt har som hovudmål å støtte arbeid med rutinar og behandlingskvalitet ved samarbeidsinstitusjonen i låg-inntektslandet. (10, 11) Andre har arbeidd målretta med spesialisering, mellom anna innan kirurgi og nevrokirurgi .(12, 13) Dette programmet er finansiert med bistands- midlar og er i liten grad samordna med den moglege nytteverdien for dei norske helseforetaka som deltek.(14) Samstundes gir forankringa i institusjonane ei ramme for personleg engasjement som i større grad sikrar kontinuitet og innhald. For norske legar synest det å vera nokre utfordringar som går att; høve til å få permisjon frå arbeidsgjevar, lengda på opphaldet og ikkje minst godkjenning av tenesta som teljande til spesialisering. Tidlegare kunne LiS be om ei førehandsvurdering frå spesialitetskomiteen, dette fall bort då Helsedirektoratet overtok ansvaret og ein kan dermed ikkje vite om tenesta kan vera teljande før ein søker endeleg godkjenning. Den årlege norske konferansen for global helse (Globvac) vert i år arrangert i Bergen og har implementeringsforskning og prioritering som hovudtema; korleis velje mellom og iverksetje tenester som har dokumentert effekt? Legeforeninga vil bidra i ein parallell sesjon der vi drøftar erfaringar med institusjonsbasert, klinisk samarbeid . Globvac-konferansen finn stad 16 og 17 oktober og er godkjent som teljande kurs for alle spesialitetar. Lenke til påmelding finn du i kurskatalogen og på forskningsrådet sine nettsider. Det finst fleire legar frå Malawi i Manchester enn i Malawi Hilde Engjom

OVERLEGEN 3-2013 10 Utval for menneskeretter, klima og global helse Utvalet vart skipa i 2012 då menneskerettsutvalet, utval for global helse og klimautvalet vart slegne saman. Menneskerettsutvalet har ein lang tradisjon for internasjonale samarbeidsprosjekt.(15) Utvalet for global helse hadde arbeidd med å formidle og legge fram kunnskapsgrunnlaget for Legeforeninga sin politikk knytta til migrasjon og legemangel samt samarbeid om utdanning. Desse er nyleg gjennomgått og oppdaterte. Utvalet vil og drøfte korleis klimatiltak kan gi betre folkehelse og redusere sosiale skilnader i helse. Utvalet arbeider med helse som grunnleggande menneskerett, både i og utanfor Norge. Frå 2011 har vi delteke i planlegging av samarbeid med Malawi Society for Medical Doctors (SMD). Malawi fekk eige medisinstudium frå 1991, og norske styresmakter har støtta både medisinsk grunnutdanning og etter kvart fleire program for spesialisering.(16, 17) Det har vore relativt vanleg å reise ut av Malawi for å få slik teneste, noko som også kjem fram i medisinstudentane sine framtidsplaner(18). SMD har som målsetjing å vera eit nettverk for fagleg og etisk diskusjon, arbeid med helsepolitiske spørsmål og arbeidsforhold. Det er særleg naudsynt å styrke sekretariatet for at SMD kan fungere både for dei tillitsvalde og for medlemmene. Vi var tre frå Legeforeninga som deltok på SMD sitt årsmøte i slutten av juni. Innleiingane på årsmøtet omhandla både etikk og rett til helsehjelp, legars velferd og helse og utdanning innan nevrokirurgi i Lilongwe. Malawiske styresmakter etterspør og innspel fra legane om finansiering av helsetenesta. Arbeids- og lønnsforhold ved offentlege sjukehus høyrest og ut til å bli eit særs viktig tema. Det nystarta Malawi Doctors Union som er registrert som fagforening for legar i Malawi, men med få tillitsvalde å ta av er fleire av dei aktive representert i det nye styret i SMD. • Kjeldetilfang: 1. Lizi E LJ, Matiti H. Modern medical myth: More doctors in Manchester than in Malawi. Malawi: Malawi College of Medicine; 2013. (http://www.medcol.mw/mmj/?p=1374). (Accessed 2013-08-12 2013). 2. Frenk J, Chen L, Bhutta ZA, et al. Health professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world. Lancet 2010;376(9756):1923-58. 3. WHO. Global Code of Practice. 2010. (http://apps.who.int/gb/ebwha/ pdf_files/WHA63/A63_R16-en.pdf ). (Accessed 2013-08-13). 4. Taylor AL, Hwenda L, Larsen BI, et al. Stemming the brain drain--a WHO global code of practice on international recruitment of health personnel. N Engl J Med 2011;365(25):2348-51. 5. Muula AS, Maseko FC. How are health professionals earning their living in Malawi? BMC Health Serv Res 2006;6:97. 6. Kinfu Y, Dal Poz MR, Mercer H, et al. The health worker shortage in Africa: are enough physicians and nurses being trained? Bull World Health Organ 2009;87(3):225-30. 7. Alliance GHW. 2013. (http://www.who.int/workforcealliance/en/). (Accessed). 8. James J MC, Ollier L. Evaluatiin og links between North and South healthcare organisations. In: Centre DHR, ed: DIFID, 2008. 9. Fredskorpset. 2013. (http://www.fredskorpset.no/Webdokumenter/ Program/Ordningsregelverk-FK-Esther-Norsk.pdf ). (Accessed 2013-08-13). 10. Engjom T, Brodwall K, Engjom HM, et al. [Exchange of health personnel between Bergen and Zanzibar]. Tidsskr Nor Laegeforen 2013;133(2):187-9. 11. Haarberg K DE, Whist E. Review of the Norwegian Esther program Final report. 2012. 12. Helse-Bergen. From Norway to Africa. 2012. (http://www.helse-bergen. no/aktuelt/nyheter/Sider/from-norway-to-africa2.aspx). (Accessed). 13. Helse-Bergen. Den reisande nevrokirurgen. 2012. (http://www.helse-bergen.no/aktuelt/nyheter/Sider/den-reisande-nevrokirurgen.aspx). (Accessed). 14. Mogedal S. Global health is the objective--is health aid the answer? Tidsskr Nor Laegeforen 2013;133(11):1159-60. 15. Hoftvedt BO, Steenfeldt-Foss OW, Thorleifsson E, et al. 20 years of efforts for human rights. Tidsskr Nor Laegeforen 2013;133(14):1469-71. 16. Sundby J, Broadhead R. [Norwegian aid to medical education in Malawi]. Tidsskr Nor Laegeforen 2011;131(21):2141-2. 17. Zijlstra EE, Broadhead RL. The College of Medicine in the Republic of Malawi: towards sustainable staff development. Hum Resour Health 2007;5:10. 18. Yeganeh-Arani E, Chandratilake M, Muula AS. Factors affecting career preferences of medical students at the College of Medicine, Malawi. S Afr Med J 2012;102(4):249-51.

Møteplassen for helsesektoren, it-bransjen og politikere HEALTHWORLD 2013 COMPUTERWORLD 31. oktober - Radisson BLU Scandinavia Hotel, Oslo www.healthworld.no Kveldsprogram på D/S Louise: Middag og utdeling av ehelseprisen Overlegen-abonnenter som deltar på konferansen får 50% av ordinær pris. Du betaler kun kr. 495,-. Du vil høre en rekke gode foredragsholdere i god Healthworld-tradisjon: Hal Wolf, HIMSS/daglig leder Permanente Federation: The promise and challenge of mhealth; People, Process and Technology John Quinn, teknisk sjef, HL7: How can vendors cooperate and help the healthcare sector? - Cambridge University Hospital med HP/Epic (ikke bekreftet) - Sykehuspartner - Thomas Bagley, Helse Sør-Øst - Maria Gjerpe, lege og helseblogger - Peeter Ross, ehelse-ekspert fra Estland - Roar Olsen, avdelingsleder, helseportalen - Robert Nystuen, Vestre Viken - Claus Nilsen, Continua - Daniel Forslund, Vinnova - Charlotte Lunde, OUS - Anne Mette Bang, ehelse-ekspert fra Danmark - James Han, EMC - Helseministeren (ikke bekreftet) - Eva Jarbekk, leder, Personvernnemda - Anne-Lise Härter, Helsedirektoratet - Tomas Alme, medisinsk direktør, DIPS - Juan Manuel Lacalle Martinez, Director of Organization of Technology and Information, Hospital Marina Salud de Denia, Spania - Bjørn Myrvold, nordisk helseansvarlig, Tieto - Trygve Nilssen, daglig leder, Gatsoft - Baskerlands helseendringsstrategi (navn ikke bekreftet) - Thor Steffensen, leder helsesatsingen, Telenor - Birger Bråthen, enhetsleder, og Hanne Nøsterud Nygård, fagkoordinator, Kongsvinger kommune GULLPARTNERE: SØLVPARTNERE: PLATINAPARTNER: Samt:

OVERLEGEN 3-2013 12 For oss som vokste opp i etterkrigstidas optimisme og fellesskapstenkning, er det lett å glemme at alle våre privilegier ikke kom av seg sjøl og at de kan fjernes med et pennestrøk. Dette blir jeg påmint om hver gang jeg besøker mine venner og kolleger i Kambodsja. Hver gang jeg kommer tilbake til Norge blir det stadig verre å skulle forholde seg til medias og en del politikeres klaging over hvor dårlig det står til her i landet. Jeg i ferd med å bli ei sint gammal tante som bare vil skrike ut: «Dere veit ikke hvor godt vi egentlig har det!» Tromsø mineskadesenter (TMC) har drevet opplæring av legfolk og helsepersonell på landsbygda i Kambodsja siden 1996 sammen med partner Trauma Care Foundation, Cambodia (TCF-C). Nordvest- Kambodsja var og er et område med enorme mengder landminer og klasevåpen etter tiår med krig og konflikt, og fokuset de første årene var derfor prehospital traumebehandling. Fra 2004 ble basal fødselshjelp inkludert i programmet. Resultatene er svært gode, og dødeligheten både blant både mineskadde og gravide og fødende har gått drastisk ned. (1) Fra 2004 og fram til 2009 jobbet jeg hovedsaklig med opplæring i fødselshjelp. Sammen med min gode kollega og tolk Chandy reiste vi rundt og kurset jordmødre og en og annen kirurg på helsesentre og lokalsjukehus på landsbygda. Vi fant snart ut at fattigdom er hovedårsaken til at mødre dør under fødsel - familiene har rett og slett ikke råd til å betale for jordmorhjelp, transport til helsesenter og eventuelle medisiner eller blodoverføringer. Når utdannet helsepersonell i tillegg behandler fattige pasienter spesielt fra minoriteter svært dårlig, velger mødrene heller å føde i landsbyen sammen med de hun stoler på. Og som en kvinne sa til oss: « Det er gratis å dø heime...» Denne problematikken er kjent de fleste steder i verden, og gratis helsetjenester av tilstrekkelig kvalitet i forbindelse med svangerskap og fødsel er eneste farbare vei for å sikre verdens kvinner trygghet. De siste årene har jeg hatt anledning til å jobbe mer med sosioøkonomiske tiltak. Gynekologen er nærmest blitt samfunnsmedisiner! Våre kambodsjanske kolleger veit at sjøl omman redder livet til en mann etter at han hadde gått på ei mine, er dette ikke nok. Familien er brått uten forsørger, og en bonde med bare ett bein er ubrukbar på rismarkene. Funksjonshemmede har tradisjonelt hatt svært lav status i Kambodsja, og siden det er fattigfolk som i utgangspunktet lever på den mine- lagte landsbygda, vil en familie synke helt til bunns på den sosiale rangstigen når hovedforsørger blir lemlestet. «Three men and one leg» Jeg har min medisinerutdanning og spesialisering i gynekologi fra et av verdens rikeste land; Norge. Norge har den friskeste befolkning og de mest demokratisk fordelte helsetjenestene i hele verden. Det er ikke sosial status, etnisk tilhørighet, kjønn eller inntekt som bestemmer om du får leve eller dø. Innlegg av Margit Steinholt, daglig leder, Tromsø Mineskadesenter Universitetssykehuset Nord-Norge – Tromsø ››

OVERLEGEN 3-2013 13 Tidlig rehabilitering av mineskadde ved hjelp av foreløpige proteser (ITP) gjør at mange amputerte er tilbake på jordene etter bare 3 - 4 uker. Foreløpige proteser avlaster amputasjonsstumpen mens den gror, og siden pasienten er tilbake i full aktivitet så raskt etter skaden, går både den fysiske og psykiske rehabiliteringa svært fort. For de fleste mineskadde er det ikke skaden i seg sjøl som er hovedbekymringen, men det faktum at de ikke kan forsørge ungene og familien sin. I motsetning til i Norge fins det ingen trygdeordninger, og utgifter til helsehjelp er en av hoved- årsakene til at småbønder må gå fra gård og grunn (2). I løpet av 2013 har TCF-C satt opp et lite verksted i Sam Loth; et område der 30 % av de voksne mannfolka er amputerte etter mineskader. De tre som jobber på verkstedet er som overskrifta sier «tre mann og bare ett bein». To er dobbeltamputerte og den tredje har et bein igjen. Fra å være isolerte og utstøtte, driver disse karene nå et lite samfunnssenter der andre amputerte kan få reparert og laget nye proteser av plastrør og tre, og ikke minst kan funksjonsfriske kjøpe tjenester som sveising, lading av batterier osv. Mine nye helter har også opplæring i speilterapi mot fantomsmerter etter at en entusiastisk enbeint canadier syklet innom dem for noen måneder siden! (meandmymirror. org) , og rundt verkstedet vokser det nå opp småskalabutikker som selger egg, kylling og frukt. Da jeg i 2009 tok avgjørelsen om å forlate en fast jobb i Helse Nord for å bruke tida mi på internasjonalt arbeid, var det med spenning i magen. Det var imidlertid også en lettelse over å kunne forlate et helsevesen som etter mi mening går i feil retning med mer og mer markedsstyring. I så henseende er det paradoksalt at jeg i hovedsak jobber i Kambodsja der privatisering av helsetjenester nesten er tatt til det absurde. Bare du kan betale får du også det aller beste både når det gjelder pasienter og personell. Resultatet er katastrofalt for de som ikke kan slå i bordet med penger - de er overlatt til seg sjøl. Derfor er de tre mannfolka med bare ett bein og alle de andre jeg kjenner i Kambodsja mine helter! De gir seg ikke sjøl om alt ser umulig ut, og styrken hos menneskene slutter aldri å overraske meg. De har gitt meg en innsikt og forståelse som jeg alltid bærer med meg og som jeg skulle ønske mange andre fikk del i. Vi som vant i lotteriet og fikk leve og bo i Norge i dag og ikke for hundre år siden; det er ikke fordi vi fortjener det, men bare fordi vi hadde griseflaks..... • Les mer: 1. Husum H, Gilbert M, Wisborg T, Heng YV, Murad M. Rural prehospital trauma systems improve trauma outcome in low-income countries: a prospective study from North Iraq and Cambodia. J Trauma 2003;55: 466-470. 2. Whitehead M, Dahlgren G, Evans T. Equity and health sector reforms: can low-income countries escape the medical poverty trap? The Lancet, 2001 358: 833–6 3. www.traumacare.no

OVERLEGEN 3-2013 14 Universitetssykehuset Nord-Norge HF, UNN, har siden 1992 hatt et formalisert samarbeid med helsevesenet i Nordvest Russland. Før år 2002 var det basert på avtaler inngått av Troms fylkeskommune og etter helseforetaksreformen i 2002 ble avtalene formelt inngått av Helse Nord RHF. Fram til 2002 var samarbeidet preget av nødhjelp, mens det siden er blitt mer likeverdig kompetanseutvikling. Etter hvert er det også utviklet forskningspro- sjekt sammenmed russerne. I perioden er det gjort et stort nettverks- og relasjonsbyggings arbeid. Det skjer stadig organisatoriske endringer på begge sider og nye relasjoner må hele tiden bygges opp. Prosjekter: Hjertekirurgi I 1994 startet vi et prosjekt med Bysykehus nr. 1 i Arkhangelsk for å lære kirurger der åpne hjerteoperasjoner. Dette har vært svært vellykket og i dag er de et av Russlands beste hjertesentre. Etter hvert har vi sammen med fagpersoner fra Rikshospitalet i Oslo lært dem å operere barnehjerter. Vi har også sammen med fagmiljøet ved OUS hatt de med til hjertesenter i London for å lære å høste biologiske hjerteklaffer. Det er utviklet fagregister etter norsk mønster. Det er hjertekirurgMons Lie som har vært hovedfagpersonen i dette prosjektet også etter at han flyttet til Ullevål sykehus. Brukt medisinsk utstyr UNN ble i 1999 bedt av HOD om å lede et prosjekt med å samle inn brukt medisinsk utstyr til Nordvest Russland. Utstyret ble samlet inn fra sykehus i hele landet og satt i god stand før det ble overført til Murmansk, Arkhangelsk og Karelen. Prosjektet er nå avsluttet. Prosjektleder ved UNN var Magne Johnsen Sykepleie Tidlig i samarbeidet med Arkhangelsk så vi at de brukte sykepleierne på en annen måte enn vi i Norge. Det ble derfor startet prosjekt på sykepleierutvikling, både faglig, organisatorisk og ledelsesmessig. Dette er et av de mest langvarige samarbeidstema som vi har. Det er nå utviklet flere utdanningsmoduler som russerne bruker, og det er oversatt mye faglitteratur. Prosjektleder ved UNN har vært Trine Utkilen Sørensen Psykiatri Vi har over lang tid gjennomført prosjekter innen psykiatri, hovedsakelig med fagmiljøene i Arkhangelsk. Det har vært prosjekter på psykose, selvmord, rus og spørsmål knyttet til organisering, forskning og fagutvikling. Prosjektledere ved UNN har vært Tore Sørlie og Tordis Sørensen Høifødt Barnemedisin UNN har i lang tid hatt samarbeid med Regionsykehuset for barn i Arkhangelsk. Vi har spesielt arbeidet innen feltene nyfødt- og fortidligfødt medisin og barnekreftsykdommer. Prosjektleder ved UNN har vært Gunnel Axelson og Tore Stokland Laboratoriemedisin UNN har vært med på flere laboratorie- medisinske prosjekter. Russerne har ikke gjennomført helautomatiserte analyser på samme måte som oss. Vi har lært opp fagfolk i Arkhangelsk på analysemetoder innen: mikrobiologi, patologi, medisinsk genetikk og medisinsk biokjemi. Vi vil spesielt nevne mikrobiologi med overvåkning av multiresistente bakterier samt patologi med immunhistokjemi. Prosjektledere ved UNN har vært Gunnar Skov Simonsen og Irene Lund Smittevern Innenfor smittevern har vi hatt et stort opplæringsprosjekt. Vi har oversatt vår smittevernhåndbok og avfallshåndbok til russisk. Vi har også deltatt i seminar om håndtering av medisinsk avfall. Prosjektleder ved UNN har vært Guri Albrigtsen og Bengt Dahl Rehabilitering UNN har hatt et langvarig samarbeid om rehabilitering av MS pasienter. Etter hvert også slagpasienter og trafikkskadde og multitraumatiserte pasienter. Prosjektleder ved UNN Geir Nilsen Arbeids- og miljømedisin Vi har samarbeidet med fagmiljøer i Kirovs i Murmansk fylke om arbeid i Helsesamarbeid mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordvest Russland

OVERLEGEN 3-2013 15 kaldt klima og spesielt om vibrasjonsskader. Dette har ført til et større Kolaarktic prosjekt sammen med fagmiljøer i Umeå, Oulo og St. Petersburg om gruvearbeideres helse. Prosjektleder ved UNN Morten Skandfer og Kjell Ingemar Rödin Infeksjonsmedisin Vi har lenge hatt prosjekter innen infeksjonssykdommer. På 90 tallet var det knyttet mot difteriepidemien i Russland. På 00 tallet dreide det seg om seksuelt overførte sykdommer. Her samarbeidet vi med Olafiaklinikken i Oslo. Det har også dreid seg om HIV og ko-infeksjoner som tuberkulose, virale hepatitter og lignende i Murmansk. Det er gjennomført flere opplæringsprogrammer ved universitet i Arkhang- elsk. Prosjektleder ved UNN Vegard Skogen Anestesi Sammen med Universitetet i Tromsø har flere russiske leger tatt sin doktorgrad i Tromsø. Dette har medført mange publikasjoner og god forskning. En av studentene er nå leder for anestesiaktivitetene på Bysykehus nr 1 i Arkhangelsk. Prosjektleder Lars Bjertnes Telemedisin Fra 1996 har det vært gjennomført mange prosjekt innen telemedisin og e-helse. Etablering av lokale nettverk, stillbildenettverk, videokonferanser, fjernundervisning og flere fagspesifikke prosjekter. Her kan nevnes hjertelinken, eNOMAD, tuberkulose, akuttmedisin og nå pågår et opplærings program av helsearbeidere i fjerntliggende distrikter i Nenets autonome område hvor det hovedsakelig bor reindriftsutøvere. Telemedisin er et av de største samarbeidsområdene vi har med Nordvest Russland. Kontaktperson Svetlana Manankova Bye Av rådgiver Magne Johnsen, UNN ››

OVERLEGEN 3-2013 16 Bakgrunn I år 2000 besluttet De forente nasjoner å definere 8 sentrale mål som innen 15 år tok sikte på å forbedre forholdene i verdens ressurssvake land vesentlig vedrørende fattigdom, utdanning, foster- og barnedødelighet, mors sykelighet som følge av svangerskap, HIV/ AIDS, malaria og tilgjengelig vann med god kvalitet. Alle 189 medlemsland sluttet seg til de definerte «United Nations Millennium Development Goals», dessuten et tyvetalls frivillige organisasjoner verden over. Umoja- prosjektet vender seg til problemene definert i tusenårsmålene vedrørende foster- og nyfødtdødelighet og mors helse under svangerskapet. Nasjonalt senter for fostermedisin (NSFM) ved St. Olavs Hospital/NTNU har siden 1997 hatt funksjon som WHO-utdanningssenter innen ultralyddiagnostikk i gynekologi og obstetrikk. Denne funksjonen ble delegert fra WHO via Helsedepartement og Utenriksdepartementet til NSFM/ NTNU. Gjennom funksjonen har NSFM organisert og drevet utdanningsprogram i Østblokklandene etter jernteppets fall, Murmansk, Singapore, Filippinene, Thailand og Midtøsten. I 2002 uttrykte «Chief Director of Maternal, Child, Women’s Health and Nutrition» ved Helsedepartementet i Pretoria, Sør-Afrika, interesse for å introdusere en formell utdanning i ultralyd på grunnivå for jordmødre som arbeidet i perifere områder som under Apartheid-tiden hadde blitt neglisjert når det gjaldt helse for gravide og nyfødte. Vi ble kontaktet via WHO. Etter råd fra Helsedepartementet ble KwaZulu-Natal (KZN), en av de ni provinsene i Sør-Afrika, valgt ut til prøveprosjektet. I KwaZulu-Natal er jordmødrene ansvarlige for omtrent 80% av svangerskapsomsorgen og 60% av fødslene. De må stort sett greie seg selv og har liten hjelp fra leger som ofte er fraværende eller tilstede bare midlertidig. En del av president Nelson R. Mandelas politikk gikk ut på å satse på jordmødre for å bedre perinatal helse ut fra den vurdering at jordmødre har vist seg å representere stasjonær, stabil arbeidskraft. NSFM etablerte i 2002 samarbeid med Nelson R. Mandela School of Medicine, University of KwaZulu- Natal (UKZN), ved King Edward VIII Hospital i Durban og har siden hatt universitetet som hovedbase. NTNU har i stor grad støttet NSFMmed prosjektet og det er i tiden etter oppstart etablert formell kontakt mellom NTNU og University of KwaZulu- Natal som muliggjør kommunikasjon på akademisk toppnivå, så vel som på studentnivå, med tanke på såkalt utenlandssemester og mulighet for å skrive hovedoppgave. Tilsatte ved NSFM/ NTNU er engasjerte i undervisningen på Nelson R. Mandela School of Medicine og har faste årlige undervisningstimer i gynekologi og obstetrikk og vitenskapelig skriving. Denne akademiske kommunikasjonen har så langt ført til Heidi Gilstads doktorgrad «Obstetrical ultrasound expertise as manifest in encounters between midwives and pregnant women. A case study from KwaZulu-Natal in South Africa» 2012. Morten Dreier tok sin Master’s Thesis ved NTNU i 2012 «User-centered design in rural South Africa: How well does current best practice apply for this setting?». Medisinerstudentene Olav Dankel og Hans-Jakob Hunnes fullførte sin «Student’s Thesis» «Losing life while giving life. A review of hypertensive maternal mortality in South Africa in the period 1999 – 2007 and the challenge of reducing it through improved guideline implementation» i 2012. NSFM utviklet et 24 ukers undervisningsprogram for jordmødrene i KZN og det første kurset ble holdt i 2004. Jordmødrene ble i tiden etter fullført studium fulgt opp, en oppfølging som hadde primær verdi for jordmødrene, men også representerte stor læreverdi for oss ved NSFMmed tanke på å videreutvikle programmet. I evalueringsfasen lærte vi de første årene mye om hvor dårlig medisinsk- teknisk utstyr laget i og for industri- UMOJA – utvikling av ultralydutstyr og undervisningsprogram for jordmødre i Afrika Av Sturla H. Eik-Nes, seksjonsoverlege/professor og Eva Tegnander, jordmor/førsteamanuensis Nasjonalt senter for fostermedisin, St. Olavs Hospital, NTNU ››

OVERLEGEN 3-2013 17 land, fungerte i ressurssvake land. Utstyret var for sensitivt og defekter førte ofte til full stopp i bruk. Vi startet en systematisk registrering av hvilke feil som oppstod. Utstyret var også for komplisert å bruke for et personale som under sin utdanning ikke hadde teknisk bakgrunn og heller ikke kultur for å omgås elektronikk med mange innstillingsmuligheter. Vi brukte forholdsvis mye tid på å undervise i bruk av utstyret. Videre utvikling av prosjektet Erfaringene fra jordmødrenes interesse for og nytte av ultralyddiagnostikk var god, men i 2008 ble det klart for oss at eksisterende ultralydutstyr var lite egnet til klinisk bruk i de røffe, tøffe omgivelsene. Undervisningen som måtte til ble for omfattende og tidkrevende for jordmødre med minimal teknisk bakgrunn. Vi innså at vi måtte tenke nytt for å kunne utdanne nok jordmødre til å oppnå full utnytting av den informasjonen som ultralyd gir i svangerskapsomsorg i ressurssvake land. Dette krevde innovasjon av teknisk utstyr. I samarbeid med et ultralydfirma utgått fra NTNU, Aurotech AS i Tydal, utviklet vi en prototype for bruk i ressurssvake land. Ultralydapparatet Umoja var kompakt, robust - «elephant proof», tålte spenningsvariasjoner fra 80 til 400 Volt, aksepterte å bli kjørt på gamle dieselgeneratorer som finnes overalt i Afrika, kan tilpasses 12 volt bil og 24 volt lastebilbatteri. Apparatet hadde en særs kraftig prosessor og kunne veksle mellom å fungere som ultralydapparat og en PC som inneholdt tilpasset undervisningsmateriale til selvstudium, prosedyrer, en omfattende bildedatabase til bruk under pågående skanning og hjelpemidler en jordmor trenger i sitt arbeide. Det var også et mål å kunne produsere utstyret billig nok uten tap av bildekvalitet. Prototypen ble testet i tiden 2008 - 2010 og dannet grunnlaget for utvikling av nytt utstyr. Nåværende prosjekt Basert på erfaringene fra prototypene er det nå utviklet et helt nytt konsept av ultralydutstyr tilpasset bruk i ressurs- svake land. Prosjektet har støtte fra Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge og utvikles i et samarbeid mellom NSFM ved St. Olavs Hospital, Institutt for sirkulasjon- og bildediagnostikk og MI-Lab ved NTNU og dessuten i tett samarbeide med det internasjonalt ledende ultralydfirmaet GE Vingmed AS i Horten. Umoja bygger blant annet på Vscan, et ultralydapparat presentert av GE Vingmed AS i 2009. Vscan ble av Time Magazine rangert som nummer 14 «amongst the most important innovations in 2008». Parallelt med tre pågående tekniske doktorgrader og post doc’s, arbeides det med utvikling av undervisningsprogrammer tilpasses bruk av det nye apparatet. Erfaringene så langt med implementering av ultralyd innen svangerskapsomsorgen i et ruralt område i Sør Afrika har vært positive både fra et klinisk og organisatorisk perspektiv. Det kunnskapsbaserte grunnlaget for å bruke ultralyd er etablert i ressurssvake land, men det legges nå opp til randomiserte kontrollerte kliniske studier med det nye utstyret for å evaluere konsekvensene av å introdusere ultralyd i et ruralt område. • En av prosjektjordmødrene ved NSFM, Gerd Inger Lånke, demonstrerer bruk av et standard ultralydapparat for en gruppe jordmødre ved Lower Umfolozi District War Memorial Hospital i KwaZulu-Natal. Prosjektnavnet «Umoja» er et Swahili ord og står for samarbeid, «unity», «working together toward good». Her er Eva og kollega Nomusa ved Hlabisa Hospital i vennlig diskusjon ved lunsjbordet.

OVERLEGEN 3-2013 18 Global helse er en felles satsing mellom St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet og en del av integreringen mellom sykehuset og universitet. I satsingen vektlegges at forskning, undervisning og klinisk virksomhet skal bidra til å løse de store globale helseutfordringene. Det er ansatt en rådgiver ved DMF som koordinerer satsingen på global helse sammen med helseforetaket og stillingen er initialt finansiert av samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge RHF og NTNU. Nepal St. Olavs Hospital og DMF etablerte et samarbeid med Dhulikhel Hospital / Kathmandu University(KU) i 2007. I perioden 2008-13 har tolv vitenskapelig ansatte ved DMF og klinikere fra St. Olavs Hospital besøkt Dhulikhel Hospital/KU for å undervise studenter, etablere forskningssamarbeid og kurse sykehusansatte. Samarbeidet dekker et bredt spekter av disipliner, blant annet basalfag (molekylær biologi), akuttmedisin, mor- og barn helse, psykiatri, immunologi, samt ulike undervisningsmetoder. Et annet aspekt ved samarbeidet er studentutveksling. Hensikten med utvekslingen er at medisinstudentene skal få verdifull praksis de ikke ville fått i Norge og en dypere forståelse for lokale forhold og kultur i utvekslingslandet. Samtidig vektlegges at de skal bidra aktivt og positivt inn i den daglige klinikkdriften som de er en del av i praksisperioden. Det er også flere pågående ph.d prosjekt ved Dhulikhel Hospital/KU hvor kandidatene er tatt opp på ulike ph.d programmer ved DMF. På denne måten ønsker en å bygge opp forskningskapasiteten ved institusjonen i Nepal. Per i dag har de ingen forskerutdanning, men på sikt er planen at de skal drive forskningen selv. Utstyr til en molekylærmedisinsk lab er donert fra St. Olavs Hospital og etablert ved Dhulikhel Hospital/KU etter et sterkt ønske fra Kathmandu University helt fra samarbeidet ble startet i 2007. Personell som gjør analyser og drifter laboratoriet er opplært ved St. Olavs Hospital og DMF. Eksempler på forskningsprosjekter Akuttmedisin Det har vært lite fokus på akuttmedisin i lav- og mellominntekts land. Men det er viktig for helsepersonell ved sykehuset å få praktisk trening og da er simulatortrening et godt alternativ. Medisinsk simulering er trening både i tekniske- og ikke-tekniske ferdigheter ved hjelp av en simuleringsmodell i klinisk relevante situasjoner. Vår samarbeidspartner uttalte et tydelig behov for praktisk trening på akutte situasjoner. Derfor reiste ansatte fra akuttavdelingen ved St. Olavs Hospital for å holde kurs i å håndtere kritisk syke pasienter. Erfarne studenter og/eller nyutdannede leger og leger i spesialisering ble trent i håndtering av kritisk syke nyfødt og voksne. Personell fra St. Olavs Hospital brakte med seg modeller (baby og voksen), et video-kamera og bærbar PC. Ved hjelp av disse verktøyene ble det definert scenarier i sykehuset hvor en bruker utstyr en har og er kjent med. Det viktigste verktøyet i denne pedagogiske tilnærmingen er å evaluere teamarbeid, lederskap og praktiske ferdigheter i en debrifing med deltakerne hvor en bruker video- opptaket for videre diskusjoner. Før scenariene ble gjennomført fikk deltak- erne tre relaterte forelesninger i behandling av og håndtering av kritisk syke barn og voksne. Tilsammen 60-80 Gjennom institusjonelt samarbeid bidrar St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet til å styrke helsetjenesten i Nepal Innlegg av Elin Yli Dvergsdal, rådgiver i global helse, og Ingunn Harstad, overlege i lungemedisin, ansvar for koordinering av Nepal samarbeidet St. Olavs Hospital i Trondheim og Det medisinske fakultet (DMF) ved NTNU har de siste to årene satt et større fokus på global helse både innen forskning og utdanning. Aktiviteten har vært konsentrert til noen få samarbeidsland: Nepal, Sierra Leone, Malawi og Sør-Afrika. Allerede i 2007 signerte DMF en avtale med Dhulikhel Hospital / Kathmandu University om et tett samarbeid for å bidra til kapasitetsbygging ved institusjonene. ››

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy