Overlegen nr. 3 - 2017

OVERLEGEN 3-2017 16 Felles for disse virksomheters deltakelse er at de i all hovedsak er offentlig finansiert og inngår som en del av det offentlige tilbud til befolkningen. Innenfor spesialisthelsetjenesten har 12 ideelle virksomheter, blant annet Lovisenberg, Betanien, Martina Hansens Hospital og Jæren DPS driftsavtaler på linje med de offentlige sykehusene. Ideelle og kommersielle sykehus står for om lag 10% av det samlede helsetjenestetilbudet. Når det gjelder de private kjøpsavtalene er det store volumet innenfor fagområdene rehabilitering, rusbehandling og psykisk helse. Andelen innen kirurgi, laboratoriefag og radiologi er betydelig mindre. Kommersielle aktører har de siste år vist stadig større interesse for deltakelse i helsetjenesten. Dette gjelder både deltakelse i offentlige anbudskonkurranser, avtaler med forsikringsselskaper og egenbetalende pasienter. Årsakene til veksten i forsikringsordninger og egenbetalende pasienter kan være mange. Veksten i norsk økonomi har gjort betalingsevnen og betalings- viljen hos både arbeidsgivere og privatpersoner større. Norske offentlige sykehus er faglig meget gode, og vi ser nesten aldri oppslag om at den rikeste eliten reiser til andre land for sykehusbehandling. Likevel, flaskehalser og lange ventelister på enkelte områder har ikke vært til å unngå. Befolkningen blir eldre, sykdomsbildet endrer seg, nye behandlingsmetoder utvikles og det er stor oppmerksomhet rundt spesialisthelsetjenesten. Den enkelte pasient er blitt mer bevisst på sine rettigheter. Dette er blant de faktorer som har bidratt til at det blir plass for private helsetjenester ved siden av de offentlige. Den vesentligste faktor for pasientene er som oftest ventetid. De private kommersielle tilbudene finner vi da i hovedsak innen fagområder der det er lang ventetid ved de offentlige sykehusene, som kirurgi, radiologi og enkelte indremedisinske områder. De private, kommersielle sykehusene har også konsentrert seg om tilstander med stort volum og relativt enkle prosedyrer. Når man snakker om et todelt helsevesen er det viktig å skille mellom ideelle og kommersielle aktører og de som er offentlig finansiert og de som privat finansiert. De nye anskaffelsesreglene som følger av EU direktivene har tatt bort den tidligere muligheten til å reservere konkurranser for ideelle organisasjoner. Det er imidlertid tatt inn et eget kapittel om helsetjenester hvor det er gitt adgang til å vektlegge egenskaper de ideelle er gode på når det gjelder tjenesteytingen. Det er også egne regler for avtaleforhold som gjaldt før nytt regelverk kom. De ideelle virksomheter arbeider i den offentlige interesse og finansieres i all hovedsak gjennom avtaler med det offentlige. Eventuelt overskudd vil bli benyttet til virksomhetens formål og det kan ikke tas ut utbytte. Det kommersielle markedet preges i dag i hovedsak av internasjonale pengefond som naturlig nok søker avkastning på investert kapital, og oftest selger videre til et annet fond etter noen år. Hvilken utvikling vil vi ha i Norge? Det er i Norge ganske bred enighet om at vi skal ha et offentlig styrt og offentlig finansiert helsevesen. Alle skal ha krav på den samme behandling uavhengig av privat økonomi. Det er videre tverrpolitisk enighet om at vi skal ha en ideell sektor som bidrar til å realisere samfunnspolitiske mål, også innen helsesektoren. Både tidligere og nåværende regjering har inngått samarbeidsavtale med frivillig og ideell sektor om dette. Når det gjelder de kommersielles sykehusenes rolle er det større politisk uenighet som vi nettopp har sett i valgkampen. De regionale helseforetakene i Norge (RHF) har ansvaret for at befolkningen får de spesialisthelsetjenester de har behov for. Dette «sørge-for» ansvar skal RHF ivareta gjennom bruk av egne, offentlige sykehus, bruk av private leverandører og bruk av avtalespesialister. Etter oppdrag fra Helse – og omsorgsdepartementet har RHFene laget egne strategier for hvordan dette skal ivaretas gjennom et samarbeid mellom offentlige og private ytere av Norge trenger de ideelle sykehusene Av Frode Jahren, Generalsekretær Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) Norge har en lang tradisjon med privat ideell deltakelse i helse og omsorgstjenenesten. Diakonissehusets sykehus ble etablert i 1868. Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og Blå Kors etablerte seg rundt 1900, og det har siden vært en utvikling med sterk deltakelse fra ideell sektor i helse- og omsorgssektoren. Deltakelsen fra ideell sektor omfattet etter hvert også ideelle stiftelser, interesseorganisasjoner og medlemsorganisasjoner som Landsforeningen for hjerte – lungesyke. ››

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy