Overlegen nr. 3 - 2017

Nyhet! Trulicity refunderes nå også i kombinasjon med insulin Injeksjon én gang ukentlig. Ferdigfylt penn klar til bruk. UKENTLIG GLP-1 ANALOG Utvalgt sikkerhetsinformasjon: VANLIGSTE BIVIRKNINGER1 De hyppigst rapporterte bivirkningene i kliniske studier var gastrointestinale, inkludert kvalme (21,2%), diaré (13,7%) og oppkast (11,5%). Disse reaksjonene var som regel milde eller moderate i alvorlighetsgrad og forbigående. FORSIKTIGHETSREGLER2 Bruk av GLP-1-reseptoragonister kan være forbundet med gastrointestinale bivirkninger. Dette bør tas med i vurderingen ved behandling av pasienter med nedsatt nyrefunksjon ettersom f.eks. kvalme, oppkast og/ eller diaré, kan forårsake dehydrering som igjen kan forårsake forverring av nyrefunksjonen.Akutt pankreatitt har blitt rapportert ved bruk av GLP-1-reseptoragonister. Pasienter skal informeres om symptomene på akutt pankreatitt, og ved mistanke om pankreatitt skal Trulicity seponeres. Dersom pankreatitt bekreftes, skal Trulicitybehandling ikke gjenopptas. Ved kombinasjon med sulfonylureapreparater eller insulin, kan risiko for hypoglykemi økes. Risikoen for hypoglykemi kan reduseres ved å minske dosen av sulfonylureapreparater eller insulin. Indikasjon Trulicity er indisert hos voksne med type 2-diabetes for bedring av glykemisk kontroll. Refusjon Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes mellitus kun i kombinasjon med andre perorale blodsukkersenkende legemidler og/eller insulin i tråd med godkjent preparatomtale. Refusjonskoder: ICPC T90 Diabetes type 2. Vilkår 224. ICD E11 Diabetes mellitus type 2. Vilkår 224. Vilkår: 224. Refusjon ytes kun til pasienter som ikke kan bruke metformin eller som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin. Dosering Tilleggsbehandling: Anbefalt dose er 1,5 mg én gang ukentlig. For potensielt sårbare populasjoner, som pasienter ≥ 75 år, kan en startdose på 0,75 mg én gang ukentlig vurderes. Monoterapi: Anbefalt dose er 0,75 mg én gang ukentlig.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy