Overlegen nr. 3 - 2017

OVERLEGEN 3-2017 32 Dette har utløst heftige diskusjoner om det som omtales somweekend- effekten - er den reell eller bare uttrykk for ulik pasientkarakteristika. NHS har blant annet ønsket å endre tjenesteplanene til yngre leger som resulterte i streik blant den aktuelle legegruppen. De fleste av oss som har hatt vakter på norske sykehus i helgene, har nok opplevd en del utfordringer som har vært enklere å håndtere på hverdag med full bemanning og alle støttetjenester tilgjengelige. Slik er det ikke urimelig at det oppstår diskusjoner og vitenskapelige studier rundt hvordan vi organiserer tjenestene våre på helg og offentlige fridager. Vi har også god tilgang på data i Norge og de regionale helseforetakene har konsesjon til å analysere data for å sikre en kvalitetsmessig god og likeverdig helsetjeneste. Utviklingen av helseatlas som viser for eksempel stor variasjon i bruk av enkelte kirurgiske prosedyrer, er et godt eksempel på hvordan data bidrar til gode diskusjoner og endret praksis. Vi har også muligheten til å følge 30-dagers dødelighet hos de som innlegges i sykehusene våre. Analyseenheten i Helse Midt- Norge har sett på 30-dagers dødelighet for øyeblikkelig hjelp-innleggelser i somatiske senger i 2015-16 (nasjonalt datasett). I denne sammenhengen for å se om vi kan dokumentere en weekend- effekt ved sykehusene i Norge. De som er med i analysene var levende ved inn- komst og enkelte DRG rundt fødsler er utelatt. Totalt ga dette i underkant av en million observasjoner. Pasienter som ble innlagt som øyeblikkelig hjelp mandag-onsdag hadde en 30-dagers dødelighet på 3,2, torsdag 3,3 og fredag 3,5 prosent, mens de som ble innlagt lørdag og søndag hadde en tilsvarende dødelighet på henholdsvis 3,8 og 3,7 prosent. Dette er selvfølgelig ikke nødvendigvis sammenliknbare størrelser. De som innlegges i helgene kan i utgangspunktet være en sykere gruppe pasienter. Det er ikke vanskelig å tenke seg at innleggende lege utsetter hvis mulig innleggelsen eller at pasienter venter med å kontakte lege til hverdagen kommer. Det er også flest innleggelser på mandager. Vi valgte likevel å se nærmere på fridager versus hverdager. Fridager ble definert som lørdag, søndag, røde dager og romjul. Vi så også på når på døgnet innleggelse skjedde; klokken 07-16, 16-22 og 22-07. Dataene viser at flest øyeblikkelig hjelp-innleggelser skjer mellom kl 12-16 og færrest mellom kl 02-08. Det ble gjort logistisk regresjonsanalyser og i tillegg til fridag var alder og kjønn med i alle modellene. Kvinner har lavere 30-dager dødelighet enn menn, 3,2 versus 3,5 prosent. Når det gjelder alder dør fire ganger så mange med alder over 80 år i forhold til de mellom 50-66 år. Hvis vi ser på odds ratio for død (30-dagers dødelighet) ved innleggelse på en fridag versus en hverdag så er den 1,19 for alle øyeblikkelig hjelpinnleggelsene - det vil si 19 prosent høyere dødelighet. Forskjellen kan som tidligere nevnt skyldes andre forhold hos pasientene. Vi så deretter på ulike undergrupper av pasienter blant annet en gruppe med akutt hjerteinfarkt/ Weekend-effekten I Storbritannia har det vært stor oppmerksomhet rundt aktiviteten i sykehusene på helg versus hverdager. Studier har vist at det muligens går dårligere med pasienter som innlegges i helgene. Det har blitt hevdet at 11 000 dør årlig i Storbritannia på grunn av dårlig bemanning i helgene. Av adm.dir. Stig Slørdahl, Helse Midt-Norge RHF ›› RHF-SPALTEN

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy