Overlegen nr. 3 - 2017

Indikasjon Behandling av diabetes mellitus hos voksne, ungdom og barn fra 1 år. Refusjonsberettiget bruk Behandling av type 1 diabetes mellitus. Utvalgt sikkerhetsinformasjon3 Kun til s.c. injeksjon i lår, overarm eller abdominalvegg. Injeksjonsstedene skal alltid varieres innen samme område for å redusere risikoen for lipodystrofi. I de tilfeller der det ikke er mulig å administrere ved samme tidspunkt hver dag tillater Tresiba fleksibilitet i valg av tidspunkt for administrering av insulinet. Glemt dose anbefales tatt så snart det oppdages, og deretter gjenopptas vanlig doseregime med 1 daglig dose. Det skal alltid være minst 8 timer mellom injeksjonene. Det er ingen klinisk erfaring med fleksibilitet i doseringstidspunkt hos barn og ungdom. Ved overgang fra andre insulinpreparater anbefales streng blodglukosekontroll i overgangsperioden og de første påfølgende uker. Dose og tidspunkt for administrering av hurtigvirkende insulinpreparater må ev. justeres. Hypoglykemi kan forekomme dersom insulindosen er for høy i forhold til insulinbehovet. Reaksjoner på injeksjonsstedet kan forekomme, disse er vanligvis milde og forbigående, og forsvinner normalt ved fortsatt behandling. En egen kardivaskulær sikkerhetsstudie er gjennomført for insulin degludec (Tresiba®)4. Det er viktig at alle bivirkninger og uønskede medisinske hendelser som oppstår under behandling rapporteres til Statens Legemiddelverk eller Novo Nordisk. Tresiba® i ferdigfylt penn finnes i to styrker Ved forskrivning skal legen forsikre seg om at korrekt styrke er angitt på resepten. Pasienten skal ha opplæring i riktig bruk av Tresiba® ferdigfylt penn. Se felleskatalogen.no for ytterligere informasjonsmateriell. Les fullstendig preparatomtale før forskrivning av Tresiba®. Refusjonskode: ICPC Vilkår nr T89 Diabetes type 1 180, 181 ICD Vilkår nr E10 Diabetes mellitus type 1 180, 181 Vilkår: 180 Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår behandlingsmålene til tross for optimal behandling med middels langtidsvirkende NPH-insulin på grunn av: - hyppige eller alvorlige nattlige følinger som skyldes insulinbruken - store blodsukkersvingninger som ikke gjør det mulig å oppnå akseptabel blodsukkerkontroll 181 Behandling skal kun startes av spesialist i indremedisin, barnesykdommer eller ved sykehusavdeling med tilsvarende spesialitet Sikkerhetsinformasjon fra studien1: A Begge behandlingsarmene var godt tolerert. Hyppigheten av bivirkninger var lik mellom insulin degludec 200 enheter/ml (Tresiba®) (22,0%) og insulin glargin 300 enheter/ml (Toujeo®) (22,4%). Ingen alvorlige bivirkninger inntraff i noen av gruppene. A Forekomsten av hypoglykemi med insulindose på 0,4 E/kg (dvs ikke individuelt tilpasset) var høyere for insulin degludec 200 enheter/ml (Tresiba®) vs insulin glargin 300 enheter/ml (Toujeo®) (35,6% vs 25,9% av pasientene), noe som kan skyldes at insulin glargin 300 enheter/ml (Toujeo®) er mindre potent. A Ingen tilfeller av alvorlig hypoglykemi ble rapportert. Novo Nordisk Scandinavia AS Nydalsveien 28 · 0484 Oslo www.novonordisk.no E-post: Kundeservice-norge@novonordisk.com NYE DATA: head-2-head farmakodynamisk overkrysningsstudie insulin degludec 200 enheter/ml (Tresiba®) vs insulin glargin 300 enheter/ml (Toujeo®)1 % 37 Lavere variabilitet gjennom dagen med Tresiba® sammenliknet med Toujeo®1** 3,7 ganger lavere dag-til-dag variabilitet med Tresiba® sammenliknet med Toujeo®1* * Variansratio Toujeo®/Tresiba® 3,70, 95% KI [2,42; 5,67], p < 0,0001 ** Relativ fluktuasjon, estimert ratio Tresiba®/Toujeo® 0,63, 95 % KI [0,54; 0,73], p < 0,0001 Insulin degludec 200 enheter/ml (Tresiba®) har lavere dag-til-dagvariabilitet og variabilitet gjennom dagen enn insulin glargin 300 enheter/ml (Toujeo®) og en mer stabil glukosesenkende effekt, noe som kan lette titrering og tillate bedre glykemisk kontroll med en redusert risiko for hypoglykemi.1 DAG-TIL-DAG-VARIABILITET AV GLUKOSESENKENDE EFFEKT I LØPET AV 24 TIMER VED STEADY STATE1 Insulin degludec 200 enheter/ml (Tresiba®) Insulin glargin 300 enheter/ml (Toujeo®) * p<0,05 Dag-til-dag-variabilitet i AUCGIR (varians) Tid (timer) 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 22-24 0-2 1,5 2,2* 3,0* 4,6* 7,9* 12,4* 11,4* 9,7* 4,8* 3,7* 4,2* 4,3* 0,4 0,2 0,6 0 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 AUCGIR (arealet under kurven for glukoseinfusjonsraten). Forskjellen mellom behandlingene uttrykt som variansratio insulin glargin 300 enheter/ml (Toujeo®)/insulin degludec 200 enheter/ml (Tresiba®). Potensielle fordeler ved lavere dag-til-dag- variabilitet av glukosesenkende effekt:2 A En klinisk relevant innvirkning på risiko for både hyper- og hypoglykemi er sannsynlig2 A Mer trygghet rundt titrering av doser, somkan bidra til å nå de glykemiskemålene2

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy