Overlegen nr. 3 - 2019

OVERLEGEN 3-2019 58 Av Jan Eikeland, advokatfullmektig og juridisk rådgiver i Overlegeforeningen Hva gjelder når du vil si opp før du har begynt i jobben, hvis du er ansatt med prøvetid og når du har hatt mange sammenhengende vikariater. Her er tre korte tekster som forklarer rettighetene dine i disse situasjonene. Tre kjappe om ansettelser ›› Har du spørsmål du ønsker besvart i bladet, send en mail til redaktør arild.egge@ous-hf.no M ange tror at det da er de ordinære oppsigelsesreglene som gjelder i denne situasjonen, men det stemmer ikke. Disse fristene gjelder kun når en av partene ønsker å avslutte arbeids- forholdet etter tiltredelse. Arbeidsmiljøloven har ingen regler om hvilke oppsigelsesfrister som gjelder i tidsrommet mellom en arbeidsavtale er inngått og fram til man har begynt. Det finnes også i liten grad rettspraksis som kaster lys over spørsmålet. Det rettslige utgangspunktet er imidlertid at en gyldig inngått avtale binder begge parter. Ved å takke ja til et jobbtilbud har arbeidstakeren forpliktet seg å stille på jobb en be- stemt dato, mens arbeidsgiver har en plikt til å la vedkommende begynne å jobbe, med de lønns og arbeids­ betingelser som foreligger. Hvis en av partene ikke oppfyller disse forpliktelsene, vil det rettslig sett være et kontraktsbrudd. Arbeidsgiver vil derfor kunne kreve at den ansatte møter opp til jobb den første arbeids- dagen. Dersom så ikke skjer, vil det være et mislighold av arbeidskontrakten, som - satt på spissen - innebærer at arbeids- takeren kan bli erstatningsansvarlig. I så tilfelle innebærer det at arbeids­ giver må kunne dokumentere at de har lidd et økonomisk tap. Legeforeningens erfaring er imidler- tid at slike saker i praksis nesten alltid løser seg i minnelighet. Den ansatte vil uansett ha mulighet til å si opp dagen man starter - og dermed kunne avslutte arbeidsforholdet etter de oppsigelses- regler som framgår av kontrakten, som i de fleste tilfeller vil være 14 dager, fordi det er vanlig at nyansatte har en prøvetid de første seks månedene. For arbeidsgiveren framstår det derfor som lite hensiktsmessig å presse arbeidstakeren til å møte på jobb. De legene som er i en slik situasjon, bør imidlertid kontakte arbeidsgiver, forklare den oppståtte situasjonen og be om at kontrakten opphører. Så lenge begge parter er enige, er det ingen ting rettslig sett i veien for en slik løsning. Det er viktig å ta kontakt med arbeids- giver snarest mulig, for arbeidsgiver vil trolig være mer medgjørlig dess lengre tid de får til å områ seg. Det vil også være lurt at en slik enighet gjøres skriftlig, for eksempel ved å sende en e-post til arbeidsgiver. Oppsigelse før man begynner i jobb En typisk situasjon her vil være et en person får tilbud om en mer attraktiv jobb i etterkant av at man har takket ja til et annet jobbtilbud. Hvilke regler gjelder da? 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy