Overlegen nr. 3 - 2019

OVERLEGEN 3-2019 60 Hovedregelen i norsk arbeidsliv er at arbeidstakeren skal ansettes fast. Det følger av arbeidsmiljøloven § 14-9 (1). Loven åpner for at det i noen tilfeller kan inngås avtale om midlertidig ansettelse. Et vikariat, som vil si at man arbeider i stedet for en eller flere andre, er i utgangspunktet en lovlig midlertidig ansettelse. Det er ikke tilstrekkelig at arbeidskontrakten oppgir at ansettelsen er et vikariat. Dersom det viser seg at ansettelsen reelt sett ikke er et vikariat, og heller ikke oppfyller noen av lovens andre vilkår for midlertidig ansettelse, vil arbeidstakeren uansett ha krav på en fast stilling. Etter arbeidsmiljøloven § 14-9 (7) gjelder det visse grenser for hvor lenge en arbeidstaker kan være midlertidig ansatt, selv når de enkelte ansettelsene er lovlige. Dersom grensene er over- skredet, har arbeidstakeren rett på fast ansettelse. Formålet med bestemmelsen er å hindre at midlertidige ansettelser varer for lenge eller gjenopptas i for stor utstrekning. Ved vikariater oppstiller loven en grense på tre år. Det er imidlertid et krav om de ulike ansettelsesforholdene er «sammenhengende». Det skal ikke gjøres fradrag for arbeidstakers fravær, for eksempel ved sykdom, svangerskap eller permisjoner hjemlet i lov eller tariffavtaler. Kortvarige avbrudd i ansettelsesfor- holdene vil ikke nødvendigvis medføre at tidsperioden anses som avbrutt. Dette avhenger av begrunnelsen for avbruddet og en totalvurdering av ansettelsesforholdet. Det er lagt til grunn i rettspraksis at avbrudd på mindre enn 14 dager ikke innebærer at tjenesten anses som avbrutt. Dersom arbeidsmiljølovens vilkår er oppfylt, følger det av § 14-9 (7) at arbeidstakeren «skal anses som fast ansatt slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold kommer til an­ vendelse». Bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 14-9 (7) er utformet slik at arbeids­ takeren da automatisk er som fast ansatt å regne, og har rett på det samme oppsigelsesvernet som andre fast ansatte. Det kan likevel være hensiktsmessig at en lege som står i en slik situasjon får en bekreftelse fra arbeidsgiver om at de har samme oppfatning. • Når gir vikariater rett på fast ansettelse? En rekke overleger har ikke fast stilling, men går i konstituerte stillinger. Arbeidsmiljøloven har regler som innebærer at sammenhengende vikariater kan gi rett til fast ansettelse. «Et vikariat, som vil si at man arbeider i stedet for en eller flere andre, er i utgangspunktet en lovlig midlertidig ansettelse» Nederland: RETTSAK OM DØDSHJELP TIL DEMENT En 74 år gammel kvinne hadde tidligere skriftlig ønsket aktiv dødshjelp dersom hun skulle komme på pleiehjem pga demens. Etter at hun kom på hjemmet hadde hun imidlertid gitt blandede signaler. Aktiv dødshjelp ble tillatt i Nederland allerede i 2002, og er definert som «Aktiv avslutning av liv etter pasientens aktive og velinformerte ønske». Det var fra påtalemyndighetens side ikke ønsket straff for den 68 år gamle legen, men en grenseoppgang i regelverket. De mente at siden pasienten hadde gitt blandede signaler etter at hun kom på hjemmet, burde diskusjonen med pasienten ha fortsatt. Legen ble frifunnet. Det å ikke følge opp prosessen ville ha underminert pasientens ønske. Kilde: cnn.com og bbc.com 3 Av Arne Laudal Refsum , Redaksjonskomiteen

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy