Overlegen nr. 4 - 2013

OVERLEGEN 4-2013 54 1) Innledning I sommer kom Arbeidsretten med en interessant dom som omhandler spørsmålet om hva som utgjør tariffstridig og ulovlig arbeidskamp. I høst stevnet Spekter Unio og Norsk sykepleierforbund for tariffstridig og ulovlig arbeidskamp ved Akershus Universitetssykehus HF og Vestre Viken HF. I lys av disse to hendelsene, gis det i denne artikkelen en nærmere redegjørelse for forbudet mot ulovlig arbeidskamp, den såkalte fredsplikten. I det følgende vil først reguleringen av arbeidsforhold og fredsplikten generelt behandles, før Arbeidsrettens dom fra 15. juli 2013 undergis en nærmere gjennomgang. Avslutningsvis vil det i lys av rettsutviklingen, reises spørsmål ved om det er forhold legene og Legeforeningen må være oppmerksomme på i sitt ansvar for å overholde fredsplikten. På nettet (https://legeforeningen.no/ yf/overlegeforeningen/FAQ/ ) vil du finne en versjon som også inneholder en gjennomgang av Spekters stevning og tilsvaret fra Unio og NSF. 2) Regulering av arbeidsforhold Et arbeidsforhold reguleres av flere regelsett. For det første kommer flere lover til anvendelse, herunder arbeidsmiljøloven og ferieloven. Den individuelle arbeidsavtalen inngått mellom arbeidstakeren og arbeidsgiveren regulerer viktige betingelser mellom partene. I tillegg reguleres arbeidsforholdet av bestemmelsene i tariffavtaler. En tariffavtale er definert i arbeidstvistloven § 1 bokstav e) slik: «e) tariffavtale: en avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold.» Overlegene som arbeider i helse- foretak i Spekter-området er om- fattet av tariffavtalesystemet i Spekter-området. Hovedavtalen er inngått for 4 år og regulerer hvordan forhandlinger skal gjennomføres, regler ved brudd, medbestemmelse og drøftingsplikt, samt rettigheter for tillitsvalgte. Annethvert år inngås Overenskomsten. Den består av flere deler. De mest kjente og praktisk relevante for legene er Overenskomsten del A2 mellom Spekter og Den norske legeforening, og de lokale helseforetakenes B-del. Tilsvarende avtaler finnes også i Virke-området. 3) Fredspliktens grunnlag og omfang i) Rettstvister og interessetvister Fredsplikten har sitt grunnlag i lovverk og tariffavtale. Den har to sider, den ene siden gjelder fredsplikt i rettstvister og den andre, fredsplikten i interessetvister. Innlegget er av Therese Stange Fuglesang, juridisk rådgiver i Overlegeforeningen ›› Har du spørsmål du ønsker besvart i bladet, send en mail til redaktør arild.egge@ous-hf.no Fredsplikten – et forbud mot arbeidskamp

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy