Overlegen nr. 4 - 2013

OVERLEGEN 4-2013 8 lovfestede rettigheter for pasientene. Alternativt blir jo pasienten den svake part. Men er det fornuftig at alt skal defineres som lovbrudd? I dag skal en henvisning fra fastlegen vurderes etter 10 dager. Dersom det blir 11 dager så er det et lovbrudd? «Det er en større utfordring at det er så liten respekt for loven». Han peker på lovbestemmelsen ompasientansvarlig lege somble vedtatt for 12 år siden, men somaldri ble gjennomført. Det at ord- ningen var altfor generell avfeier hanmed at man ikke klarte å gjennomføre det for de pasientene som trengte det mest engang. Det er meget sjelden at Stortinget godtar at man ser bort fra et lovvedtak. Og resultatet av dette blir det Per Fugelli har beskrevet som 1-gangslegen. Havarikommisjon I opposisjon deltok du på Overlegeforeningens landsrådsmøte og gikk inn for vårt ønske om en havarikommisjon når noe går galt. Hvordan går det med den saken nå? «Jeg har nylig gitt Syse-utvalget i oppdrag å vurdere opprettelse av en undersøkelseskommisjon - jeg synes det er et bedre navn enn havarikommisjon. Regjeringen har lovet å etablere en slik kommisjon for uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Utvalget som ser på oppfølging av alvorlige hendelser har derfor fått utvidet mandatet sitt til å vurdere etablering av en kommisjon. Dette utvalget, som er ledet av professor Aslak Syse, skal også foreslå et juridisk og organisatorisk grunnlaget for opprettelse av en undersøkelseskommisjon», sier Bent Høie. Men kan opplysningene gitt til en slik undersøkelseskommisjon viderebringes til politiet? Skal utredningene være offentlige? «Det er helt sikkert noe å lære fra Statens havarikommisjon for transport. Men det er også helt sikkert at vi ikke kan kopiere den. Jeg er glad for at vi nå har et kompetent utvalg som skal se på dette» sier Høie. «Det enkelte helsepersonell har et individuelt ansvar, men enheten/ arbeidsplassen har det største ansvaret. Noen vil kanskje ha innvendinger mot denne løsningen, men resultatet blir bedre av diskusjon og motstand.» Mindretallregjering Høie mener at Stortinget kommer til å bli vitalisert av at landet nå har en mindretallsregjering. «Vi må ha støtte i Stortinget for å få til vedtak, og vi vil være i tett dialog med spesielt KrF og Venstre. Høringsprosessene kommer til å bli mer åpne, og gode ideer fra hele samfunnet vil bli tatt mer på alvor enn i den forrige perioden.» Investeringsbehovet i sykehusene Som helseminister er du formelt eier av enorme eiendomsmasser som har et voldsomt vedlikeholds- og fornyingsbehov. Her er det store investeringsetterslep. I valgkampen lovet Høyre 12 mrd. friske kr til sykehusene. 6 mrd blir brukt til å ta unna økt behov for behandling. Dette gir bare 6 mrd til investeringer, noe som langt fra er nok. Hva tenker du om det? «Nasjonal sykehusplan vil gi en større oversikt på dette området, og Stortinget vil da ha fått dokumentert behovet. Da har de et grunnlag for å fatte vedtak, det har Stortinget ikke hatt til nå. Nå vet egentlig ikke Stortinget hva behovet er.» Tør du vise status for sykehus- bygninger for Stortinget? «Alternativet er fryktelig dårlig. Vi må synliggjøre status for Stortinget, og da kan Stortinget gjøre det de er best på, nemlig å foreta prioriteringer og bevilgninger». «Vi vurderer å etablere et eget selskap for å bygge og drifte sykehusbygninger. Det er meget krevende å drifte kompetanseorganisasjoner som sykehus, og det er slett ikke sikkert at man har kompetanse til også å drifte sykehusbygninger». Er det ikke en fare for at det kan bli et stort byråkrati? Kan man risikere å søke dette eierselskapet bare for å få satt opp noen hyller eller flyttet en dør? «Det må man forsøke å unngå. Samtidig kan dere som ansatte i sykehus stille helt andre og klare kvalitetskrav til en profesjonell eiendomsforvalter. I dag er det slik at vedlikehold og investeringer, ja alt som kan skyves på taper i konkurransen i forhold til pasientbehandling.» Språket i helsevesenet Du har i intervju her i Overlegen kritisert tidligere ministre for å bruke et språk som er ansvarsfraskrivende, som «Jeg forutsetter at alt er forsvarlig» og «jeg legger til grunn at dette er forsvarlig». Hvordan skal du unngå å havne i samme fellen? «Mye av det språket som brukes er fremmedgjørende. Her må jeg være oppmerksom på dette hele tiden, for det er lett å havne i den fellen. Vi må snakke om sykehus, ikke foretak, vi må snakke om pasienter, ikke produksjon.» Reservasjonsretten Den saken som har fått mest oppmerksomhet i din korte statsrådkarriere til nå er spørsmålet om reservasjonsrett. En ting er reservasjonsmuligheter for fastleger i forbindelse med henvisning til abort, men en sak som opptar meg mye mer er muligheten for, ja faren for at aktiv dødshjelp, eutanasi skal bli lovlig. Regjeringspartneren din, Fremskrittspartiet foreslo jo det i forrige valgkamp. Vil det da bli gitt reservasjonsrett? «Det er ikke aktuelt å åpne opp for eutanasi i Norge. Men skulle det en gang i fremtiden bli lovlig må det en lovendring til. En sånn lov må også inneholde en reservasjonsmulighet, det er helt naturlig å lage en sikkerhetsventil i en så alvorlig sak.» En annen mye diskutert problemstilling er rituell omskjæring av gutter. Vil det bli gitt reservasjonsrett dersom dette blir en plikt for spesialisthelsetjenesten, slik daværende helseminister Strøm-Erichsen foreslo? «Høringsnotatet i den saken ligger nå på regjeringens bord, og jeg har ikke fått tid til å sette meg inn i den saken ennå. Det vil ta litt tid før jeg kommer med mine anbefalinger.» Men dersom dette blir en plikt, vil det aktualisere reservasjonsrett? «Det kan jeg ikke svare på i dag.» «Kjekt» Høie oppsummerer det hele slik: «Vi diskuterer hvem som skal få mest vekst. Det er helt andre utfordringer i andre land. Det er utrolig mange dyktige ansatte og ledere i helsevesenet. Dette er spennende. Det er kjekt!» •

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy