Overlegen nr. 4 - 2013

Formål Norsk overlegeforening (Of ) arbeider for at overleger vil påta seg og bli værende i lederfunksjoner. Of prioriterer lederutdanning og lederutvikling. Ofs landsrådsmøte 25.04.2013 vedtok i forbindelse med behandling av budsjett for 2014 å videreføre ordningen med lederstipend til videre- og etterutdanning for ledere etter retningslinjer utarbeidet av styret. Det er for 2014 satt av kr. 300 000 til stipend; samme beløp som i 2010, 2011, 2012 og 2013. Det er stor interesse for ordningen. Stipendkomite Stipendkomiteen består av to representanter fra Ofs lederutvalg og en fra Ofs styre. Stipendkomiteen vurderer søknader fortløpende og gir tilbakemelding til styret når stipend er innvilget. I tvilstilfeller kan søknader legges fram for styret til endelig avgjørelse. Kriterier for å søke stipend • Lederstipend er et tilbud til medlemmer av Norsk overlegeforening • Det kan søkes stipend både for lederutdanning som gir studiepoeng og annen lederutdanning. • Program med bekreftelse på opptak må vedlegges utfylt søknadsskjema. Alternativt kan det søkes stipend som innvilges under forutsetning av senere opptak. • Leger som innehar lederstillinger og andre som har interesse for ledelse og/eller innehar tillitsvalgtverv kan søke. • Mulighet for dekning hos arbeidsgiver må være forsøkt, slik at stipendet fra Of blir et supplement. Det fokuseres i denne sammenheng på arbeidsgivers ansvar når det gjelder etter- og videreutdanning for leger i lederstillinger. • Totalbeløpet for den enkelte søker er begrenset oppad til kr. 30.000 i dokumenterte utgifter. • Med mindre særskilte grunner • Stipendet skal primært dekke kostnader/avgifter til selve lederutdanningen/lederkurset. • Søknad om dekning av eventuelle reiseutgifter og hotell, må skje på grunnlag av dokumenterte faktiske kostnader. Søkere vil få beskjed senest 2 måneder etter søknadsfristen. Mottak av stipend forutsetter:: • Bekreftelse på gjennomført utdanning/kurs. • Innsendelse av utfylt sluttrapport i samsvar med vedlagt sluttrapportmal. Eventuelle spørsmål kan rettes til Norsk overlegeforenings sekretariat ved Therese Stange Fuglesang, evt. Edith Stenberg. Søknader med vedlegg kan også sendes på e-post til Therese.Stange.Fuglesang@legeforeningen.no / Edith.Stenberg@legeforeningen.no Informasjon og søknadsskjema etc.: https://legeforeningen.no/yf/overlegeforeningen/Medisinsk-ledelse/lederstipend/ Norsk overlegeforenings lederstipend 2014 – Utlysning

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy