Overlegen nr. 4 - 2015

OVERLEGEN 4-2015 10 Of presiserer Eksemplene om brystsmerter nevnt i artikkelen, er ikke her ment som støtte til små akuttsykehus. Det er velkjent at de nevnte tilstandene (hjerteinfarkt og utposing på hovedpulsåren) skal til større sykehus for spesialisert behandling. Poenget med eksemplene var å illustrere på enkelt vis at et symptom kan ha en indremedisinsk eller en kirurgisk årsak. For å støtte oppunder at kirurg er nødvendig også på mindre akuttsykehus, burde jeg selvsagt presentert andre eksempler, som magesmerter. Jon Helle, Of-leder Gjengis etter tillatelse fra Aftenposten. Aftenposten hadde en serie oppslag frem mot offentliggjøringen av planen. Et av disse var om akuttkirurgi 14 Torsdag 12. november 2015 | Nyheter | Sykehus med akuttfunksjon Befolkningsgrunnlag 300.000–500.000 100.000–300.000 50.000–100.000 Mindre enn 50.000 40 41 42 43 44 2 16 17 32 38 18 21 25 26 14 28 31 33 39 34 37 29 13 48 46 47 49 15 3 9 1 10 4 5 6 7 8 1.Kirkenes 2. Hammerfest 3. Tromsø 4. Harstad 5. Vesterålen 6. Narvik 7. Lofoten 8. Bodø 9.Mo i Rana 10.Sandnessjøen 11. Mosjøen 12. Namsos 13. Levanger 14. Trondheim 15. Orkdal 16. Kristiansund 17. Molde 18. Ålesund 19. Volda 20. Nordˆord 21. Førde 22. Lærdal 23. Voss 24. Odda 25. Haukeland 26. HP Diakonale 27. Stord 11 12 19 20 22 50 23 24 35 36 45 30 27 28. Haugesund 29. Stavanger 30. Flekkeˆord 31. Kristiansand 32. Arendal 33. Skien 34. Tønsberg 35. Notodden 36. Kongsberg 37. Drammen 38. Ringerike 39. Sarpsborg 40. Oslo, Ahus 41. Oslo Universitetssykehus 42. Oslo, Lovisenberg 43. Oslo, Diakonhjemmet 44. Bærum 45. Kongsvinger 46. Hamar 47. Elverum 48. Gjøvik 49. Lillehammer 50. Tynset 51. Longyearbyen (Ikke på kartet) alitetene vil blimindre attraktive for spesialister både innen anestesi og indremedisin. – Vi frykter rettog slettendominoeffekt som ikke er til det beste for pasientene. Det må vi unngå. Jon Helle mener det er spesielt vanskelig å diagnostisere eldre akutt syke, fordi det kan være vanskeligere åfinneut omdehar en indremedisinskeller kirurgisk tilstand, eller begge deler. – De eldre kommer ofte på et mindre lokalsykehus, derfor er det viktig at de viktigste spesialistene er på plass. –Hvisetavdisse treelementene blir fjernet, er det ikke fullverdige sykehus? – Det er vanskelig å svare på, vi er opptatt av at kvaliteten er god. HelseministerBentHøieer enig medLegeforeningen i at det erbehov for anestesi også når det gjelder sykehus med indremedisin. Bekymret for små sykehus –Mangehar fødetilbud, ogdamå vi hamulighet til anestesi. Høie er imidlertid bekymret over at Legeforeningens krav om kirurgi vil svekke små sykehus. – Dersom det må være kirurgi vedalle sykehus, vil flere små sykehus miste mulighet til å ha akuttilbud. Det store flertallet av dem somkommer akutt til demindre sykehusenehar ikkebehov for kirurgi. Med Legeforeningens krav vil de miste sitt tilbud. Løsningen med å ikke ha kirurgi til stede er ingen skrivebordsmodell. Den fungerer i Lærdal og Nordfjordmedpositive tilbakemeldinger både fra pasienter, pårørende ogde somjobber der, sier han. tine.dommerud@aftenposten.no Legeforeningen og helseministeren er uenige omhva slags leger som trengs på akuttsykehus. Det er i dag 51 akuttsykehus i Norge. Helseminister Bent Høie kommer snart med en plan om hvilke funksjoner lokalsykehus skal ha. Han har allerede røpet at flere sykehus bør samarbeide blant annet om kirurger. KART: FRA GOOGLEMAPS. GRAFIKK: ANE HEM Legene: Alle sykehus må ha en kirurg Bent Høie: Ikke nødvendigvis å INNENRIKS TINE DOMMERUD Når en pasient kommer inn på akutten, er det ingen som vet hva som feiler vedkommende, påpeker Lege- foreningen. Brystsmerter kan for eksempel være hjerteinfarkt som skal behandles av en indremedisiner, men det kan også være utposing på hovedpulsåren som skal opereres av en kirurg. Legeforeningenmenerderfor at enkombinasjonav spesialitetene indremedisin, kirurgi oganestesi erhelt nødvendig for at pasienter skal være sikret god behandling på sykehusmedakuttfunksjoner. Bent Høie legger i sin nasjonal helse- og sykehusplan senere denne måneden frem forslag påhvordan småog store sykehus kansamarbeidemed leger i team. Helseministeren har signalisert at ikke alle sykehus skal ha akuttkirurgi. Legeforeningenvarslet allerede imai at akuttfunksjonpå sykehus er avhengig av beredskap innen indremedisin, kirurgi oganestesi hele døgnet. I tilleggmener Legeforeningendet ernødvendigmed tilgang til radiologi og laboratorietjenester. 51 sykehus fraKirkenes i nord til Kristiansand i sør har i dag akuttfunksjon. Legeforeningen har ikke tatt stilling til hvor mange sykehus norske innbyggere trenger – Viktig med god beredskap – Vi mener at faglig forsvarlighet, godberedskapog trygghet forbefolkningen må veie tyngst i landets sykehusstruktur, sier leder avOverlegeforeningen, JonHelle. Hanmenerde tre spesialitetene ikke kan isoleres fra hverandre. – Alleoperative inngrep trenger anestesi.Menanestesi er også viktig for indremedisinerne. Hvis en pasient får hjertestans, er anestesilegen trent til å sikre åpne luftveier ved å legge inn en tube slik at pasienten får puste. God og trygg pasientbehandling forutsetter nettopp denne type faglig samspill, sier Helle. Legeforeningen mener derfor at anestesileger ved mindre sykehus må ha flere oppgaver enn bareplanlagt kirurgi slikat dehar noeågjørepådagtid, Legenevil at ansatte får kurs, treningogambulering slik at de vedlikeholder og utvikler sin kompetanse. –Da legger vi også til rette for robuste fagmiljøer somrekrutterer godt i alle tre spesialiteter. Sykehusene mindre attraktive Legeforeningen er bekymret for at små sykehus uten de tre spesimHvis det må være kirurgi ved alle sykehus, vil flere små sykehus mistemulighet til å ha akuttilbud q Bent Høie, helse- og omsorgsminister Fakta Sykehusplanen XX De finnes i dag 51 somatiske sykehus i Norge med akuttfunksjoner. XX Det innebærer blant annet akuttkirurgi og anestesi. XX Den nasjonal helse- og sykehusplanen skal se på hva slags behandling de forskjellige sykehusene skal gi pasientene. XX Det blir blant annet lagt vekt på hvor langt det er til et annet sykehus om et sykehus får beholde akuttfunksjonene. XX Sykehusplanen blir lagt frem for Kongen i statsråd i løpet av måneden.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy