Overlegen nr. 4 - 2015

Effektiv bekjempelse av hjerneinfarkt vs warfarin ved atrieflimmer Når studier blir bekreftet i den virkelige verden: Fra RE-LY® til Real-Life FDA data1-4 Effekten og sikkerheten til PRADAXA ble dokumenter t i RE-LY® og RELY-ABLE*. Nå er den bekreftet av viktige, uavhengige institusjoner som FDA: • FDA BEKREFTER positiv risiko-nytte-profil for PRADAXA2 • Mer enn 200 000 pasienter undersøkt i vanlig klinisk praksis1-6 www.pradaxa.no * vs. warfarin Indikasjoner7 110 mg og 150 mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer med én eller flere risikofaktorer, som tidligere slag eller TIA, alder ≥75 år, hjertesvikt NYHA klasse ≥II, diabetes, hypertensjon. Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeembolisme (LE), og forebyggelse av residiverende DVT og LE hos voksne. 75 mg og 110 mg: Primær forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne som har gjennomgått elektiv total hofteprotesekirurgi eller total kneprotesekirurgi. Sikkerhetsinformasjon7 Som med andre antitrombotiske midler bør PRADAXA brukes med forsiktighet hos pasienter med økt blødningsrisiko. Alle pasienter med økt blødningsrisiko bør vurderes behandlet med redusert dose. Før oppstart Nyrefunksjon må undersøkes for å utelukke pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (dvs. CrCl <30 ml/min). Bytte fra warfarin til PRADAXA Warfarin seponeres og PRADAXA tas når INR <2.0. Kontraindikasjoner • Pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (CrCl <30 ml/min). • Samtidig behandling med systemisk ketokonazol, ciklosporin, itrakonazol og dronedaron. • Kunstige hjerteklaffer som krever antikoagulasjon. Bivirkninger I tillegg til økt blødningsrisiko, er de hyppigst rapporterte bivirkningene på PRADAXA dyspepsi, dyspné og svimmelhet. For utfyllende informasjon om sikker bruk av PRADAXA, se preparatomtale. Referanser 1. Connolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S et al. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2009; 361:1139–1151 2. http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm396470.htm Last accessed Jul 2015; 3. Seeger JD, Bykov K, Bartels DB et al. Safety and effectiveness of dabigatran and warfarin in routine care of patients with atrial fibrillation. Thromb Haemost. 2015 Oct 8;115(3) 4. Villines TC, Schnee J, Fraeman K et al. A comparison of the safety and effectiveness of dabigatran and warfarin in non-valvular atrial fibrillation patients in a large healthcare system. Thromb Haemost. 2015 Oct 8;115(3) 5. Larsen TB, GorstRasmussen A, Rasmussen LH et al. Bleeding events among new starters and switchers to dabigatran compared with warfarin in atrial fibrillation. Am J Med. 2014 Jul; 127(7):650-56. 6. Larsen TB, Rasmussen LH, Gorst-Rasmussen A et al. Myocardial ischemic events in ‘real world’ patients with atrial fibrillation treated with dabigatran or warfarin. Am J Med. 2014 Apr;127(4):329-336./ucm396470.htm 7. PRADAXA SPC Avsnitt 4.1, 4.3, 4.4, 20.10.2015 Pradaxa annonse Tidsskriftet-ORG.indd 1 17/11/15 11:00

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy