Overlegen nr. 4 - 2015

OVERLEGEN 4-2015 53 der tilsynsmyndighetene gir «oppreisning» etter en hendelse i form av en reaksjon. En eventuell reaksjon fra tilsynsmyndighetene må være motivert ut fra andre hensyn. Foreningen har også tatt til orde for en vurdering av tilsynets rolle overfor eier av sykehus vurderes. Et mål må være et uavhengig tilsyn som ikke løper noen risiko ved å gi helsetjenesten korrektiver. Det må evalueres om dagens ordning gir et tilstrekkelig korrektiv mot systemer som velger å drive med for høy risiko. Det bør vurderes om det er behov for formelle virkemidler for å styrke oppfølgningsmuligheter overfor sykehus, ev andre tiltak for å styrke tilsynets uavhengighet overfor sykehus- og eier. Utvalgets forslag Utredningen ble overlevert helseminister Bent Høie 2. november i år3. Utredningen inneholder flere forslag i tråd med Legeforeningens innspill. Utvalget foreslår et styrket fokus på virksomhetens ansvar for håndtering av uønskede hendelser. Behov for risikobevisste ledere som forebygger og håndterer uønskede hendelser understrekes. Utvalget fremhever også viktigheten av at arbeidsgiver reagerer og griper inn overfor en arbeidstaker som viser seg ikke å ha tilstrekkelig fagkompetanse eller språklige ferdigheter til å utføre oppgavene på en forsvarlig måte. Utvalget foreslår å lovfeste at virksomheten skal tilby pasienter, brukere og pårørende møter etter alvorlige hendelser. Et møte skal etter utvalgets syn holdes i løpet av et døgn ette hendelsen. Det kan være behov for flere møter etter hvert. Formålet med møtene skal være å bidra til åpenhet og god ivaretakelse av pasienten, brukeren og de pårørende. Videre tilrår utvalget at pasienter, brukere og pårørende får rett til å melde om uønskede hendelser til meldeordningen for å bidra til pasientsikkerhetsarbeidet. Et av de mest kontroversielle spørsmålene knyttet til utvalgets arbeid har som nevnt vært opprettelsen av en undersøkelseskommisjon. På dette punktet har utvalget delt seg. Flertallet – 10 av 14 medlemmer – anbefaler at det ikke opprettes en undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Dette er også i tråd med Legeforeningens innspill, som har vært kritiske til blant annet ressursbruken ved opprettelse av ytterligere et forvaltningsorgan fremfor å styrke eksisterende tilsyn og pasientsikkerhetsarbeid. Mest overraskende er at utvalget ikke foreslår andre endringer i dagens reaksjonsmuligheter overfor helsepersonell enn å senke terskelen for tap og begrensning av autorisasjon i forbindelse med faglig svikt. Utvalget tar derfor ikke til orde for det systemskiftet som har skjedd i for eksempel Sverige, hvor myndighetenes mulighet til å gi reaksjoner er begrenset til fordel for pasientsikkerhetsmessig oppfølgning. At ordningen med advarsel fra tilsynsmyndighetene ikke fjernes som reaksjonsform er i strid med tidligere innspill fra både Legeforeningen og Statens helsetilsyn. Utvalget foretar heller ingen kritisk drøfting av vilkår og terskel for tilsynsreaksjoner for forhold utenfor yrkesutøvelsen. Om dette blir stående har Norge fremdeles et av de strengeste regelverk i Europa for reaksjoner mot feil som begås av helsepersonell. En lavere terskel for å reagere med begrensning / tap av autorisasjon ved faglig svikt kan også synes å stå i motstrid til hovedbudskapet om at flere av sakene skal håndteres lokalt i virksomheten. Høring Utredningen skal nå på offentlig høring. Ved innspill til Legeforeningens høringsuttalelse kan Overlegeforeningen påvirke morgendagens regelverk for tilsyn med helsetjenesten. • JUS FOR LEGER : 3 1) Tilsynsmeldingen 2014 2) http://www.aftenposten.no/meninger/ Exit-Syse-utvalget-for-Aslak-Syse-7633345.html 3) NOU 2015: 11 – Med åpne kort

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy