Overlegen nr. 4 - 2015

OVERLEGEN 4-2015 55 kan nevnes de tilfeller hvor hele helseforetaket defineres som legens tjenestested, selv om helseforetaket har flere sykehus. Of og Legeforeningen mener at dette er i strid med ambuleringsbestemmelsen, da det uthuler denne. Videre at det er i strid med arbeidsmiljøloven, da det ikke gir tilstrekkelig forutsigbarhet med hensyn til hvor legen skal jobbe. Særlig gjelder det i helseforetak med lokasjoner over større geografiske områder. Legeforeningen har ved flere anledninger formidlet vårt syn på dette til Spekter. I sommer kom Spekter med en avklaring på sitt syn på angivelse av tjenestested for leger i sykehus. Etter Legeforeningens mening innebærer Spekters uttalelse at Spekter har nærmet seg Legeforeningens syn i spørsmålet om angivelse av tjenestested i arbeidsavtaler. Spekter har blant annet uttalt om angivelse av tjenestested, at det ved ambuleringsbestemmelsen ikke har vært intensjonen med ordene «avtalt tjenestested» å begrense dette til ett tjenestested. Legeforeningen er i utgangspunktet enig i dette, og er derfor åpen for at det er tillatt å avtale flere tjenestesteder, dersom det ikke følger noe annet av lokale avtaler. Dette forutsetter imidlertid at legenes rett til forutsigbarhet er ivaretatt i tilstrekkelig grad. Arbeidsgiver kan derfor ikke angi en rekke mulige tjenestesteder i helseforetaket som arbeidssted. Det vil være en omgåelse av og i strid med ambuleringsbestemmelsen. Også Spekter har inntatt det standpunkt at en vid angivelse av tjenestestedet (for eksempel «helseforetaket»), i helseforetak med mange driftssteder vil kunne gi begrenset forutberegnelighet for arbeidstakeren. Spekters syn er derfor at arbeidsavtalen bør definere de konkrete tjenestestedene hvor det er sannsynlig at arbeidstakeren faktisk forventes å skulle arbeide. Spekter har videre uttalt at å «definere tjenestested til alle helseforetakets driftssteder uten at det tas stilling til hvor legen faktisk skal arbeide, vurderes som en gardering fra arbeidsgivers side og representerer en unøyaktighet som ikke gir den tilstrekkelige grad av forutberegnelighet som trolig kreves». For at legenes rett til forutsigbarhet skal være tilstrekkelig ivaretatt, må det etter Ofs og Legeforeningens syn være påregnelig at legen faktisk skal jobbe ved de ulike tjenestestedene, når dette skal skje og i hvilket omfang. Dersom legen skal arbeide ved flere lokasjoner er det viktig at dette angis allerede i utlysningsteksten. For øvrig må det ved inngåelse av individuell arbeidsavtale konkretiseres når og hvor mye legen skal arbeide ved den enkelte lokasjon. Videre må det være klart for legen hvilket tjenestested som skal ivareta vedkommendes behov for arbeidsmiljø og fagmiljø. •

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy