Overlegen nr. 4 - 2015

OVERLEGEN 4-2015 56 Jeg har sittet i Ofs styre fra høsten 2009. I løpet av disse tre periodene har Of hatt fokus på mange viktige områder. Det er Prinsipp og arbeidsprogrammet som ligger til grunn for Ofs arbeid. Styret har hatt fokusområder knyttet til PAPen. Overlegen har over flere numre omtalt disse. Eksempler på viktige saker som styret har arbeidet med, er Nasjonal sykehusplan, legerollen, organisering i sykehus. Of har arrangert lederseminar, vårkurs og kurs for tillitsvalgte. Høringer har fortløpende blitt besvart fra styret. Fra mitt ståsted har det vært viktig med ivaretakelse både av enkeltmedlemmene og av overlegene som gruppe. For lederne har Of et særskilt fokus på tilbud og gode løsninger for disse.Her tenker jeg at Of fremdeles har mer å gjøre for de av medlemmene som er ledere. Overlegen belyser i sine temanummer ulike problemstillinger. Her har det vært tatt opp en lang rekke forskjellige tema, og de presenterer alle viktige saker for Of. Jeg velger ikke her å nevne noen av temaene spesielt. Men det ligger mye arbeid bak Overlegen, og jeg synes det er på sin plass å gi en særskilt honnør til Arild Egge, Edith Stenberg, Jon Helle og Arne Laudal Refsum for den innsatsen de her legger ned. Av fremtidige utfordringer vil jeg nevne følgende: Vi må få gode løsninger for våre nye spesialister som kommer etter innføringen av faste stillinger for LIS. De senere årene er det økonomifokus i sykehusene som har tatt mye oppmerksomhet. Fremover er organiseringen av spesialisthelsetjenesten, arbeidsvilkårene for overlegene samt sikring av gode og robuste fagmiljøer er helt sentrale saker videre. Etikk, ansvar og pasientrettigheter er tett knyttet opp til disse sakene. Jeg ser frem til fortsatt å arbeide med Of og Legeforeningen, - jeg går inn i Legeforeningens desisorutvalg fra september. • Du går ut av Ofs styre - hva tenker du er det viktigste styret har oppnådd eller arbeidet med i din periode? Hvilke ambisjoner hadde du da du tok fatt på dette vervet? Fikk du innfridd noen? Hva tenker du er den største utfordringen for Of og Legeforeningen fremover? Som et aktivt foreningsmedlem skal du kanskje ta fatt på andre oppgaver, eller er din tid i foreningen over? Intervju med nylig avgåtte Of-styremedlemmer RANDULF H. SØBERG ERNA-GUNN MOEN Alle foto: Thomas Barstad Eckhoff Spesialisthelsetjenesten er mangfoldig og meget kompleks, men arbeidsmiljø og arbeidstidspørsmål har hatt mitt største fokus gjennom mange år som tillitsvalgt og var min prioritet 1 inn i Of-styret. Det er i styret arbeidet aktivt med arbeidsbetingelser og arbeidstidsbestemmelser. Det er løftet inn som et viktig tema på mange arenaer. Forskning viser klar helserisiko med lang sammenhengende arbeidstid, nattarbeid og høy total arbeidstid; mange av Of ’s medlemmer er i risikosonen. Arbeidsgiver og medlemmene bør forstå betydningen av gode arbeidstidsordninger i forhold til helse, men også i forhold til pasientsikkerhet. Helsetjenestens største arbeidsmiljøproblem er nå løst ved at LIS-legene nå har rett til fast tilsetning. Of har et arbeidende styre og bør fokusere på de store saker og viktige strategiske veivalg. Høringer er viktig arbeid, men tar mye tid for styret og man bør søke avlastende tiltak ved annen organisering. Of ’s sekretariatet betjener 10.000 medlemmer - sekretariatet bør etter min oppfatning styrkes vesentlig og utvides med kapasitet og suppleres med kompetanse som helseøkonomi og helseorganisering, kanskje gjelder det Legeforeningens sekretariat også? Slik kompetanse trengs når våre synspunkter fremmes gjennom offentlige debatt og krevende høringer, men også i forhold til departement, direktorat, foretak osv. Styrearbeidet kan da evt. også endre karakter. Ledelse er et ytterst viktig for våre medlemmers hverdag og Of burde ha langt større fokus på temaet, her skulle jeg gjerne sett vi var kommet lengre. Spesialisthelsetjenestens ledere burde bl. a. lære av andre næringer - som f eks Statoil - hvor arbeidsmiljø er et linjeansvar og rapporteres helt til toppledelsen og styret på lik linje med produksjon og økonomi. Of og Legeforeningens må være en forkjemper for et velfungerende offentlig og solidarisk helsevesen med ressurser tilpasset pasientrettigheter og politiske gitte oppgaver - med et privat helsevesen som et sup2 4 1 3

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy