Hjem/Jus for leger
Jus for leger2020-06-19T08:51:06+02:00

Jus for leger

Oppsagt etter journalsnoking

Høyesterett avsa i desember 2021 en dom vedørende oppsigelse som følge av journalsnoking.

Ansvar for ytringer på sosiale medier

Ansvar for ytringer på sosiale medier I Overlegen 3/2021 var det inntatt en artikkel skrevet av styremedlem Solveig Nergård om «Fremtidens lege-pasient relasjon» med undertittel «Snikfilmingens tidsalder eller i tråd med pasientens helsetjeneste?». I forlengelse av den artikkelen vil denne artikkelen gå litt nærmere inn på hvilket ansvar den enkelte har for ytringer på sosiale medier. Dette konkret i forlengelse av problemstilling om pårørende som snikfilmer/tar skjulte ­opptak under [...]

Juridisk bistand til ledere

Juridisk bistand til ledere Legeforeningen er en forening for alle leger, helt fra medisinstudiet til ­topplederjobben. Vi vet at tryggheten for å kunne få juridisk råd og bistand i krevende saker er viktig for medlemmene. Vår erfaring er at en del ledere stiller spørsmål ved hva slags type bistand de kan forvente som ­medlemmer av foreningen. Av Lars Duvaland, Avdelingsdirektør, Jus og Arbeidsliv, Dnlf [...]

Oppdragstaker eller arbeidstaker?

Leger som inngår avtaler med helprivate oppdragsgivere må være bevisst på hvilken rettslig status kontrakten har. Det avgjørende er ikke hva kontrakten sier, men realitetene i arbeidet.

Jus for leger: Om nye metoder, forsvarlighet og pasientrettigheter

Systemet for Nye metoder ble lovfestet i 2019. Før denne tid var dette systemet, med Beslutningsforum «på toppen» utviklet som en uformell og uregulert prioriteringsmekanisme uten direkte forankring i lov og forskrift. Ordningen hadde møtt mye kritikk, både fordi den manglet en demokratisk forankring i lov, at den bestemte over store verdier og behandlingsmulig­heter uten klageadgang og at den hadde for stor avstand til utviklingen i ­fagmiljøene og deres oppfatning av behov og behandlingsmuligheter. ­Lovreguleringen var nærmest en ren formalisering av den ordningen som allerede eksisterte og endret derfor i liten grad grunnlaget for den kritikk den hadde blitt til del.

Go to Top