Jus for leger2020-06-19T08:51:06+02:00

Jus for leger

Jus for leger: Ansattes rettigheter i forbindelse med film- og bildetaking mv.

I forrige nummer av Overlegen skrev jeg om Åpenhetsutvalgets utredning i NOU 2019:10, Åpenhet i grenseland. Utvalget redegjør for dagens regelverk knyttet til besøk, bilder, film, lydopptak mv i barnehagen, skolen, ­barnevernet og helse- og omsorgstjenesten.

Jus for leger: Åpenhet i grenseland

Jus for leger: Åpenhet i grenseland Den senere tid har vært preget av en rekke store debatter om informa­sjonshåndtering i helsetjenesten. Mange av disse debattene er utslag av en ny informasjonshverdag preget av digitalisering, nye plattformer og nye muligheter for informasjonsdeling. Legeforeningen er sterkt engasjert i spørsmålene, da god og sikker informasjonsforvaltning er avgjørende for pasientbehandling og tillit til helsetjenesten. Av Lars Duvaland, avdelingsdirektør Jus og [...]

JUS FOR LEGER: Trakassering

Bevisstheten om trakassering i arbeidslivet har økt de senere årene. I mange av disse sakene er det vanskelig å få tak på hva som egentlig har skjedd. Men noen ganger er faktum ganske klart. Den 15. januar 2019 falt en dom i Oslo tingrett som gjaldt tvist om lovligheten av en avskjed. Dommen er illustrerende for de vurderinger som domstolene foretar i slike saker, men den må leses med forbehold om at den kan ankes og at de rettslige vurderingene ikke nødvendigvis vil bli stående eller være ­retningsgivende for senere saker.

Go to Top