Jus for leger2020-06-19T08:51:06+02:00

Jus for leger

Ansvar for ytringer på sosiale medier

Ansvar for ytringer på sosiale medier I Overlegen 3/2021 var det inntatt en artikkel skrevet av styremedlem Solveig Nergård om «Fremtidens lege-pasient relasjon» med undertittel «Snikfilmingens tidsalder eller i tråd med pasientens helsetjeneste?». I forlengelse av den artikkelen vil denne artikkelen gå litt nærmere inn på hvilket ansvar den enkelte har for ytringer på sosiale medier. Dette konkret i forlengelse av problemstilling om pårørende som snikfilmer/tar skjulte ­opptak under [...]

Juridisk bistand til ledere

Juridisk bistand til ledere Legeforeningen er en forening for alle leger, helt fra medisinstudiet til ­topplederjobben. Vi vet at tryggheten for å kunne få juridisk råd og bistand i krevende saker er viktig for medlemmene. Vår erfaring er at en del ledere stiller spørsmål ved hva slags type bistand de kan forvente som ­medlemmer av foreningen. Av Lars Duvaland, Avdelingsdirektør, Jus og Arbeidsliv, Dnlf [...]

Oppdragstaker eller arbeidstaker?

Leger som inngår avtaler med helprivate oppdragsgivere må være bevisst på hvilken rettslig status kontrakten har. Det avgjørende er ikke hva kontrakten sier, men realitetene i arbeidet.

Jus for leger: Om nye metoder, forsvarlighet og pasientrettigheter

Systemet for Nye metoder ble lovfestet i 2019. Før denne tid var dette systemet, med Beslutningsforum «på toppen» utviklet som en uformell og uregulert prioriteringsmekanisme uten direkte forankring i lov og forskrift. Ordningen hadde møtt mye kritikk, både fordi den manglet en demokratisk forankring i lov, at den bestemte over store verdier og behandlingsmulig­heter uten klageadgang og at den hadde for stor avstand til utviklingen i ­fagmiljøene og deres oppfatning av behov og behandlingsmuligheter. ­Lovreguleringen var nærmest en ren formalisering av den ordningen som allerede eksisterte og endret derfor i liten grad grunnlaget for den kritikk den hadde blitt til del.

Juridisk bistand til medlemmer sett i 10-årsperspektiv – tallenes tale

Vi har blitt bedt om å skrive noe på oversiktsnivå om utvikling i saker i Jus og arbeidslivs­avdelingen (JA) i Legeforeningen sett i lys av medlemsutviklingen, Rettshjelpsutvalget og noe mer generelt om tilsynssaker. Vi setter altså fokus på tall, tilknyttet noen refleksjoner. Vi har gjort noen undersøkelser, og fått satt opp noen tall på en ny måte, som viser noen utviklingstrekk. Tallene må leses med forbehold, da vi vet noen feilkilder finnes, blant annet registreringspraksis. Tallene er altså mer indikasjoner på en utvikling enn en fasit.

Gå til toppen