Overlegen 1-20192022-10-17T13:42:15+02:00

Redaktørens spalte: Kjære kolleger

Som ferdig utdannet lege, endog spesialist, ligger framtiden der som «det lovede land», og det er bare å gå i gang. Man har bevist at man er flink og man har oppnådd samfunnets tillit i kraft av sin stilling – man er «autorisert» i flere betydninger av ordet. Det er selvsagt en solid plattform å ha for sitt liv, som mange kan misunne en. Og selvsagt er vi oss selv bevisst hvilken berikelse som ligger i det å kunne hjelpe flere av de av våre medmennesker som kommer vår vei gjennom yrkeslivet. Det er vel ikke der skoen trykker.

Utgivelse: Overlegen 1-2019|

Brytningstid i helsetjenesten

«Lysten til å hjelpe andre er det som kjennetegner leger. Og mat til leger, ja det er faget» Det er godt å høre at andre også ser dette. Vi leger brenner for faget vårt og de gode pasientmøtene. Møter med mennesker i ulike situasjoner og faser i livet, er en viktig kilde til legers sterke faglige engasjement. Det er en viktig del av vår identitet, både som yrkesutøvere og privatpersoner.

Utgivelse: Overlegen 1-2019|

Leger som elsker legeyrket angrer likevel på yrkesvalget – en rapport «innenfra» og om veiledningens nødvendighet

De legene jeg møter på Villa Sana, tar samfunnsoppdraget alvorlig, de jobber mye, lenge og er selv i faresonen. Derfor kommer de til oss. Gjennomgående er at de er slitne, overarbeidet, desillusjonerte, kjenner på skyldfølelse pga. fravær av glede over legegjerningen, og de preges av kostnadene på kropp og sjel.

Utgivelse: Overlegen 1-2019|

Prioritering på klinisk nivå

Helsedirektoratet sendte høsten 2018 rapporten «Prioritering på klinisk nivå» på høring. Under gis en beskrivelse av problemstillingen omhandlende prioritering i møtet med den enkelte pasient, og en oppsummering av Legeforeningens høringssvar. Fullstendig høringssvar er tilgjengelig på Legeforeningens høringssider https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/

Utgivelse: Overlegen 1-2019|

Faktaundersøkelser: Grunn til bekymring?

Statistikk fra Domstolsadministrasjonen viser at konfliktnivået i norsk arbeidsliv øker1. Det samme gjør køen av arbeidsgivere og arbeidstakere som vil prøve saker for retten. Situasjonen åpner for alternative metoder for konfliktløsning, og markedet av tilbydere med ulik profesjonsbakgrunn er i vekst. Det er ikke mange lover eller retningslinjer som jurister og/eller psykologer må ta hensyn til når de tilbyr «faktaundersøkelser». Metodens faglige, juridiske og etiske forsvarlighet er i liten grad undersøkt. Diskusjoner om metodens forsvarlighet har inntil nylig vært mer eller mindre fraværende. Her vil vi med utgangspunkt i tidligere studier og et pågående forskningsprosjekt se nærmere på noen kritiske utfordringer ved fataundersøkelser som metode for konfliktløsning.

Utgivelse: Overlegen 1-2019|

OUS prosessen – kort oppsummert

I styrevedtak 6-2019 vedtok styret i Helse Sør-Øst 31. januar å godkjenne konseptfaserapporten for utbygging av Aker-Gaustad. Og å legge rapporten til grunn for en lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet. Sykehusets egne ansatte-representanter hadde da allerede gått i mot å godkjenne ­konseptfasen, og også i Helse Sør-Øst sitt styre gikk de ansatte-­representantene i mot vedtaksforslaget, og i mot å søke lån basert på rapportens løsningsforslag.

Utgivelse: Overlegen 1-2019|

Trenger vi enda en forening som skal jobbe med kvalitet og pasientsikkerhet?

Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet (LFKP), også kalt Leger for:bedring, er en spesialforening i Den norske legeforening. Foreningen som ble stiftet på stiftelsesmøte 15.11.2017, er for leger og medisinstudenter med interesse for kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet og kvalitetsledelse.

Utgivelse: Overlegen 1-2019|

Fersk i hvit frakk

Jeg hadde ikke vært lege i mer enn tre måneder da jeg fikk æren av å overta som redaktør for Yngreleger.no, medlems­magasinet til Yngre legers forening. Jeg er født på 90-tallet og er blant foreningens yngste rent aldersmessig – og blant de minst erfarne. Fra tidligere hadde jeg noe journalistisk og ­redaksjonell erfaring fra blant annet Aftenposten og Terrengsykkel.no, så jeg har ­kanskje mer journalistisk erfaring en den jevne lege. Det var med ærefrykt jeg tok over stafettpinnen 01.01.19.

Utgivelse: Overlegen 1-2019|

Det frikoblede lederskapet

Hvem vil vel sette en jurist til å være rektor på en barneskole? Eller en lege til å lede en domstol? Forskning* har vist at sykehus ledet av leger er bedre drevet enn sykehus som ikke er ledet av leger. Språk er makt og når våre ­ledere i dag er mer interessert i om en bestemt behandling gir økonomisk overskudd, og ikke i om den hjelper en pasientgruppe, da er dagens lederskap frikoblet, eller kanskje frakoblet, vår kliniske hverdag.

Utgivelse: Overlegen 1-2019|

Den moderne Legerollen: Stilt overfor personvern og byråkrati

Den siste tiden har det pågått en viktig debatt om farlige pasientsituasjoner knyttet til manglende oversikt og registrering av medisinsk teknisk utstyr, som f.eks. pacemakere. Debatten har, svært betimelig, glidd over i en bredere ­problemstilling knyttet til at vi opplever et stadig økende personvernbyråkrati som trumfer viktige fagmedisinske hensyn. Dette kan i sin tur betraktes som utslag av en trend. Ikke bare i helsevesenet, men også innenfor skoleverk, politi m.fl.; en generell byråkratisering rundt primæroppgavene i samfunnet.

Utgivelse: Overlegen 1-2019|

Lederforum: – Gode beslutninger fattes sjelden av én person alene bak et skrivebord

Konklusjoner og løsninger kan fortone seg som de eneste riktige for ledelsen, og de kan i og for seg også være fornuftige gitt forutsetningene. Men hvis folk ikke eier verken problemstillingene eller løsningene – ved at de har blitt involvert underveis – fungerer det sjelden. Det kan i beste fall bli et blaff, men så går alt tilbake til «det gamle».

Utgivelse: Overlegen 1-2019|Tags: |

JUS FOR LEGER: Trakassering

Bevisstheten om trakassering i arbeidslivet har økt de senere årene. I mange av disse sakene er det vanskelig å få tak på hva som egentlig har skjedd. Men noen ganger er faktum ganske klart. Den 15. januar 2019 falt en dom i Oslo tingrett som gjaldt tvist om lovligheten av en avskjed. Dommen er illustrerende for de vurderinger som domstolene foretar i slike saker, men den må leses med forbehold om at den kan ankes og at de rettslige vurderingene ikke nødvendigvis vil bli stående eller være ­retningsgivende for senere saker.

Utgivelse: Overlegen 1-2019|Tags: |

Ferie – noe for meg?

I det vi skriver februar er mange godt i gang med å plan­- ­legge årets ferie. For mange går planleggingen «knirkefritt», de får den ferien de skal ha på et tidspunkt de ønsker. For andre igjen oppstår det uklarheter og gjerne uenighet med leder om hvilke ­rettigheter den enkelte har til selv å bestemme når ferie skal avvikles.

Utgivelse: Overlegen 1-2019|Tags: |
Gå til toppen