Overlegen 1-20202020-05-13T05:16:27+02:00

Spalten til Of-leder: Kloden har feber – vi må hjelpe

Første nummer av Overlegen i 2020 er nå klar og tilgjengelig digitalt, slik at det skal være lett å finne den frem på både telefon og nettbrett. Hovedtema er klima og helse, noe vi tror interesserer mange overleger. Vi ser at mange kolleger engasjerer seg i temaene på tvers av ulike spesialiteter og ulike arenaer, for å gjøre både våre vaner og helsetjenesten mer klimavennlig.

Utgivelse: Overlegen 1-2020|

Handlingens tiår

Avisoverskriftene i årets første uker preges av katastrofale skogbranner i Australia og vårlige temperaturer i en vanligvis så januarkald hovedstad her hjemme. «Siden 2012 har forskerne avslørt klimaendret vær hver eneste dag ett eller flere steder på kloden», skrev Aftenposten 6. januar. I fjor ble det tredje varmeste året som er registrert - 0,72 grader over snittet for 1960–1990. På Svalbard har det nå vært 31 sammenhengende år med temperatur over normalen.

Utgivelse: Overlegen 1-2020|

Folkehelserapporten fra FHI

Folkehelseinstituttet har publisert sin Folkehelserapport, og i denne er det et kapittel viet klima og helse.. De forventer mer ekstremvær, flere skred, økt forekomst av infeksjonssykdommer og også nye sykdommer som f.eks. malaria. Ekstremværet kan gi psykiske plager. Vi har klippet noen høydepunkter fra det aktuelle kapittelet.

Utgivelse: Overlegen 1-2020|

Lokalisering av sykehus, tilgjengelighet og miljøkonsekvenser

Det er få tema som engasjerer politikere, helsepersonell og lokalsamfunn like mye som lokalisering av sykehus. Det har i første rekke vært debatter om ett eller flere sykehus, plasseringen av dette/disse og betydning dette har for ­kvalitet, rekruttering og tilgjengelighet og det regionale arbeidsmarkedet (viktig som kunnskapsarbeidsplass). I denne artikkelen skal vi heller fokusere på ­tilgjengeligheten for pasientene og hvilke miljøkonsekvenser det har når en ­endrer sykehustilhørighet for en befolkning.

Utgivelse: Overlegen 1-2020|

Helseeffektene av klimaendringer kan få store samfunnsmessige konsekvenser

Det er dokumentert en lang rekke helseeffekter av endringer i klima- og værforhold, som viser at klimaendringene vil få omfattende konsekvenser for framtidas samfunn. Hovedfokuset i denne forskningen har, i likhet med det meste av forskningen om virkninger av klimaendringer, vært å skaffe seg mer inngående kunnskap om de ulike effektene og hvordan de slår inn på bestemte indikatorer. Det også påvist store variasjoner avhengig av hvem som rammes av hva, men det er fortsatt lite kunnskap om hvilke konsekvenser en forventet endring i helsetilstanden i befolkningen vil få for velstandsutviklingen og for forskjellene mellom folk og land.

Utgivelse: Overlegen 1-2020|

Intervju med Erlend Tuseth Aasheim Avdelingsdirektør Global Helse og Dokumentasjon, Helsedirektoratet

I arbeidet med «Klimanummeret» ønsket vi et myndighetsperspektiv og kontaktet Helsedirektoratet – litt usikker på om det var rette instans – det kunne vært andre deler av statsapparatet, men kanskje mest interessant om det var i vår sektor. Det viste seg at Helsedirektoratet har en egen avdeling som ledes av Erlend Tuseth Aasheim og har denne ­problematikken på dagsorden.

Utgivelse: Overlegen 1-2020|

Hvordan skal Arbeiderpartiets tillitsreform fylles med reelt innhold?

På LO stats kartellkonferanse i november 2019 varslet Jonas Gahr Støre at Arbeiderpartiet ville utarbeide en tillitsreform mot valget i 2021. Arbeider­partilederen uttalte senere til Dagbladet at New Public Management av offentlig sektor har vært en rådende tenkning i Europa de siste 20-30 årene. Den hadde gode hensikter: Å sette seg klarere mål og bruke ressursene bedre men at å styre etter mål har blitt til en pervers, detaljert målstyring som ikke tjener noen.

Utgivelse: Overlegen 1-2020|

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023

Legeforeningen viser innledningsvis til vår innspillsrapport til helse- og sykehusplanen «Invester for framtiden»1. Vi har vært forkjemper for en nasjonal helse- og sykehusplan, og det er positivt at helsetjenesten arbeider med nye planer hvert fjerde år. Denne andre ­planen omhandler også i større grad hele helsetjenesten samlet gjennom områdene ­samhandling, digitalisering, kompetanse, rekruttering og psykisk helse. Det er avgjørende ­ med en plan som sikrer god utvikling av hele helse- og sykehustilbudet i Norge. Vi har forventninger til at Stortingets behandling og medvirkning fører til en styrket plan for 2020-23.

Utgivelse: Overlegen 1-2020|

Nye lovbestemmelser om varsling

Varsling har stått på agendaen til Arbeidsdepartementet en god stund nå. Blant annet ble det nedsatt et offentlig utvalg 11 november 2016, og som ­leverte en utredning 15 mars 2018.De som hadde store forventninger til ­betydelige lovendringer, har grunn til å være skuffet. Noen lovendringer har blitt implementert, blant annet ble varslingsreglene ble samlet i et eget kapittel 2A den 1. juli 2017. Den siste lovendringen ble gjennomført fra 1. januar 2020.

Utgivelse: Overlegen 1-2020|Tags: |

Klimaregnskap CO2

De 4 regionale helseforetakene publiserte i 2019 en rapport om samfunnsansvaret, inklusive et klimaregnskap. Samfunnsrapporten inneholder også rapporter om tiltak mot korrupsjon, arbeidslivskriminalitet og forurensing av for eksempel legemidler til miljø. Vi har hentet noen elementer fra rapporten, og stilt foretakene noen spørsmål.

Utgivelse: Overlegen 1-2020|

Bekymret, men allikevel optimist

Tidsskriftet publiserte en artikkel i november 2019, «Medisinerstudenters holdninger og forventninger til fremtidige arbeidsvilkår» (1) hvor 21 medisinerstudenter i 3. til 6. studieår ble intervjuet. I etterkant av ­Spekterstreiken i 2016, hvor jo nettopp ugunstige arbeidstidsordninger var et hovedtema, samtidig som søkertallene til medisinstudiet var rekordhøye,­ ­ønsket forfatterne å undersøke studentenes holdninger og forventninger til fremtidige rammebetingelser.

Utgivelse: Overlegen 1-2020|
Gå til toppen