Overlegen 2-20212021-05-21T08:16:22+02:00

Redaktørens spalte

Redaktørens spalte: Kjære kolleger Arild Egge, red Pandemien har fått dimensjoner vi vel knapt ante konturene av, selv de mest pessimistiske. Først var det frykten for en helt ukontrollert situasjon der sykehusene måtte prioritere hardt mellom trengende respiratorpasienter - pasienter eldre enn 60 ville ikke få muligheten, slik vi hørte fra Italia. En situasjon der andre pasienter med andre alvorlige tilstander plutselig [...]

Utgivelse: Overlegen 2-2021|

Leger og sosiale medier

Leger og sosiale medier For det første vil jeg takke for ny tillit til å skulle lede Overlegeforeningen i to nye år. Det har vært en spesiell styreperiode og veien videre er fortsatt preget av usikkerhet grunnet virusets mutasjoner. Vi har stort sett hatt digitale styremøter og tillitsvalgtmøter og høstet god og nyttig erfaring. Men vi begynner å merke slitasjen av å ikke møtes fysisk. De gode diskusjonene får [...]

Utgivelse: Overlegen 2-2021|

Koronakommisjonen om sykehus – et hastig blikk fra oven

I midten av april la mangeårig sykehusdirektør og styreleder Stener Kvinnsland fram koronakommisjonens første rapport. De av oss som håpet på en kritisk gjennomgang av sykehusenes beredskap og forberedelse til pandemien ble skuffet. I en ellers bredt anlagt evaluering hopper kommisjonen ganske enkelt bukk over sykehusene manglende forberedelser til pandemien.

Utgivelse: Overlegen 2-2021|

SAR Queen

Norges nye redningshelikopter SAR Queen ble satt på beredskap første gang 1.9.20. og med dette har vi fått et ­oppdatert og fremtidsrettet verktøy for å drive redningstjeneste av høy kvalitet.

Utgivelse: Overlegen 2-2021|

Haukugla: Bomber og munnbind

22. juli 2011 ligger som en verkebyll over den norske politiske diskusjonen. Fortsatt. Det åpne, tillitsbaserte Norge hadde vist frem en sårbarhet for mennesker med onde hensikter. Svaret skulle, i følge Jens Stoltenberg være mer åpenhet og mer demokrati. Vi var alle stolte over Rosetogene, og at vi valgte å gjennomføre en god rettsak, uten rop om hevn.

Utgivelse: Overlegen 2-2021|

Ofs kandidater til nytt sentralstyre for perioden 1.9.2021 – 31.8.2023

Styret har foreslått overfor valgkomitéen i Dnlf følgende kandidater til nytt sentralstyre: Anne-Karin Rime, gjenvalgt leder i Of, foreslås som president i Dnlf. Geir Arne Sunde, gjenvalgt nestleder i Of, foreslås som sentralstyremedlem i Dnlf. Ståle Clementsen, gjenvalgt styremedlem i Of, foreslås som sentralstyremedlem i Dnlf. Lindy Jarosch-von Schweder, gjenvalgt styremedlem i Of, foreslås som varamedlem til sentralstyret i Dnlf.

Utgivelse: Overlegen 2-2021|

Is there something rotten in the kingdom of Denmark? (omskrevet fra Shakespeare) eller Er det noe galt med den norske legestanden?

Legerollen er i stadig endring, og det skal den være. Det er den både internt innen standen, sykehusene er ikke lenger like hierarkiske som før, og det er den i forhold til pasienten. Vi har måttet tilpasse oss en stadig mer kunnskapsrik, og krevende, befolkning, og en demokratisering ved at pasienten f eks har innsynsrett i journalen sin. Sykehus- og avdelingsledelsen er ­profesjonsnøytral, og de yngre legene er (kanskje) mer opptatt av å leve livet utenfor sykehuset enn den eldre generasjonen.

Utgivelse: Overlegen 2-2021|

Teknologiske framskritt i Sykehus-Norge tar tid Hva bruker vi ventetiden til?

 – Han rekker nok å begynne på skolen før innføringen av DIPS Arena, svarte Hilde Myhren, og så ned på den store kulen på magen min. Vi hadde ­akkurat lagt bak oss implementeringen av den elektroniske pasientjournalen DIPS classic høsten 2014, og jeg gledet meg til barselpermisjonen noen få måneder unna. Myhren, daværende delprosjektlederen i EPJ-prosjektet, var påfallende klar på at teknologiske framskritt i sykehus-Norge tar lang tid. I mellomtiden øker frustrasjonen i klinikkene.

Utgivelse: Overlegen 2-2021|

Legehelse Villa Sana

Villa Sana, eller Modum Bads seksjon for arbeidshelse, har i 22 år tatt imot leger som av ulike grunner har behov for noen å snakke med om utfordringer i arbeidsliv, samliv eller som av andre grunner ønsker å arbeide med seg selv og sin livssituasjon. Tilbudet gis til leger og medisinerstudenter fra hele landet, også til dem som ikke er medlem av Legeforeningen.

Utgivelse: Overlegen 2-2021|

Høyesterettsdom om seksuell trakassering – en viktig avgjørelse?

I desember 2020 ga Høyesterett1 en ung kvinnelig arbeidstaker medhold i at hun hadde blitt utsatt for seksuell trakassering av to mannlige kunder, mens hun jobbet som industrimekaniker på et verksted. Mennenes handlinger lå i det nedre sjiktet av det som etter likestillings – og diskrimineringsloven er seksuell trakassering, uttaler Høyesterett i dommen. Saken fikk mye oppmerksomhet og dommen har fra flere hold blitt betegnet som viktig. Men vil dommen bidra til en klarere forståelse i samfunnet og i arbeidslivet om hva som er seksuell trakassering?

Utgivelse: Overlegen 2-2021|Tags: |

Jus for leger: Om nye metoder, forsvarlighet og pasientrettigheter

Systemet for Nye metoder ble lovfestet i 2019. Før denne tid var dette systemet, med Beslutningsforum «på toppen» utviklet som en uformell og uregulert prioriteringsmekanisme uten direkte forankring i lov og forskrift. Ordningen hadde møtt mye kritikk, både fordi den manglet en demokratisk forankring i lov, at den bestemte over store verdier og behandlingsmulig­heter uten klageadgang og at den hadde for stor avstand til utviklingen i ­fagmiljøene og deres oppfatning av behov og behandlingsmuligheter. ­Lovreguleringen var nærmest en ren formalisering av den ordningen som allerede eksisterte og endret derfor i liten grad grunnlaget for den kritikk den hadde blitt til del.

Utgivelse: Overlegen 2-2021|Tags: |
Gå til toppen