Kollegialitet

Det er en lege pr 242 innbyggere i dette landet, eller sagt på en annen måte, 19500 leger under 67 år. Vi blir flere, dagens utdanningstakt gjør at det vil være 1 pr 60 levende fødte barn som vil utdanne seg som lege, dersom trenden vi ser i dag fortsetter.

En sak er om Norge virkelig trenger alle disse legene, ikke minst når vi ser Aftenpostens artikler om ”Legeboom” i Norge, og hvordan statsråd Brustad har sagt at sykehusene har for mange ansatte.

En annen sak er hvor disse legene skal jobbe, uansett hva som skjer med utdanningstakten. Sykehusene har fått en stor del av denne veksten, spesialister utenom sykehusene har ikke hatt økning av antallet hjemler siden foretaksreformen.

Det har heller ikke kommet den ­forventede veksten i hjemler for fastleger. Vel finnes det noen ledige hjemler, men disse er i utkantstrøk, og vil nok trenge noe form for ekstra stimuleringstiltak for å bli attraktive. Aldersfordelingen av fastleger i dag, gjør at det vil være et stort behov for nye fastleger, både for å erstatte de som går av med pensjon, men også for å øke antallet hjemler totalt. Et helt annet perspektiv av denne veksten i legetetthet er at alle snart har en lege i familien eller den nærmeste omgangskrets, og har mulighet til å konsultere om behandlingsopplegg som kollegaer har lagt opp til. Vi har alle en følelse av at vi gjør en god jobb for våre pasienter, vi er pasientens advokat i systemet, og f­orsøker å ivareta pasienten på beste måte både faglig og mentalt.

Samtidig vet vi alle hvor lett det er å kommentere behandlingen som en kollega har lagt opp til, det være seg mellom primær og spesialisthelse-tjenesten, eller innen samme nivå. Det er ikke uvanlig at pasienten ­kommer tilbake med informasjon om at bekjent lege har dømt behand­lingsopplegget nord og ned.

Våre etiske regler sier følgende i ­kapittel II; Regler for legers forhold til kolleger og medarbeidere:

§1: En lege skal vise kolleger og medarbeidere respekt, og skal hjelpe, råde og veilede dem.

§4: En lege må være varsom med å kritisere kolleger og medarbeidere overfor pasienter og pårørende, men må alltid ha pasientens interesser for øye.

§2: Dersom en lege oppdager tegn til faglig eller etisk svikt hos en kollega eller medarbeider, bør han/hun først ta det direkte opp med vedkommende…

Alle bør ha disse reglene in mente, og ved behov tilby sitt familiemedlem eller bekjente at man skal ta direkte kontakt med behandlende lege for å skaffe seg ytterligere informasjon, og for å se om pasienten virkelig har fått med seg og forstått all informasjon som er gitt. På denne måten kommer man også i dialog med angjeldende kollega, og kan da, om nødvendig:

hjelpe, råde og veilede dem.