– Aktuelt å søke stipend? 

Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Legeforeningens fond for standardisering og kvalitetsforbedring i spesialisthelsetjenesten (Kvalitetssikringsfond II) har som formål å bidra til systematisk arbeid for å sikre høy medisinsk kvalitet i spesialisthelsetjenesten, ­særlig den institusjonsbaserte helse­tjenesten. Fondet har, etter søknad fra Legeforeningens pasientsikkerhets­utvalg, stilt til rådighet midler til leger som ønsker å øke sin kompetanse innen arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet ved å delta på 21st National Forum on Quality Improvement in Health Care. Konferansen arrangeres av Institute for Healthcare Improvement i Orlando, Florida, USA 6.-9. desember 2009 Se internettsiden http://www.ihi.org/IHI/Programs/ConferencesAndSeminars/. Denne konferansen samler hvert år mer enn 5000 deltakere og er et referanseforum for kvalitetsforbedringsarbeid.

Kvalitetssikringsfond II har bevilget kr 200 000 som skal fordeles til 10 leger som ønsker å delta på konferansen. Fondsutvalget vil fordele midlene til leger som i søknaden kan dokument­ere interesse for forbedringsarbeid og gjerne har en tillitsvalgt- eller lederfunksjon. Søkere som kan vise til planlagte prosjekter eller har ideer til aktuelle prosjekter vil bli prioritert. Søkerne må gjøre rede for hvordan erfaringene fra konferansen er tenkt formidlet og nyttiggjort.

Deltakerne forplikter seg til:

  • På konferansen å søke etter ideer som kan bringes tilbake og følges opp i egne fagmiljøer og/eller i Legeforeningen. Dette kan f.eks. dreie seg om prosjekter som knytter tradisjonell forskning sammen med forbedringsarbeid eller prosesser som medvirker til kontinuerlig ­forbedring.
  • Å lage en kort rapport som beskriver ovennevnte. Rapporten formidles til Legeforeningens sekretariat innen én måned etter avsluttet konferanse.
  • Å delta på daglige, korte oppsummeringer/idéutvekslinger med de andre deltakerne, og på Legeforen­ingens oppsummering ved konferanseslutt.
  • Presentere inntrykk fra konferansen på eget arbeidssted.

Hvert stipend er på kr 20 000,- til dekning av reelle utgifter ved konferansen. Det forutsettes at arbeidsgiver også bidrar økonomisk, f.eks. ved helt eller delvis å dekke konferanseav­giften. I denne sammenheng regnes privatpraktiserende spesialister som sin egen arbeidsgiver. Sekretariatet vil søke Legeforeningens seksjon for spesialistutdanning om godkjenning av tellende kurstimer ved deltakelse på konferansen. Deltakelse på tilsvar­ende konferanse i 2008 (4 dager) ble godkjent med 17 valgfrie timer.

Ev. spørsmål kan rettes til Anne Sofie Torp, tlf 23 10 91 14. Søknad sendes til Anne Sofie Torp, anne.sofie.torp@legeforeningen.no innen 30. april 2009. Tilbakemelding vil bli gitt så snart stipendene er fordelt.