Overlegeforeningens Tariffkurs 2009

Av Arild Egge

ÅÅrets tariffkurs ble avholdt på Danskebåten ”Crown of Scandinavia” 29. – 31.januar. Det umiddelbare inntrykket er at årets kurs var svært så vellykket, spesielt hadde mange utbytte av det innled­ende retorikk-kurset under landligge i Oslo. Da båten forlot Utsikker 2 på Vippetangen og foreleseren så vidt hadde rukket å gå i land hadde de 65 deltagerne allerede bak seg foreles­ninger og øvelsesoppgaver i dette klassiske faget. Aristoteles skissert opp grunnprinsippene og hans læresetninger er fortsatt de grunnlegg­ende. Han erkjente at ikke alle talere i Senatet var like ”effektive”, noen fikk oftere gjennom sine standpunkter. Han analyserte de ulike talemåter og stilte opp prinsipper for effektiv argumentasjon. Han meislet ut 7 retorisk viktige elementer, vi fikk en gjennomgang av 2 av disse: Analyse og Argumentasjon. Gruppeoppgavene viste oss at det kan være veldig mye å vinne på å gjøre et grundig forarbeid før forhandlinger, ikke minst må man bruke tid på ”tesen”; en klar formulering av hva man ønsker å oppnå hos motparten. Argumentene deles i 3 kategorier som appellerer til ulike sider av oss (Logos, Etos og Patos) og det mest effektive er en blanding av disse typer argument. Man må være seg sin Etos bevisst og fremstå med troverd­- ighet. Klarer man å spille på noe av denne nye kunnskapen, bør motpartens forhandlere frykte årets tillitsvalgte…

Videre oppsummertes 2008 forhandlingene og det fremkom nokså ulike erfaringer med fordelingen av lønnsmidler via ”lokal pott”. I Førde eide legene midlene og orienterte arbeidsgiver om fordelingen, mange andre ga uttrykk for helt motsatte erfaringer.

Streiken ved Lovisenberg ble nøye gjennomgått ved lokal streikeleder og diskutert. Overlegeforeningens leder oppsummerte med at man kom pent i land, men at streiken ble langvarig og slitsom for de involverte på alle plan. Streik er ikke et lettvint middel som Overlegeforeningen vil bruke uten etter nøye overveielse, det har det aldri vært, men dette ble en påminnelse om det vi allerede vet.

Odd Grenager la fram en status­rapport og erfaringer med moderne tverrgående sykepleierorganiserte avdelinger ved landets nyeste sykehus – og dette var til dels skremmende informasjon om en kaotisk situasjon for legene. Enkelte kolleger gikk der visitt på 9 ulike stasjoner. Rasjonelt? Pasientsikkerhet?

Våre innbudte gjester, presidenten, Hege Gjessing fra Ylf og Anne Kjersti Befring fra Legeforeningen la frem noen visjoner for det kommende lønnsoppgjøret. Tillitsvalgte fra UNN og St Olavs Hospital presenterte noen tanker omkring strategier for oppgjøret. I diskusjonen var det en gjennomgående oppfatning at et moderat oppgjør er naturlig i år. Flere mente at man burde fokusere på andre goder enn lønn direkte, som f eks seniorpolitikk.

Ellers ble styrets forslag til endringer i Prinsipp- og Arbeidsprogrammet fremlagt for kommentarer. Endring­ene skal evt endelig besluttes senere (landsrådsmøtet) og medlemmene kan vurdere disse frem til da.

Et vellykket tariffkurs, særlig var det mange positive reaksjoner på ”retorikkseminaret” innledningsvis. Det ble referert til ”troverdighet”, ”etos”, ”patos” og ”tese” flere ganger senere under kurset. Takk til sekretariatet og ­Of-lederen for et flott arrangement. Tiden i land i Kongens by gikk ”som en røyk” – at Tariff kan bli såpass morsomt!