Forskningsdokumentasjon i forhold til påstanden

«Et kurs eller veiledning ved Villa Sana ser ut til å ha stor effekt på legers evne til å mestre vanskeligheter i jobb og eget liv»

Av Karin Isaksson Rø

Det er gjort en tre-års oppfølgingsstudie av leger som kom til Villa Sana høsten 2003- våren 2005, der 227 leger (av 242) sa seg villige til å delta.

Både jobb-relaterte forhold og vansker i forhold til private relasjoner ble oppgitt som viktige grunner for å komme til Villa Sana. Sammenlignet med ­norske leger generelt (legekårsundersøkelsen) hadde Sana-legene relativt høye nivåer av emosjonell utmattelse (den viktigste dimensjonen i utbrenthet), jobb-stress og psykisk belastning (målt ved Symptom Check List,som måler noen depressive symptomer og noen symptomer på angst). Dette, i kombinasjon med at 35% av legene var sykemeldte, tyder på at belast­ningen var betydelig.*

Umiddelbart etter intervensjonen ga de fleste uttrykk for at de opplevde at samtalen/kurset bidro til å klargjøre viktige faktorer i livssituasjonen og at man følte seg mer i stand til å håndtere sin situasjon. Fortsatt etter et år sa 94% at de opplevde intervensjonen som nyttig eller meget nyttig. Etter rådgivningssamtalen/kurset var det over halvparten av deltakerne som gikk i samtalebehandling (fra noen få samtaler til kontakt med terapeut over litt lenger tid) og vi fant en midlertidig økning av sykemelding etter intervensjonen. Gruppen av Sana-leger rapporterte reduksjon i gjennomsnittlig arbeidstid på 1.6 timer/uke i året etter intervensjonen.

Ved ett-års oppfølgingen var nivået av emosjonell utmattelse redusert til nivået for leger generelt i Norge, graden av jobb stress var lavere enn for leger generelt og nivået av psykisk belastning var også signifikant redusert. Sykemeld­ingsfrekvensen var redusert til 6%. Dette tyder på at de fleste var tilbake i jobb, og opplevde seg mindre belastet enn når de kom til Villa Sana. **

Resultatene ved tre-års oppfølgingen er foreløpig preliminære. De indikerer at nivåene på emosjonell utmattelse, jobb stress og psykisk belastning ved ett-års undersøkelsen vedvarer. De meget få studier som finnes av forløp etter en intervensjon som den på Villa Sana, tilsier at belastningen heller kunne forventes å øke igjen med tiden.

Dette er en prospektiv studie av hvordan leger som kom til Villa Sana hadde det i en tre-års periode etter rådgivningssamtale/kurs på Villa Sana. Siden vi ikke har en kontrollgruppe kan vi ikke si noe om kausale sammenhenger mellom intervensjonen og de observerte endringene. Studien kan gi indikasjoner på sammenhenger, som kan studeres videre med andre design.

*Baseline data published in: Karin E Isaksson Rø, Tore Gude and Olaf G Aasland. Does a self-­referral counselling ­program reach doctors in need ofhelp? A comparison with the general ­Norwegian doctor workforce. BMC Public Health 2007, 7:36 ** One-year follow-up data published in: Karin E Isaksson Rø, Tore Gude, Reidar Tyssen and Olaf G Aasland Counselling for burnout in Nor­wegian doctors: one year cohort study. BMJ 2008;337;a2004