Villa Sana

– et eget sted for kolleger

Ressurssenteret Villa Sana, en del av Modum Bad, ble opprettet 1998 og finansieres av Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP). Dette er altså legenes eget sted.

av Olav Lund, Villa Sana

En tid hadde også Sykepleierforbundet en avtale med stedet, noen tannleger benytter også tilbudet, men i hovedsak er det kolleger som oppsøker Villa Sana. Navnet formulerer visjonen: ”Hus for sunnhet, helhet” (Latin: Villa; hus, Sana; sunn, hel).

Et eget sted for leger når vi trenger hjelp?

Det var omdiskutert, men etter grundige forarbeider nettopp med dette aspektet, fant man at leger kunne trenge det. Det var ikke for å skape et særtilbud, men man så at leger var dårlige til å erkjenne og ivareta egne behov for hjelp i tide. Tanken var at et kollegabasert lavterskeltilbud kunne fange opp leger på et tidlig tidspunkt når de hadde problemer og før uheldig atferd eller helsesvikt. Legeforeningen valgte å satse på denne ideen og nå har vi et tilbud som er unikt i verden.

Hva slags tilbud er dere?

Dette er ikke et behandlingstilbud i vanlig forstand. Vi tilbyr ”et pusterom” for de som kommer hit. Vi innbyr til samtaler, kurs og rådgivning – individuelt og for par – ut fra kollegens ståsted. Vanlige problem er stress, tvil på egen verdi og identitet, rolle- og relasjonsproblemer, slitenhet. Som kolleger har vi forutsetninger for å møte den enkelte på like fot. I en behandlingssituasjon er man ikke like fri til å gi råd på samme måte som vi er. Vi kan avdekke behov som det kan være helt nødvendig å akseptere før det er mulig å gjøre tiltak. Vi er et tilbud på siden av helsetjenesten. Det kan være et problem å ikke bli for handlende. Vi arbeider mer peda­gogisk enn klinisk. Sammen med ­kollegaen nøster vi opp i jobb-, helse- og livssituasjon for å finne fram til de elementer som gir en bedre balanse – vårt fokus er livskvalitet og stressmestring. Mange har nedprioritert aktiviteter som er viktige for dem. Vi kan være med å identifisere ubalanse, og opplever ofte at det er avgjørende for en kollega å få gjenvunnet balansen. Legekunst er balansekunst.

”Behandlingsfilosofi” blir da ikke et helt riktig ord, men hvilke linjer jobber dere etter?

Vi har tre sentrale stikkord som beskriver våre verdier: ”Ro, Raushet og Romslighet”. Disse skal beskrive det Villa Sana står for, det er dét man kan forvente å finne her. Vi vil tilstrebe et kollegialt møtested for samtale om alle livets viktige sider – slikt leger sjelden snakker om. Her kan man være anonym, hvis man ønsker det. Vi fører ingen journal, vi har ingen reseptblokk eller henvisningsblanketter.

Vi har to opplegg: Man kan komme hit for et dagsrådgivning – for noen er det tilstrekkelig. Det er ofte mer enn de noen gang har brukt på seg selv; en hel dag i samtale med en kollega der du er i fokus. I andre tilfelle er man her en uke. Enten sammen med 7 andre kolleger, eller man kommer med sin ektefelle eller samboer, og er da sammen med 3 andre par. Da kan parforholdet eller familien være mer i fokus. Det er mulig å komme tilbake etter noe tid, men i utgangspunktet gir vi tilbud om ett slikt opphold. Noen av de som kommer for dagsopphold søker seg inn for en uke senere. Det er ingen ventetid for kurs, for rådgivning om lag 3 uker.

Karin Rø har forsket på data som kan si noe om resultatene av dette tilbudet. Det ser ut til at vi kommer inn på et tidlig nok tidspunkt, før vanskelig­hetene er blitt for store, at kollegene tar grep, at helseatferden endres og at effekten varer.

Hvordan er det å være lege på Villa Sana?

Dette er en helt særegen måte å jobbe på. En blir ”konteinernes konteiner”. Dette er ikke en jobb for juniorer. Alle her har lang og variert erfaring. 10 år som allmennlege, 10 år som psykiater og 5 år som trygdelege og byråkrat er en variert bakgrunn for å kunne være til nytte i denne jobben. Fortsatt er det nødvendig å skaffe nye redskaper i min faglige verktøykiste. Jeg kombinerer allmennmedisinsk, psykiatrisk og eksistensiell tankegang; og veiledningspedagogikk og feno­menologisk perspektiv har fått en mer sentral plass. Og: Kjærligheten til all legevirksomhet. Resultatene fra forsk­ningen og gode tilbakemeldinger er stimulans for å gå videre. Jeg har en unik arbeidsdag. Jobben er like givende som krevende; i rollen som kollegarådgiver blir jeg utfordret og føler meg privilegert. Men uten ski, sykkel og kontrabass hadde ikke balansen vært til stede i mitt legeliv, heller.

Villa Sana – i en setning: ”Et sted som kan gi litt hjelp – i tide”.

Nettside: https://www.modum-bad.no/kurs-og-samtale/arbeidshelse/