Gratulerer Norsk overlegeforening!

Torunn Janbu, President,
Legeforeningen

Overlegeforeningen er en sprek yrkesforening på 50 år med kompetente og aktive medlemmer – i ledelsen av norsk spesialisthelsetjeneste. I de neste 50 årene vil Of uten tvil fortsatt være en sterk yrkesforening, som i godt samarbeid med Legeforeningen vil arbeide målrettet for gode arbeidsbetingelser og lønnsutvikling for medlemmene. Of markerer seg i tillegg tydelig i frontlinjen i arbeidet for kvalitetsfor­bedring og pasientsikkerhet. Takk til Of for et omfattende og sterkt engasjement – som en viktig organisasjon i Lege­foreningen!

En rekke Of-medlemmer har lederstilling i norske sykehus. Har ledelsen betydning for kvalitet og produktivitet på sykehus? En stor internasjonal studie som inkluderte over 1100 sykehus i mange land, konkluderer med at det er en sterk sammenheng (1). Godt lederskap gir vesentlig lavere pasientdødelighet og bedre økonomiske resultater. Rapporten beskriver at sykehus med ledere med medisinsk kompetanse, scorer mye høyere på godt lederskap. De fant også at sykehus som oppnår høy score på lederskap, lar ledere jobbe mer selvstendig. Norge var ikke med i studien, men det er ingen grunn til å tro at situasjonen er annerledes her. Det betyr at vi som leger har en viktig jobb å gjøre i ledelsen av sykehusene.

Overlegen var ved stiftelsen av Overlegeforeningen, den selvskrevne sjef på sykehuset. At legen er sjef, er ikke ­lenger den selvfølgen det var. Vi erkjenner fullt ut at en god leder også må være kompetent i faget ledelse.

”Medisinsk ledelse skal ivaretas av lege som er spesialist i relevant fagområde” står det i Ofs Prinsipp- og arbeids­program. Det innebærer både et krav til oss som leger om å kvalifisere oss i faget ledelse og et krav til sykehusene om stillinger med myndighet til å ta ansvaret. Vi må ta ledelsen og gjøre det godt – det gir god kvalitet i helsetjenesten.

Overlegeforeningen – en yrkesforening å være stolt av!

Overordnede sykehuslægers forening ble stiftet i 1961, etter flere års arbeid for å få aksept for behovet for foreningen. Den første formannen, Johan Haffner, vektla i program­erklæringen at foreningen skulle engasjere seg i administrasjon og oppbygging av sykehusvesenet, revisjon av sykehuslegenes lønns- og arbeidsforhold og interessant nok, arbeid for opprettelsen av flere faste stillinger. Vi kan i dag nikke gjenkjennende til arbeidsoppgavene. Foreningen fikk et løft gjennom utviklingen av tillitsvalgtapparatet. Det viser hvor avgjørende det er å ha et godt utbygget tillitsvalgtapparat, at medlemmene påtar seg verv og kollegene støtter opp om sine tillitsvalgte. Overlegeforeningen har dyktige tillitsvalgte og engasjerte medlemmer – takk til dere alle!

Overleger skal ha god lønn og gode arbeidsbetingelser. Lang utdannelse, stort ansvar og lange dager gjør at det er en selvfølge. Lange dager inkluderer mye uregistrert overtid. Jeg har et sterkt ønske: skriv opp all overtid – om du ikke får betalt, informer i hvertfall din tillitsvalgte, om det så er på en lapp. Det vil synliggjøre den omfattende usynlige innsats for pasientene som sykehusleger legger ned hver dag. Registrering av all overtid vil gi dokumentasjon som er nødvendig for gode forhandlingsresultater, rom for kvalitetsarbeid, forsk- ning og pasientsikkerhet de neste 50 årene!

Gratulerer med de første 50 år – og lykke til videre!