Norsk overlegeforenings 50 års jubileum

Einar S. Hysing, leder 1998-2000

Utgangspunktet for meg som leder var en periode som styremedlem, innvalgt etter benkeforslag med bakgrunn som hovedtillitsvalgt for overlegene ved Rikshospitalet. Målet var å fokusere på fagforeningsdelen (forhandlinger), organisering av spesialisthelsetjenesten og ledelse/rekruttering av ledere og være aktiv i ledelsen av Legeforeningen ved at jeg som Of-leder var i sentralstyret.

Av Einar S. Hysing

Legers etterutdanning (LEIF) inklusivt diskusjon om resertifisering var en ­viktig sak i 1998. Universitetenes rolle i spesialistutdanningen var og oppe. Fastlegeordningen var en viktig sak i denne perioden. Det var og forskrifter til de nye helselovene, bruk av helseregistre og regler om IT-bruk i helsevesenet. Opprettelse og deltakelse i Nasjonalt råd for legestillinger og legefordeling var også sak på mange styremøter.

Det var mange organisasjonsendringer på sykehus som ble diskutert, bl.a. organiseringen av Kvinne-barn klinikken på Ullevål hvor driften ble splittet i rene legeavdelinger og sykepleie­avdelinger, og fristilling av sykehus i Oslo som kommunale aksjeselskap. Of deltok i møter om RIT-2000. Mistilliten mellom direktør/tillitsvalgte Ullevål var også behandlet i Of-styret.

Of jobbet mye med et prosjekt om kvinnelige leger i ledende stillinger. Det ble laget policy- dokument om ledelse. Det ble opprettet nettsted om ledelse. Lederutvalget arrangerte avdelingsoverlegeseminarer.

Of deltok aktivt i lønnsoppgjøret 1998 som til slutt endte i nemnd og der vi fikk gjennomslag på noen viktige punkter for eksempel 58/60 års grense vakt. Lønnsoppgjøret i 2000 endte også i nemnd (KS). Totallønn ble utredet. Seniorpolitikk ble drøftet og det ble laget et informasjonshefte om pensjon. Foreningen ble ledet sparsommelig og regnskapene oppgjort med overskudd. Of hadde vellykkede årsmøte/landsrådsmøte i Fredrikstad 1998, Bodø 1999 og i Trondheim 2000. Perioden 1998 – 2000 var en aktiv periode der Of spilte en viktig rolle i Legeforeningen. Styr­ene jobbet godt og det var en positiv stemning. Styrene arbeidet mye med de på forhånd utvalgte viktigste saksområdene. Tariffkonferanse, Rørosmøte, kurskomite, lederutvalg, juskurs og Of-info ble videreført. Deltakelse i Nordöl (årlig møte nordiske overlegeforeninger) og i AEMH (Europeiske overlegeforeninger) ble videreført med stort fokus på å omgjøre møtene mer til politiske arbeidsmøter på bekostning av sosial del. Dette lykkes i Nordöl, men ikke i AEMH. Ved valget i Legeforen­ingen 1999 foreslo Of at Hans Petter Aarseth skulle gjenvelges og lyktes i at dette ble resultatet.

Jeg fant vervene lærerike og givende, men ble høsten 2000 avdelingsleder, og min administrerende direktør fant denne stillingen uforenlig med ledervervet i Of. Det førte til at Bente Mikkelsen (nestleder) ble valgt til leder fra 2001. Jeg fortsatte imidlertid i sentralstyret t.o.m. 2003 og fikk bidra i forhandlinger som bl.a. førte til fjerning av ”knekkpunktet” ved utregning av offentlige pensjoner, og i det viktige lønnsoppgjøret i 2002, det første etter reformen.