Norsk overlegeforenings 50 års jubileum

Nåværende leder Arne Laudal Refsum

Overlegeforeningen 2007-2011- Konsolideringsfase

Lønn og tariff og pensjon

Året 2007 ble innledet med en streik i de statlige helseforetakene, og lønnsoppgjøret ble som resultat av denne streiken 2-delt. Deler av lønnsøkningen ble vedtatt som en del av grunnlaget for å avslutte streiken i januar 2007, mens resten av oppgjøret skulle gjennomføres etter at de andre partene i arbeidslivet var ferdige med sine oppgjør.

Av Arne Laudal Refsum

Når det nye Of-styret trådde sammen i september var dette det første vi måtte gripe fatt i. Det skulle for overlegegruppen gjennomføres lokale oppgjør, men vi så en betydelig sentral styring på arbeidsgiversiden, hvor NAVO byttet navn til Spekter. Senere samme høst ble det endelig enighet mellom Spekter og Akademikerne om en hovedavtale som sikret en sentral forankring av sosiale bestemmelser, som for eksempel pensjon, uførhet og yrkesskade, og forhandlingssystemet kom også på plass, 6 år etter etabler­ingen av de statlige foretakene. I 2008 hadde Lovisenberg sykehus valgt å bytte fra HSH til Spekter, og her ble det gjennomført en streik på 22 dager før arbeidsgiversiden kom tilbake til forhandlingsbordet. Her var det i tillegg til lønn vernebestemmelsene, nemlig at man skulle kunne gå hjem dag etter vakansvakt uten trekk i lønn som var streikegrunnlaget. Etter dette har vi fått til en sikring av at lokal økning i minimumslønnene også fører til økning av den sentrale minimumslønnssatsen. Staten har krevet en pensjonsreform både i privat og offentlig sektor som tar hensyn til den stadig økende levealderen. Gjennom Akademikerne sikret Legeforeningen at vi beholdt en bruttoordning hvor sluttlønn etter 30 års opptjening ble bevart.

Sykehusstruktur og økonomi

Det har gjennom denne perioden vært mye offentlig uro omkring sykehussektoren, og helseministre har kommet og gått. Brustad førte en knallhard kamp mot underskudd i sykehusene, og det ble fremstilt som udemokratisk å bruke mer enn Stortinget bevilget. Det hadde aldri tidligere vært bevilget mer til sykehusene, men dette bud­skapet stemte ikke med forholdene våre medlemmer opplevde med nedskjæringer og spareplaner. Of tok derfor initiativet til å få et konsulentfirma (ECON) til å analysere veksten i statsbudsjettet opp mot lønns- og pensjonsutgifter, nye oppgaver etc. Denne viste at det, i motsetning til politikerenes budskap, var skjedd en betydelig effektivisering av syke­husene, og at nye oppgaver forklarte mye av budsjettveksten. Hanssen kom med samhandlingsreformen som skulle flytte fokus fra behandling til forebygging, og budsjettveksten fra sykehus til kommuner. Denne er i skrivende stund ikke gjennomført. Fortsatt er imidlertid fokus på å holde budsjettene og dette fører til en utstrakt strukturendring og sentrali­sering, ikke minst ved dannelsen av OUS. Norsk overlegeforening tok derfor initiativ til å etterlyse en ­Nasjonal Sykehusplan, hvor sykehusstruktur og oppgavefordeling sees i en større sammenheng, og det synes som om vi får gjennomslag for dette.

Ledelse

Som for tidligere styrer har ledelse vært et av hovedsatsingsområder for styrene i disse 4 årene. Of har startet med lederstipender til medlemmene, noe som har vært populært. Policynotatet om ledelse har vært revidert i samarbeid med lederutvalget, og vi har økt antall avdelingslederseminar til 2 årlig.

Leilighet

Styret gikk i 2008 til innkjøp av en leilighet på Aker Brygge, dels for å kunne tilby en fremtidig leder som kunne komme utenfra Oslo-området et attraktivt boalternativ, men også som en mulighet for våre tillitsvalgte til å kunne ta et Oslo-besøk med et rimelig boalternativ. Leiligheten blir i økende grad benyttet som møtelokale. Festen mellom Ylfs og Ofs lag i ­Holmenkollstafetten ble avholdt her i 2010, så man kan si at leiligheten gir rom for allsidige aktiviteter!

Medlemsinformasjon, ”Overlegen” og sosiale medier

Medlemsbladet ”Overlegen” har gjennomgått en betydelig fornyelse i løpet av denne perioden. Bladet har fått nytt format og ny layout, det har økt betyd­- elig i omfang, og etter tilbakemeldingene å dømme har dette blitt positivt mottatt. Overlegeforeningen har også brukt nettsidene mer aktivt, vi er etablert på Facebook og bruker mulighetene som ligger i Min side til å sende ut medlemsbrev pr mail til alle medlemmene, som i disse dager har passert 8.000 medlemmer.