Norsk overlegeforenings 50 års jubileum

Rasmus Svihus, leder 1986-1987

Den store saken på slutten av 1980-tallet var stillingsstrukturavtalen. Det ble lagt ned mye arbeide i å ”finpusse” avtalen, da Osf var representert både i det offentlige Råd for stillingsstrukturen og i Legeforeningens eget utvalg, Komité for stillingsstrukturen.

Av Rasmus Svihus

Ylf arbeidet også meget aktivt, representert ved daværende formann Albert Paus.

En av de største og lengstvarende saker Legeforeningen noen gang hadde arbeidet med – Stillingsstrukturen ved sykehus – ble vedtatt av Legeforeningens landsstyre 6. juni 1986.

Det var klart at overlegene ville ende opp med å danne den største foreningen innad i Legeforeningen. Et aktuelt tema var Osfs representasjon i Landsstyret. Den gang hadde vi bare en representant, men var indirekte representert gjennom Spesialforeningene. I dag er det bedre balanse i mandatfordelingen.

Da jeg var formann kunne Osf feire sitt 25 års jubileum! Det var heller liten stemning for en markering av jubileet. Men det ble tatt initiativ til å forfatte en jubileumspamflett, satt i pennen av vår gode og alltid tilstedeværende sekretær Øivind Christensen. Osfs tidligere formenn ble invitert til årsmøtet, hvor bl. a. foreningens første formann Johan Haffner møtte.

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg

Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg

Det kan ellers nevnes striden rundt betalt spisepause, noe nesten alle sykehusleger hadde innregnet i arbeidstiden. Det lyktes ikke å få dette regulert i en sentral avtale. Arbeidet med den generelle arbeidstidsforkortelsen har også vært i fokus. Det ble inngått en avtale med omkring beting­- elsene for overlegene som måtte ta plikttjeneste ved perifere sykehus med varig ledige stillinger før de kunne tiltre i stillinger ved sentrale sykehus.

Det er prisverdig at det nåværende styret ønsker å markere 50 års jubileet på en høvelig måte.