Innlegget er vesentlig forkortet, bl.a. er noen tabeller og figurer utelatt i denne publiseringen.
Taraldsets originalbidrag med alle tabeller og figurer er publisert på Ofs hjemmeside.

Of passerer 8 000 medlemmer

Ved det konstituerende møtet i 1961 fikk Of 61 medlemmer, og nye medlemmer kom raskt til. Allerede i 1963 var ­medlemstallet økt til 375, og det tok mindre enn ti år å fordoble dette medlemstallet. I 1973 var medlemstallet økt til 850.

Av Anders Taraldset,
statistikksjef i Legeforeningen

Medlemstall

Figur 1 viser medlemsutviklingen videre, fra 1973 til 2011. Et stort sprang i medlemstallet skjedde da Legeforeningen i 1993 innførte ­obligatoriske medlemskap i yrkes- for-eninger for alle medlemmer.

Per 22. februar 2011 har Of altså ­passert 8.000 medlemmer. Of har 149 yrkesaktive medlemmer i utlandet, og 1 267 medlemmer i Norge som er ikke-yrkesaktive og/eller er fylt 70 år, herav 1 165 alderspensjonister, samt 43 ikke-yrkesaktive medlemmer i ut­- landet. Andelen alderspensjonister er raskt økende. I det følgende skal vi se nærmere på de 6 535 yrkesaktive ordinære medlemmene av Of under 70 år i Norge, og i det følgende refereres disse til som ”Ofs medlemmer”.

Figur 1. Antall medlemmer i Of 1973- 2011

Figur 2. Yrkesaktive medlemmer av Of etter tariffområde

Figur 3. Yrkesaktive medlemmer av Of etterRHF og private etter region

Tabell 2. Medlemmer av Of etter helseforetak og andre arbeidssteder

Tariffområde, arbeidssted og regional fordeling

Figur 2 viser fordelingen av Ofs medlemmer etter tariffområde. 5 756 eller 88 % av disse er ansatte i helseforetak, som tariffmessig utgjør Spekter område 10. Tabell 2 viser først fordel­ingen av medlemmene på helsefore­tak, og deretter fordelingen på arbeidssteder for de som ikke arbeider i helseforetak. Det fremgår at Oslo Universitetssykehus er det desidert største helseforetaket, med nesten 21 % av Ofs medlemmer, noe som er omtrent like mange som de tre neste på listen til sammen. Av de som arbeider utenfor helseforetak, er det tariffområdet HSH- HUK som er størst. Dette omfatter de fleste av de private, ideelle sykehusene, som gjerne er organisert som private stift­elser, men som står på offentlige ­helseplaner. Av disse er de største Diakonhjemmet Sykehus i Oslo, Haraldsplass i Bergen og Martina Hansen i Bærum. I tillegg har vi Lovisenberg diakonale sykehus som i 2008 tariffmessig ble overført fra HSH til Spekter Område 4- Lovisenberg.

Figur 3 viser fordelingen av de 5 756 Of-medlemmene i Spekter område 10 fordelt på regionalt helseforetak (RHF). Det fremgår her at RHF Sør-Øst har 57 % av disse 5 756 medlemmene, RHF Vest har 18,1 %, RHF Midt-Norge har 14,7 % og RHF Nord har 10,2 %. Dette kan sammenlignes med fordelingen på folketall. Av Norges befolkning hører 56,3 % til Sør-Øst, 20,9 % til Vest, 13,3 % til Midt-Norge og 9,5 % til Nord. Det er altså RHF Vest som har færrest over­leger per innbygger. Når vi tar med de private blir andelen av overlegene litt høyere i Sør-Øst, omtrent uendret i Vest og lavere i Midt-Norge og Nord.

Tilsvarende fordeling for Ylfs medlemmer gir 54,2 % i RHF Sør-Øst, 18,9 % i RHF Vest, 14,8 % i RHF Midt-Norge og 12,0 % i RHF Nord. Sammenlignet med Ofs medlemmer er dette en lavere andel i RHF Sør-Øst og en litt høyere andel i de øvrige RHF-ene, særlig i RHF Nord, noe spesielt turnuslegene bidrar sterkt til, men også leger i spesialisering.

Figur 4. Kjønnsfordeling

Gjennomsnittsalder menn 52,89 år

Gjennomsnittsalder kvinner 49,15 år

Kjønn og alder

Figur 4 viser at 35 % av Ofs yrkes­aktive medlemmer er kvinner, men figur 1 viste kjønnsfordelingen for alle Ofs ordinære medlemmer, og der er kvinneandelen 31,7 %. Forskjellen skyldes først og fremst at kvinnean­delen bare er 14,6 % blant alders­pensjonistene.

Det er et klart avvik fra legepopula-sjonen som helhet at kvinneandelen ikke er høyest i de yngste aldersgruppene. For alle Legeforeningens yrkesaktive medlemmer i Norge er kvinneandelen til sammenligning 57,4 % i aldersgruppen 30- 34 år, 51,3 % i aldersgruppen 30- 34 år, 50,7 % i aldersgruppen 35- 39 år og 50,7 % i aldersgruppen 40- 44 år. Dette tyder på at kvinnelige leger blir overleger senere enn menn og/eller at de i ­mindre grad enn menn blir overleger. En klart lavere kvinneandel blant overføringene fra EU/EØS bidrar til å forsterke disse forskjellene. Dessuten ser vi at medgått tid fra autorisasjon til spesialistgodkjenning i økende grad er lengre for kvinner enn for menn.

Statsborgerskap og kjønn

Figur 5 og tabell 6 viser at 18,4 % av Ofs medlemmer er utenlandske statsborgere. For Ylfs medlemmer er den tilsvarende andelen 12,9 %. Blant Ofs medlemmer er den største gruppen leger fra de 12 ”eldste” EU-landene

Tabell 6 viser også kvinneandelen etter de ulike gruppene av statsborgere. Det fremgår her at godt over halvparten av Ofs medlemmer fra de 10+2 nye EU-landene er kvinner, mens kvinneandelen er lavest blant overleger fra Sveits.

Stillingsgrupper

Figur 6 og tabell 7 viser fordelingen på stillingsgrupper. Av Ofs medlemmer er 70,4 % ”vanlige” overleger. Dette er en økning fra tilsvarende andel for ti år siden, da 65 % var ”vanlige” overleger. Dette gjenspeiler først og fremst en ganske kraftig nedgang i andelen avdelings­overleger, fra 14,6 % i 2001 til bare 6,0 % i 2011, men det er samtidig en økning i andelen avdelingssjefer og lignende stillingsbetegnelser. Den nest vanligste stillingsbetegnelsen er seksjonsoverlege.

Figur 5. Yrkesaktive medlemmer av Of etter statsborgerskap

Tabell 6. Yrkesaktive etter kjønn og statsborgerskap. Prosent.

Figur 6. Yrkesaktive medlemmer av Of etter stilling

Tabell 7. Yrkesaktive medlemmer av Of under 70 år etter stillingsgruppe for hovedstilling

Spesialitet og yrkesforening

Tabellene 9-10 er spesialitetsvise ­tabeller, og disse viser kun de 30 hovedspesialitetene. Disse tabellene viser ikke alle godkjente spesialister i hver spesialitet, men fordeler medlemmene etter sist godkjente hovedspesialitet. Dobbelt- og trippelspesialister osv vises dermed kun en gang i hver av tabellene.

Tabell 9. Medlemmer av Of etter sist godkjente hovedspesialitet

Tabell 10. Medlemmer av Of etter kjønn og sist godkjente hovedspesialitet. Prosent.

Antall spesialister blant Ofs medlemmer

Tabell 9 er sortert etter antall spesialister i hver spesialitet blant Ofs medlemmer. Dersom grenspesialitetene hadde vært med, ville indremedisin og generell kirurgi kommet mye lengre ned på listen, ettersom hvert medlem kun vises på én spesialitet i tabellen. Det følger av det som er sagt i forrige avsnitt at rangeringen av spesialiteter blir annerledes for medlemmer av Of enn for alle spesialister. Merk at 335 av Ofs medlemmer ikke har noen godkjent spesialitet. Mange av disse er konstituerte overleger.

Over tid har psykiatri, anestesiologi, radiologi og ortopedisk kirurgi styrket sin relative posisjon antallsmessig blant Ofs medlemmer, mens generell kirurgi har hatt den største nedgangen. I rapporten ”Spesialistutdanningen av leger” fra november 2009 har utarbeidet fremskrivninger av behovet for spesialister og kommet frem til at det er hud og veneriske sykdommer og generell kirurgi som vil trenge den største økningen i utdanningskapasitet for å oppnå balanse mellom tilgang og etterspørsel etter spesialister. Kjønnsfordeling i hver spesialitet Tabell 10 viser kjønnsfordelingen prosentvis for hver spesialitet med grunnlag i det samme tallmaterialet som i tabell 9. Det fremgår at det nå er fem spesialiteter som har kvinneflertall blant Ofs medlemmer. Barne- og ungdomspsykiatri var den første spesialiteten som oppnådde kvinneflertall, og dette skjedde allerede på 1980-tallet, da spesialiteten var svært liten. De fire andre spesialitetene har oppnådd kvinneflertall relativt nylig og har alle omkring 54 % kvinner.