Utfordringer i 2011

Av overlegeforeningens leder,
Arne Laudal Refsum

Dette nummeret er preget av jubileumsstoff og historiebeskrivelse for Norsk overlegeforenings 50 første år. Les beretningene fra våre tidligere formenn/ledere og sekreteriatsledere. Noe har endret seg, men mye er likt. Det som er helt sikkert er at foreningen har vært, og er opptatt av veldig mye annet enn medlemmenes egne lønns- og arbeidsbetingelser. Vi har hele tiden jobbet for et godt sykehusvesen og høy kvalitet på de helsetjen­estene som tilbys pasientene. Det vil vi gjøre i fremtiden også.

Jeg deltok på en høring i Stortingets helse- og omsorgskomité 17. februar om fremtiden for de regionale helseforetakene. Det er fremmet et ”privat lovforslag” om at disse skal legges ned, og at alle omstillingsprosesser skal stanses opp. Legeforeningen har ikke tatt endelig standpunkt i denne saken. RHF-ene har vært nyttige verktøy for å administrere den statlige overtagelsen av sykehusene i 2002, men ettersom antall foretak er betydelig redusert, er det jo ikke sikkert at dette nivået trengs videre.

Samtidig må det innrømmes at nettopp RHF-nivået utsettes for nærmest umulige krav fra eieren, Helseminist­eren. Etter betydelige underskudd i sektoren fra 1970-tallet har fokus de siste 6-7 årene vært ensidig på budsjettbalanse. Når foretakene etter en voldsom effektivisering nå endelig får bevilget nok midler i forhold til bestilt aktivitet, og dermed klarer å gå med overskudd, så møtes de i årets foretaksmøte med krav som er umulige å innfri, så vidt jeg kan forstå.

Aktiviteten skal økes, men det ­bevilges bare 80% av kostnaden, resten regner man med at kan tas på den såkalte marginalen.

Fristbrudd er uakseptabelt. Greit nok, det er en lovhjemlet rettighet, og den skal innfris. Dette betyr tydelig­ere prioriteringer av de som innrømmes rett til behandling, de vi må regne som de mest trengende.

Den generelle ventetiden for spesialisthelsetjenester skal ned til 65 dager. Dette er en formidabel utford­ring som ikke er mulig innenfor den aktivitetsøkningen som det er bevilget midler til.

Korridorpasienter er uakseptabelt. Dette er en påstand vi er helt enige i, men det utgjør nesten 190.000 liggedøgn i sykehusene, det er et problem vi har hatt i mange, mange år, og lar seg ikke trylle bort med bare å stille kravet. Her kreves gode samarbeidsforhold med sykehjem og hjemmesykepleie, men nok også at vi internt på sykehusene vektlegger opprettholdelse av eller rehabilitering til tidligere funksjonsnivå mens pasienten ligger inne i avdelingen. Servere mat ved et bord. Hjelpepersonell nok til å gå turer i korridoren. Ministeren krever at det ikke skal være korridorpasienter på en post mens det er ledige senger på en annen post så er det forståelig, men såkalte satelittpasienter eller uteliggere får på den måten ofte dårligere kvalitet på behandlingen. Det blir å velge mellom pest og kolera.

Faste stillinger som hovedprinsipp er flott, og antagelig kostnadsbesparende sammenlignet med stadig nye vikarer. Jeg legger merke til at psykiatrien ikke er nevnt med ett eneste ord!

Mindre deltid, miljøvennlig drift, implementering av profilprogram, økonomistyring, overskudd, IKT, permisjoner for å jobbe på Svalbard eller internasjonalt, pris på parkering, bruk av konsulenter osv. I Stortingskomitéen ble det bemerket at det var 99 forskjellige krav. Mange av kravene er gode, vi er absolutt enige i målsettingene, men de lar seg ikke gjennomføre samtidig med overskuddskravet. Og overskudd trengs, for slik systemet er, så er det dette overskuddet som skal finansiere nye bygninger, IKT-systemer, medisinsk-teknisk utstyr og kompetanse. Det er jo ikke overskudd for overskuddets egen del. Som den viktige premissgivende gruppen overlegene er i sykehusene må vi fortsatt holde hensynet til pasientene øverst, og vi må kreve rammebetingelser for vårt virke som gjør at vi kan fylle legerollen på en riktig og god måte.

Link til McKinsey-rapporten om investeringer i spesialisthelsetjenesten:
http://www.legeforeningen.no/id/168249.0
Link til foretaksprotokollene for 2011:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/sok.html?querystring=protokoll+foretaksm%C3%B8te&id=86900