En tillitsvalgt har plikter, men hva med medlemmene?

Klassisk er utsagnet om at du ble valgt til tillitsvalgt fordi du ikke var på medlemsmøtet, eller fordi du var tilstede og den eneste som ikke hadde vært tillitsvalgt tidligere. Tillitsvalgtrollen er en meget utfordrende rolle, som svært mange kollegaer dumper inn i uten å vite hva den innebærer av plikter, ansvar og arbeid. Kanskje også det menige medlem skulle hatt klare plikter knyttet til sitt medlemskap?

Av Arne Laudal Refsum, redaksjonskomitéen

På Legeforeningens nettsider ligger følgende beskrivelse av rollen:

Som tillitsvalgt skal man ha rolleforståelse, og evne til å balansere hen­synet til enkeltmedlemmer, hensynet til øvrige medlemmer og forholdet til arbeidsgiver.

Vi er en medlemsforening som ­favner nær alle leger som jobber i ­Norge. Medlemmene har rett til (i yrkesrelaterte forhold) tilpasset bistand fra tillitsvalgte og/eller foreningens sekretariat (§2-4), mens de har plikt til å følge inngåtte avtaler og vedtak. Videre har det enkelte medlem rett og plikt til å motta valg som tillitsvalgt/for 2 år av gangen/etter 2 perioder kan man nekte gjenvalg (Valg­regler og instrukser for tillitsvalgte § 1.4- 1.5). Dette betyr at alle kan bli valgt, enten de ønsker eller ikke, og de har plikt til å fungere i vervet i inntil 4 år.

Det er andre steder i bladet be­skrevet kursene de tillitsvalgte må gjennomføre, dog ofte etter at de har vært tillitsvalgte i en periode. Her er det mange formelle krav til rollen, og brudd på disse formelle reglene kan ha store konsekvenser for den enkelte tillitsvalgt som person og kollega, for de øvrige medlemmer og for resten av Legeforeningen.

Jeg var en gang vitne i en rettssak Legeforeningen hadde anlagt mot et sykehus (foretak) og arbeidsgiverforen­- ingen Spekter om tolkning og etter­levelse av en lokalt inngått tariffavtale. Jeg var den gang en meget erfaren tillitsvalgt med ca 20 års fartstid, og jeg var visepresident i Legeforeningen, men jeg ble allikevel sjokkert over kravene til formell saksbehandling den lokale arbeidsgiver, Spekter og retten stilte til våre lokale tillitsvalgte. Ikke bare skulle protestene mot at inngått avtale ikke ble respektert, være vedvar­ende standhaftig i protestene, skriftliggjøre dem og følge opp med å bringe saken inn for sentrale parter, men ­samtidig skulle den lokale tillitsvalgte nærmest være en jurist som skulle ha forståelse for at alle paragrafer i en lokal avtale måtte sees i sammenheng. Dersom en paragraf ble veldig detaljert (fordi man tidligere hadde hatt uenighet om tolkning) så svekker det i ­praksis andre paragrafer som ikke er så detaljerte.

En annen opplevelse var etter en runde med lokale forhandlinger som jeg selv oppfattet som vellykkede. Jeg ble kontaktet, ja nærmest overfalt, av en overlege som var meget misfornøyd. Han ville hatt en annen innretning på det vi hadde oppnådd, noe som ville passet ham bedre, men antagelig ikke resten av de medlemmene som fikk bedre arbeidsbetingelser. Han var ikke lydhør for mine forsøk på forklaringer, og mente hans interesser ikke var ivaretatt og at jeg ikke hadde oppfylt mine forpliktelser som tillitsvalgt. Jeg ble (ikke uventet for de som kjenner meg) rasende, og det var bare så vidt jeg klarte å la vær med å be han dra til et meget varmt sted. Bedre ble det ikke når jeg oppdaget at han ikke var medlem.

Fører rollen som tillitsvalgt til negative sanksjoner fra arbeidsgiver?

Vi har dessverre alt for mange eksempler på at dette er tilfelle. Heldigvis er det slikt at langt de fleste tillitsvalgte får en så god innsikt ikke bare i arbeidslivets lover og regler, men i hele styringssystemet for spesialisthelse­tjenesten at de senere rekrutterer til lederstillinger. I tillegg er nok innsikt i hverdagens utfordringer og påvirkningsmuligheter en viktig gevinst for den tillitsvalgte.

De tillitsvalgte på avdelings og klinikk- nivå er sjelden lønnet for å ivareta vervet, selv om det kan medføre en relativt stor arbeidsbyrde i å utarbeide tjenesteplaner, ferieplaner, megle i uenigheter mellom enkeltmedlemmer eller i forhold til arbeidsgiver. Inn­satsen tas som en selvfølge, for «jeg betaler jo kontingenten til Legeforen­ingen». Men alle disse hundrevis av tillitsvalgte på grunnplanet trenger støtte og respekt for innsatsen de yter. Uten dem faller organisasjonen fra hverandre. Lovene burde derfor ­inneholde en paragraf om plikt for enkeltmedlemmer til å støtte sine ­nærmeste tillitsvalgte. •