Erfaringer fra tillitsvalgtrollen i OUS, – et intervju med FTV

representerer mer enn 20% av norske leger

Innlegg fra Aasmund Bredeli, OUS. Intervjuet av Erna-Gunn Moen.

1) Hvilken rolle som tillitsvalgt har du nå?

Foretakstillitsvalgt for overlegene ved Oslo universitetssykehus, medlem i landsstyret og Ofs landsråd. I tillegg er jeg styremedlem i Oslo legeforening og ansatterepresentant i OUS-styret som en følge av mine tillitsverv.

2) Hvor lenge har du vært tillitsvalgt?

For Overlegeforeningen siden 2008. Før dette var jeg fra 2006 tillitsvalgt for Ylf med overlapp for begge yrkesforeningene i en periode.

3) Hva var bakgrunnen for at du valgte å gå inn i tillitsvalgtarbeidet?

Som tidligere a for Ylf på Ullevål var jeg tidlig involvert i fusjonsplanene for Oslo-sykehusene både lokalt og sentralt. Jeg reagerte tidlig på det jeg oppfattet som et dårlig utredet beslutningsgrunnlag fra eier­siden med liten grad av kritisk analyse av de negative kosekvensene for fag­miljøene og pasientbehandlingen i denne prosessen. Da min forgjenger sluttet var det ingen arvtagere til vervet, så det var naturlig for meg å ta ansvaret som tillitsvalgt da jeg ble spurt av kolleger og tidligere tillits­valgte. Engasjement er stikkordet.

4) Hvilke forventninger hadde du da til rollen når du gikk inn i vervet?

Med bakgrunn i mitt mandat om å formidle medlemmenes og fagmiljø­enes interesser til beste for sykehuset og pasientbehandlingen hadde jeg forventninger om at vi som lokal organ­isasjon skulle bli hørt når vi la frem gjennomarbeidede innspill til ledelsen både i formelle- og uformelle møter. Dersom tillitsvalgtrollen skal være meningsfylt må man ha tro på at man kan påvirke systemet slik at det kan medføre endring på vegne av de man representerer. Personlige forventninger og egeninteresser bør etter min mening ikke være et motiv for å ta tillitsverv. Man skal jo primært representere andre enn seg selv. Avveiningen av interesse-motsetninger blant medlemmene kan være vanskelig fra tid til annen, men da må vi diskutere innad hva som er til det beste for ­helheten.

5) Opplever du selv at egne forvent­ninger har vært i samsvar med dine erfaringer som tillitsvalgt?

Både og. Som lokal organisasjon med et tydelig lokalt mandat i ryggen har vi oppnådd å bli hørt i mange sammenhenger, men ofte i seneste laget. Mange av de feilbeslutningene sykehuset har tatt, har tillitsvalgtorganisasjonen advart mot på et tidlig tidspunkt i ­beslutningsprosessene. Arbeidsgivers styringsrett er så sterk at vi ofte får et inntrykk av at medvirkningsprosessene er skinnprosesser hvor beslutningene i realiteten er fattet på forhånd. Fra tid til annen opplever vi reversering av feilbeslutninger som er i tråd med våre anbefalinger og at ledelsen i sin for­tvilelse ber om hjelp til å få løst opp i vanskelige situasjoner. Det er imidlertid frustrerende å oppleve at ledelsen ikke lærer av sin feilbeslutninger. ­Økonomi som eneste tilsynelatende styringsverktøy ser ut til å være ­årsaken til dette.

6) Er det noen dårlige erfaringer som tillitsvalgt du vil dele med Overlegens lesere?

Det har vært skuffende å observere hvordan medlemene i foreningen vår til tider kjemper mot hverandre om ressursfordelingen i stedet for å være tydelige på at det er eiers ansvar å sørge for tilstrekklige ressurser for forsvarlig pasienbehandling både ­innad i regionene og på tvers av regi­onene. Som yrkesforening bør vi heller fokusere på sviktende økonomiske rammeforutsetninger i stedet for fordelingen av denne. Motparten regis­trerer naturligvis uenigheten innad i foreningen. Det legger grunnlaget for en splitt- og hersk taktikk og vår innflytelse ift myndighetene svekkes.

7) Hva har du opplevd som positivt ved å være tillitsvalgt?

Det har vært lærerikt, meningsfylt og engasjerende, men til tider ensomt og vanskelig.

8) Har du noen råd å gi andre kolleger som skal være tillitsvalgte?

I starten er det viktig å ta del i Legeforeningens utdanningstilbud for tillitsvalgte med tanke på å skaffe seg oversikt og kunnskap om både avtaler og arbeidsmetoder. Jeg har positiv erfaring med å benytte meg av sentralforeningens kompetanse og erfaring både i stort og smått. Forankring av synspunkter i medlemsmassen er helt grunnleggende fordi man av og til vil oppleve at motparten forsøker å så tvil om både meninger og motiver. I forhold til ledelsen ved sykehuset er det viktig å etablere en ærlig og åpen ­kommunikasjonsform, både formelt og uformelt, slik at man også kan stå imot det presset som regelmessig ut­øves mot tillitsvalgte. •