Frikjøpsordning for tillitsvalgte, noe å spare på?

Tillitsvalgtvervet er for de fleste leger noe man tar på seg i tillegg til den kliniske hverdagen. De fleste av oss er tillitsvalgte på avdelingen sin og blir involvert i lokale prosesser, under for­utsetning at ledelsen er motivert for å ha de tillitsvalgte med seg og legger til rette for dette.

Innlegg av Overlege Kvinneklinikken Drammen sykehus.
Hovedtillitsvalgt Of ved Drammen sykehus VVHF, Styremedlem Of Marieke Claessen

Hovedavtalen skriver i § 45 at det kan inngås avtaler om en hensiktsmessig organisering av samar­beidet med de tillitsvalgte, herunder antallet og fordeling av disse. Dette bør basere seg på virksomhetens forhold og behov. Det er helt klart arbeidsgivers ansvar å legge til rette for at tillitsvalgte kan utøve sine verv.

Ved Vestre Viken HF, hvor jeg har vervet som Hovedtillitsvalgt for Of ved Drammen sykehus, har de tillitsvalgte i 2010 forhandlet frem en god Samarbeidsavtale/Frikjøpsavtale som innebærer en kombinasjon av frikjøp (2 årsverk frikjøp totalt for Dnlf), et funksjonstillegg med årlig beløp mellom 20-40.000 samt 7 avspaser­ingsdager per år til kompensasjon for overtid som ellers ikke blir kompensert. Dette fungerte for de fleste utmerket og har gitt oss muligheten til å stille på mange møter i forbindelse med kontinuerlige omstillinger og driftsendringer i et komplekst sykehussystem som i tillegg har hatt store problemer med å holde budsjettet. Vi snur oss 360 grader, deler oss i to, ­overlater oppgaver til våre flotte kolleg­aer for å springe på møter i den kliniske arbeidsdagen og prøver sam­tidig å holde kontakt med de medlemmene vi representerer.

Overlegeforeningen har nylig gjennomført en spørreundersøkelse blant TV og har sett at bare 20 % er omfattet av en frikjøpsordning. Dette gjelder da mest sannsynlig HTV og FTV på større sykehus/foretak. Så vi kan si at vi har vært heldige på VVHF med en god avtale, sammenlignet med mange andre sykehus. Det er nå ved VVHF på­gående forhandlinger om en ny samarbeidsavtale hvor arbeidsgiver har tenkt å spare penger på TV ordningen. Dette kommer selvfølgelig ikke som en stor overraskelse, siden det skal spares på alle fronter for å holde balansen, men gir dessverre en klar tilbakemelding til oss TV at det gode samarbeidet vi har hatt ikke prioriteres lenger. Dette ­synes jeg er en skuffende utvikling som svekker vår motivasjon for å holde ut i dette vervet. En god frikjøpsordning er helt nødvendig for å gi litt tilbake til avdelingen som får en ekstra belastning, og for den enkelte TV en kompensasjon for det ekstra arbeidet en legger i vervet sitt. For å optimalisere samarbeidet mellom TV og ledelse er det helt nødvendig med kontinuerlig dialog, så tidlig som mulig i prosessen, samt at utvikling av og konsekvenser til omorganiseringer kan følges nøye i forhold til kvalitet på pasientbehandling, arbeidsmiljø og lovverket.

Jeg håper nå virkelig at vi klarer og nå frem med våre argumenter i forhandlingsprosessen og at arbeids­giver fremdeles velger å ta vare på det gode samarbeidet. Det er en av måtene de kan vise at de setter pris på vår innsats. •