Konkrete spørsmål om ferie:

1. Jeg ønsker ferie fra onsdag – onsdag. Har jeg rett til det? Hva skjer med evt. vakt denne helgen?

Arbeidsgiver har en vidtgående styr-ingsrett med hensyn til når ferien skal gjennomføres. Du har derfor ikke krav på ferie fra onsdag til onsdag.
Du kan imidlertid inngå avtale med arbeidsgiver om dette. Dersom dere inngår slik avtale har du også rett til ferie fra eventuelle vakter i denne perioden.

2. Er lørdag å anse som en feriedag? Hvis man ikke tar en uke ferie, men for eksempel en langhelg med ferie fredag, lørdag, søndag og mandag, hva skjer med lørdagen da?

Lørdag er en virkedag etter ferieloven, jfr. § 5 (1). Lørdagen vil derfor bli trukket fra «feriekvoten». Søndag er imidlertid ikke en feriedag. Eksempelet ovenfor medfører at det trekkes tre dager fra feriekvoten: fredag, lørdag
og mandag.

3. I vårt GAT-system er en ferieuke. 6 dager. Hvis jeg står til rest med en ferieuke, kan jeg da ta 6 løse dager fri?

Også etter ferieloven utgjør en ferieuke 6 dager, jfr. at søndag ikke er en virkedag etter ferieloven. Om arbeidstaker kan ta ut ferien som enkeltdager, avgjøres av arbeidsgiver i medhold av styringsretten. Dersom arbeidsgiver aksepterer at du tar ut den resterende ferieuken (altså seks dager) som enkeltdager, har du altså muligheten til å ta 6 løse dager fri. Dersom arbeidsgiver aksepterer at arbeids-takeren for eksempel tar ferie hver onsdag i seks uker, vil denne avtalen som utgangspunkt altså innebære at arbeids-taker får seks enkeltdager ferie. Dersom arbeidstakeren heller ønsker å ta seks fredager eller søndager som feriedager, kan det imidlertid tenkes at arbeidsgiver vil anse dette som ferie over langhelg. Det vil som utgangspunkt medføre at også lørdagen anses som en feriedag, jfr. svaret på spørsmål 2 ovenfor, og at det derfor går to dager av feriekvoten pr. langhelg (dvs. fredag eller søndag, i tillegg til lørdag). Dette bør avklares med arbeidsgiver før partene inngår avtale om ferien.

4. Ved uttak av enkeltdager som rest-ferie, kan jeg da ta ut vaktdager?

Det vises til redegjørelsen ovenfor under avsnittet om «Avvikling av
enkeltstående feriedager».

5. Kan jeg ta ut restferie over en helg, f. eks fra og med onsdag til og med tirsdag? Skal det da trekkes 5 eller 6 ferie-dager?

«Restferie» er den delen av den lovfestede ferien (ferieloven § 5 (1)) som ikke er hovedferie (ferieloven § 7 (2)). Arbeidsgiver har som utgangspunkt styringsrett med hensyn til restferien, men arbeidstaker kan kreve at restferien på 7 virkedager gis samlet innenfor ferieåret. Hvis du ønsker ferie fra og med onsdag til og med tirsdag, trekkes 6 feriedager (dvs. alle dagene bortsett fra søndag, som ikke er en virkedag etter ferieloven).

6. Kan jeg ta ut restferie over en helg hvis jeg har helgevakt (fredag – søndag)? Det vises til svaret på spørsmålet -o-venfor.

Dersom arbeidsgiver aksepterer det, kan du ta ut restferie over en helg, også hvis du har vakt. Det at du har vakt er derfor ikke til hinder for at du kan ta ferie. Den endelige avgjørelsen tas imidlertid av arbeidsgiver i medhold av styringsretten. Det vises for øvrig til redegjørelsen ovenfor under avsnittet «Ferie og nulltimersdager/nulltimersuker», hvor det redegjøres for at ferien sånn noenlunde skal reflektere den gjennomsnittlige arbeidsbelastningen. Det kan blant annet ikke aksepteres at arbeidsgiver aktivt, bevisst og systematisk plasserer ferie i legenes nulltimersuker eller uker med lav arbeidsintensitet. Arbeidsgiver kan heller ikke aktivt, bevisst og systematisk plassere ferie på tidspunkter hvor legene ikke har vakter. Legen kan imidlertid heller ikke regne med at arbeidsgiver aksepterer at ferien i stor grad legges til vakthelger.

7. Hvis jeg har helgevakt fredag – søndag enten i begynnelsen eller slutten av en restferieuke, slipper jeg alle vaktene da?

Når arbeidsgiver har fastsatt ferien, har arbeidstaker ferie fra alt arbeid i ferieperioden. Utgangspunktet er derfor at du har ferie også fra vaktene i denne perioden. Vær imidlertid oppmerksom på at en virkedag etter ferieloven varer frem til døgnskillet, dvs. at virkedagen varer fra midnatt til midnatt. Dersom du i henhold til din tjenesteplan har en vakt som -varer fra torsdag til den fredagen du ønsker å ta ferie, er du i utgangspunktet forpliktet til å dekke vakten frem til midnatt natt til fredag. Dersom du i henhold til din tjenesteplan har vakt som varer fra den søndagen du ønsker ferie til mandag, er du i utgangspunktet forpliktet til å dekke vakten fra midnatt natt til mandag. Det anbe-fales at slik problematikk tas opp og avklares med arbeidsgiver for å for-søke å finne praktiske løsninger for begge parter. Vi er ikke kjent med at arbeidsgivere praktiserer vaktbytte ved midnatt i slike tilfeller.

8. Vi har fri mandag etter helgevakt, kan jeg da be om restferie fra tirsdag samme uke og til og med mandag neste uke?

Du kan be om dette. Arbeidsgiver er imidlertid ikke forpliktet til å etter-komme ønsket. Arbeidsgiver har -styr-ingsrett med hensyn til rest-ferien, med unntak av at arbeidstaker kan kreve at restferien på
7 virkedager gis samlet innenfor ferieåret. -Legene har ingen beskyttelse mot at ferie kolliderer med nulltimersdag etter tjenesteplanen, og arbeids-giver har derfor anledning til å kreve at ferien må tas fra mandag.

9. Hva hvis avdelingen vil legge rest-ferien min til en 0-uke i arbeidsplanen?

Det vises til svaret på spørsmål 8. Legene har ingen beskyttelse mot at ferie kolliderer med nulltimersuker etter tjenesteplanen. Se også redegjørelsen ovenfor under avsnittet om «Ferie og nulltimersdager/nulltimersuker». Det kan ikke aksepteres at arbeidsgiver aktivt, bevisst og systematisk plasserer ferie i legenes nulltimersuker. Ferien skal sånn noenlunde reflektere den gjennomsnittlige arbeidsbelastningen. Den nærmere vurdering av om arbeidsgiver aktivt, bevisst og systematisk plasserer ferien i null-timersuke, er imidlertid vanskelig. Dette må vurderes konkret og skjønnsmessig i den enkelte sak. Momenter i vurderingen vil kunne være: I hvor stor grad har arbeidsgiver tatt hensyn til arbeidstakers ferieønsker ved plassering av de andre ferieukene?
I hvor stor grad er de andre ferieukene også plassert i nulltimersuker? Er plasseringen av ferie begrunnet i avdelingens drift eller er det lagt vekt på andre hensyn? Har arbeidsgiver forsøkt å likebehandle arbeidstakerne når det gjelder plassering av ferien? Hvordan har arbeidsgiver plassert ferien tidligere år? Reflekterer den samlede plasser-ingen av ferien den gjennomsnittlige arbeidsbelastningen? •