Lokale forhandlinger

– hva vil Spekter og sykehusene?

Offisielt ønsker både Spekter, Akademikerne og Legeforeningen/Overlegeforeningen som prinsipp lokale forhandlinger for overlegene. Dette har også vært mitt standpunkt, men jeg undres over den holdning jeg som leder av vårt forhandlingsutvalg på Ahus ble møtt med da vi forhandlet lokalt 2012.

Av Odd Grenager, ass FTV Akershus Universitetssykehus og nestleder Of

Dette var et oppgjør der B-dels­avtalene skulle fornyes. På vårt ­sykehus hadde vi mottatt mange overleger fra OUS i løpet av 2011. Da denne overføringen ble behandlet som en virksomhetsoverdragelse tok disse nye medarbeiderne med seg sin B-dels­avtale. Således skulle det ved disse forhandlingene forhandles med utgangspunkt i både Ahus og OUS sine B-delsavtaler.

Partene var enige om at felles mål med forhandlingene skulle være å komme frem til en ny, felles B-dels­avtale. Ved OUS hadde man ved ­sammenslåing av sykehusene fått til en god felles B-delsavtale. Vi håpet på det samme hos oss.

Viljen til dette var imidlertid liten hos arbeidsgiver. Positive elementer i OUS-avtalen, blant annet kursrettig­heter og dekning av kursutgifter, ble avslått videreført. Når vi forsøkte å ta opp rettigheter innen seniorpolitikk, vaktbetalinger, helligdagsbetalinger og lignende, ble vi møtt med argu­menter om at dette var avslått sentralt av Spekter, slik at dette kunne det ikke forhandles om lokalt.

Vi hadde forberedt oss og framla punkter som var viktige for oss på Ahus, blant annet at sidearbeidende kollegaer skulle ha tilnærmet like ­betingelser.

Fra arbeidsgiversiden fikk vi ikke fram at det hadde foregått noen prosess lokalt. Avdelingene var ikke blitt spurt om hva de syntes var viktig i en B-delsavtale for at avdelingsdriften skulle bli best mulig. Vi følte hele tiden at vi forhandlet mot sentralt vedtatte synspunkter i Spekter.

Pga det presset vårt sykehus er og har vært utsatt for og den belastning dette er og har vært på legenes arbeids­- forhold, syntes vi det hadde vært riktig med et godt økonomisk resultat for overlegene. Vi har også lavest minimumslønn for universitetssykehusene. Her ble vi også møtt med et tilbud på promillenivå bestemt av rammen som var avtalt sentralt. Det var ingen forstå­else for de lokale utfordringene på Ahus. Det hele endte med en tilnærmet uendret B-delsavtale for Ahus med protokolltilførsel på videreføring av individuelle rettigheter for tidligere OUS-ansatte.

Et økonomisk oppgjør der rammen var så liten at vi prioriterte og fikk lagt alt inn i minstelønn, dvs. ingen midler til individuell fordeling.

Med den holdning Ahus viste ved dette oppgjøret kunne vi like gjerne avstått fra et lokalt oppgjør.

Er sykehusene så bundet opp av Spekter sentralt at forhandlingene/oppgjør­ene like gjerne kan avtales sentralt? Er det et reelt ønske hos Spekter og sykehusene for lokale forhandlinger? •