Overlegeforeningens tillitsvalgtkorps

Det er tillitsvalgtkorpset som er selve ryggraden i en fagforenings arbeid og styrke. Overlegeforeningen har etter foretaksreformen i 2002 satset mye på å ha et velutdannet og velfungerende tillitsvalgtkorps. Det at leger jobber mye mer enn en normalarbeidsuke, og vi aksepterer at arbeidsgiver gjennomsnittsberegner arbeidstiden vår, gjør at vi har en veldig kompleks avtale mellom Legeforeningen og arbeidsgiver. Dette krever gode tillitsvalgte, noe vi også har. Hvem er egentlig våre tillitsvalgte? Ved hjelp av en ­questbackundersøkelse har vi kartlagt dem.

Av Anne-Karin Rime
Leder av Overlegeforeningen

Tillitsvalgte opplever at medlemmene støtter dem:

Oppleves det som positivt eller negativt av dine nærmeste kolleger at du er tillitsvalgt?

Godt forhold til arbeidsgiver:

Nær 80% av de tillitsvalgte opplever kontakten med arbeidsgiver som utmerket eller god, mens kun 20 % opplever kontakten som dårlig eller elendig. Dette svarbildet stemmer nok med inntrykket man har i Overlegeforeningens hverdag, men kanskje ikke helt med det bildet vi er med å skape i media.

Hvordan vil du gradere kontakten med arbeidsgiver?

Positivt eller negativt å være tillitsvalgt?

Til tross for at kontakten med arbeidsgiver opp­fattes som god eller utmerket, er det bare vel 40% som oppfatter tillitsvalgtrollen som positivt merrit­erende. 12% oppfatter tillitsvalgtrollen som negativt merriterende, og av disse igjen er det nær 70% som frykter dårligere negativ innstilling fra leder og direkte negative sanksjoner.

Oppfatter du det positivt meritterende eller negativt meritterende å være tillitsvalgt?

Hvis positivt, på hvilken måte? (kryss av på flere hvis aktuelt)

Hvis negativt, på hvilken måte? (kryss av på flere hvis aktuelt)

36% av våre tillitsvalgte er kvinner, 64% menn. I undersøkelsen vi gjorde i forbindelse med 50 års jubileet var 38% av medlemmene kvinner, 62% menn. Medlemmene var i snitt 51,3 år gamle i 2010, mens våre tillitsvalgte fordeler seg på aldersskalaen slik:

Spesialitet:

Er det noen spesialiteter som dominerer tillitsvalgtkorpset? I Of-styret er det 2 psykiatere, 2 gynekologer, 2 kirurger, 1 anestesilege og 1 fra klinisk kjemi. De tillitsvalgte fordeler seg forunderlig likt med medlemsmassen når det gjelder spesialitetstilhørighet:

Hvilken stilling er våre tillitsvalgte ansatt i:

Hvilken type stilling er du ansatt i?

Erfaring: Hvor lenge har våre tillitsvalgte vært tillitsvalgte?

Selv om 62% av våre tillitsvalgte har mindre enn 4 års erfaring, nyter vi godt av at 50% har vært tillitsvalgt for Ylf tidligere:

Kompensasjon:

Tillitsvalgtvervene er vanligvis ulønnet. Men for dem som er klinikk og foretaksvalgte er tidsbruken høy, både i og utenfor arbeidstiden. Samtidig har nok arbeidsgiver blitt flinkere til å involvere tillitsvalgte i mange prosesser, noe som for­ankrer endringer, men det tar nye tid.

Tillitsvalgtopplæring:

44% har gjennomført den grunnleggende opplæringen (Trinn I) i lokalforeningen, og 33% har gjennomført Ylfs Trinn II kurs. 52% har gjennomført Legeforeningens tillitsvalgtopplæring A,B,C eller I,II,III en eller flere ganger. Den nye kursmodulen «Fra tillitsvalgt til leder er faktisk gjennomført av 10% av respondentene.

Overlegeforeningens tariffkurs:

Det tradisjonsrike «Danskebåtkurset» er nok et av Ofs varemerker. Her skjer tillitsvalgtopp­læring både for nykommere og veteraner, sam­tidig som strategien for det kommende lønnsoppgjøret legges. Mer enn 50% av respon­- dentene har aldri deltatt på dette kurset, noe som sikkert vil være en vekker for Of styret. Nær 10 % har deltatt mer enn 6 ganger.