«Tillitsvalgtrollen»

Den tradisjonelle tillitsvalgtrollen har en sentral rolle i norsk arbeidsliv som bygger på et samarbeid mellom ansatte og arbeidsgiver om å drive og utvikle virksomhetene. For å kunne være en god leder må man ha en viss kunnskap om hvordan norsk arbeidsliv er organisert og regulert.

Innlegg av Anne Kjersti Befring, jus og arbeidsliv

De senere årene har vi dessverre fått informasjon om ledere uten slik kunnskap og som dermed heller ikke ser hvilken nødvendig ressurs tillitsvalgte er for virksomheten. Dette blir en utfordring for virksomheten som sådan – og for tillitsvalgte. Vi har tatt utfordringen med å styrke tillitsvalgtopplæring med sikte på god ledelse.

– Tillitsvalgt eller avtalte verv

I Legeforeningen brukes begrepet «tillitsvalgt» både om den som er valgt til å utføre en funksjon for sin organisasjon – og om den som er valgt av medlemmene for å ivareta de oppgaver som fremgår av en hovedavtale.

Her går jeg ikke nærmere inn på rollene i verv for organisasjonen og for andre enn ansatte, men kan nevne at Legeforeningen har avtalt ordninger for verv og funksjoner når det gjelder næringsdrivende leger med avtale om offentlig finansiering (fastleger og avtalespesialister).

– Bindeledd i virksomheten og i organisasjonen

Oppgaven som tillitsvalgt er todelt i organisasjonen. Tillitsvalgte skal

  1. Skal være kontaktleddet mellom medlemmene og den enkelte arbeidsgiver og bistå medlemmer i tillegg til å ivareta medlemmers interesser.
  2. Skal være kontaktleddet mellom virksomheten og medlemmene – og hovedforeningen, herunder ulike organisasjonsledd, som lokalforeningen og yrkeforeningen.

Oppgavene som tillitsvalgt fremgår av arbeidsmiljøloven, hovedavtaler mellom Akademikerne/Legeforeningen og arbeidsgiverorganisasjonene, Legeforeningens lover, instruks for tillitsvalgte og i regler for forhandlingsvirksomheten i Legeforeningen.

– Tillit og kunnskap om hvor mandatet hentes

Tillitsvalgte forventes å ha legitimitet og tillit i egen gruppe til å være en «stemme» for sin gruppe overfor arbeidsgiver. Tillit i egen gruppe er nødvendig for å kunne utøve funksjonen på en god måte, noe også arbeidsgiver er avhengig av. Det er grunnleggende for tillitsvalgte å kjenne til hvor man henter sitt votum og mandat. For å kunne representere Legeforeningen og for å representere medlemmer i den enkelte arbeidsplass.

Det er Legeforeningen som sådan som er «overbygningen» for ordningen. Derfor har tillitsvalgt i en virksomhet rett og plikt til å representere Den norske legeforening og medlemmene overfor arbeidsgiver.

Mandatet er i utgangpunktet vidt, men når tillitsvalgte går inn i kompliserte og kontroversielle spørsmål kan det være nødvendig å ha flere å diskutere med i virksomheten og i foreningen. Det kan være nødvendig med medlemsmøter og kontakt mot hovedforeningen. Rapportering tilbake til medlemmer og til foreningen er en forutsetning, sistnevnte om forhold av betydning for flere medlemmer enn ved den enkelte virksomhet.

– Bindeleddet mellom medlemmer og arbeidsgiver

For medlemmene er tillitsvalgte bindeleddet mot arbeidsgiver i spørsmål av betydning for hele virksomheten. Når medlem trenger bistand overfor arbeidsgiver er tillitsvalgte rådgiver og støtte. Tillitsvalgte skal ivareta medlemmets interesse.

Overfor arbeidsgiver har tillitsvalgte fått rettigheter som ikke den enkelte ansatte har til å delta i virksomheten. Arbeidsgiver kan også kreve at kontakten skjer gjennom de tillitsvalgte i en rekke spørsmål. I mange sammenhenger har arbeidsgiver en plikt til å forholde seg til de tillitsvalgte istedenfor direkte til de ansatte.

Det betyr ikke at tillitsvalgte skal styres av medlemmet, men være en som kjenner arbeidslivets spilleregler godt nok til å gi god veiledning til medlemmet, herunder også ved ev involvering av ekspertise. I noen saker innebærer rollen behov for å orientere medlemmer om realiteter og muligheter som ikke samsvarer med medlemmets egen forventning. Målet for tillitsvalgte er å ivareta medlemmers interesser på en best mulig måte utfra hva som er mulighetsrommet.

– Roller og habilitet

Tillitsvalgte må i tillegg til innsikt i arbeidslivets spilleregler og avtaler, være bevisst roller og habilitet. Som tillitsvalgt må som nevnt votumet først og fremst hentes fra medlemmer i tillegg til forening­ens som sådan. Dersom det oppstår habilitets- og rollekonflikter må andre ta over oppgaven.

Ved å gå fra ansatt og leder kan en slik konflikt oppstå. Det vil da være et spørsmål om den tillitsvalgte er i stand til å ivareta medlemmenes interesser i den nye rollen annet enn som arbeidsgivers representant. Arbeidsgiver vil også på sin side være opptatt av mulig rolle­konflikt dersom tillitsvalgtrollen gjøre det umulig å ivareta arbeidsgiverrollen.

– Mer om konkrete oppgaver

De tillitsvalgte skal i tillegg til å forhandle avtaler, påse at tariffavtaler blir oppfylt av arbeidsgiver. Det skal også påses at medlemmene ikke opptrer i strid med disse eller bryter fredsplikten som er etablert når det er inngått gyldige tariffavtaler. De tillitsvalgte og arbeidsgiver skal tilstrebe samarbeid fremfor strid og konfrontasjon.

Tillitsvalgtes oppgaver er knyttet til de ansattes rett til medbestemmelse, arbeidsvilkår og ikke minst til drift og utvikling av virksomheten. I omstill­inger skal tillitsvalgte ikke bare invol­veres, men skal også gis en viss innflyt­else når det gjelder prosess og beslut­- ninger om innhold gjennom medbestemmelse. All kunnskap om omstillinger viser at det oppnås mest effektive og kvalitativt gode prosesser med god ­involvering og forankring blant de ansatte gjennom tillitsvalgte. I hovedav­talene finnes forpliktelser om informasjon, samarbeid og medbestemmelse.

Et av de viktigste kravene for arbeidsvilkår er å kunne arbeide faglig godt overfor pasientene. Tillitsvalgtrollen omfatter således et vidt spekter av oppgaver uten skille mellom tradisjonelle arbeidsvilkår som lønnsforhandlinger – og bidrag for utvikling og omstilling av virksomheten. Tillitsvalgte har myndighet til å inngå avtaler på vegne av medlemmene. Tillitsvalgte kan på vegne av medlemmene inngå forpliktende avtaler som omhandler de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Det enkelte medlem kan ikke inngå personlige arbeidsavtaler som er i strid med inngåtte tariffavtaler. Den tillitsvalgte må kjenne tariffavtalene i innhold og når de kan fravikes ved individuelle og lokale avtaler. De tillitsvalgte skal anerkjennes som representanter for Legeforeningens medlemmer, og har rett til å ta opp problemer på arbeidsplassen uten at arbeidsgiver kan rette kritikk mot den tillitsvalgte.

– Opplæring

Det kreves opplæring for å kunne ivareta oppgaven på en god måte. I Legeforen­ingen er det iverksatt en ny opplæringsmodell som heter «Fra tillitsvalgt til leder». Tillitsvalgtrollen anses å gi solid kompetanse for lederoppgaver. Det er tre moduler som bør gjennomføres. På Legeforeningens nettsider ligger det tillitsvalgthåndbok og flere sentrale veiledere: Om arbeidsmiljø, omstillinger, seniorpolitikk, tilsynssaker mfl. Før hver forhandlingsrunde arrangeres det kurs i tillegg til at særskilt veileder med økonomiske nøkkeltall og politiske føringer sendes ut til tillitsvalgte. •