Årets forhandlinger og fokus på legene

De kan ende med enighet. Eller konflikt.

Årets forhandlinger starter etter påske. Men arbeidet med å forberede årets store begivenhet har startet for lengst. Lenge før Spekter valgte å sende ut sine signaler gjennom media.

Av Jon Helle

Vi ser noen utviklingstrekk i sykehus som bør justeres, og noe av dette hører hjemme rundt forhandlingsbordet. Vårt mål er å utvikle gode rammer for medisinsk yrkesutøvelse i sykehusene. Det krever at ledere og leger i klinikken har tett dialog gjennom hele året for tilrettelegging i virksomheten. Kjerneoppgaven er pasientbehandling, men god pasientbehandling krever tid, tid til faglig oppdatering, tilgang på utstyr og samarbeid mellom ulike aktører. I forhandlingene er det flere elementer som har betydning for hvordan dette arbeidet skjer.

Dersom vi har et felles mål om å utvikle sykehusene og driften, må vi snakke om investeringer i ansatte og i virksomheten, ikke bare om kutt i kostnader.

Gjennomføringen av et hovedoppgjør skjer i en formell og høytidelig ramme med forventninger, interessekonflikter og vilje fra begge parter til å bruke tid og kreativitet for å finne fram til enighet. Utgangspunktet er at vi har ulike interesser som skal brytes, og godt samspill mellom partene oppnås med gjensidig forståelse, respekt og tillit, til tross for uenighet om interesser.

I årets forhandlinger, om ny overenskomst (avtaleverk) i sykehusene i Spekter-området, er i utgangspunktet alle avtaler sagt opp. Altså både de nasjonale A-avtalene (A, A1 og A2) og de lokale B-delsavtalene. Vi skal løfte blikket opp fra gjeldende avtaler for å vurdere hva som må til for bedre rammer rundt legers yrkesutøvelse. Det er altså mye mer enn lønn som skal forhandles.

I nasjonale forhandlinger er det mange elementer og mye som står på spill. Bruk av media for å fremme egne budskap kan forventes, men ingen er tjent med svarte-per spill. Det forstyrrer mulighetene for progresjon og løsninger under forhandlingsarbeidet – og det er ved forhandlingsbordet enigheten skal finnes – ikke i media.

Spekter har lenge gitt oppgjøret for legene til våren tydelig oppmerksomhet i media. Først sa de opp Overenskomsten allerede i august, med et stort oppslag i Dagens Næringsliv. På Dagsrevyen 23. januar markerte de at sykehusene ikke kan drives med «frivillighet» og at legenes alminnelige arbeids- tid må utvides fra 7-17 til 6-21. Til tross for at legene allerede jobber til alle døgnets tider, har lange tjen­esteplaner, jobber ubetalt overtid, tar ansvar. Som sykehusenes viktigste ressurs. Og dessuten: Legene er langt mer fleksible enn de fleste med avtaler som gir rom for å arbeide langt utover Arbeidsmiljølovens rammer. Har ­Spekter satt disse unntakene i spill? Vi må gå ut fra at utspillene fra Spekter er godt forankret hos ledelsen i de ­regionale helseforetak og for de største sykehusene.

Flere temaer skal tas opp i årets forhandlinger. Helseforetakene og Spekter har adressert to temaer til forhandlingsbordet: Kveldsåpne poliklinikker og faste stillinger for leger i spesialisering. Begge deler har helseministeren henvist til forhandlinger mellom partene.

Vi vil sette dette i et større perspektiv for å kunne utvikle driften i en ­riktig retning.

Kveldsåpne poliklinikker finnes allerede ved alle foretak. Det kan fint avtales lokalt med dagens avtaler. Legene vil selvsagt være med på å finne gode ordninger som kan utvide dette tilbudet hvis det er stort behov for det. Så langt har ikke sykehusene respondert så veldig på tilbud fra våre medlemmer om mer kveldspoliklinikk.

Vi må se nærmere på kapasitetsutfordringene i sykehus. Det er på høy tid å stille spørsmålet om bemanning i forhold til oppgaver. Vi må også stille spørsmål ved utviklingen av den pasientfokuserte kvaliteten i sykehusene, noe som er helt avgjørende for sikkerheten i pasienttilbudet.

Vi vil være med på å videreutvikle sykehusene slik at pasientene møter gode, oppdaterte og opplagte leger med tid til dem, i et godt og sammenhengende opplegg for utredning og behandling. I gode sykehus, med rett kompetanse på rett sted. For det er det de ønsker å møte. Men det krever investeringer i ansatte over tid.

Leger som trives i jobben og som opplever at arbeidsgiver legger til rette for god yrkesutøvelse, for møtet mellom lege og pasient, blir lojale ­leger. Leger strekker seg og brenner for pasientene dag og natt. Vi mener at samfunnet er tjent med en utvikling i denne retningen og ikke motsatt. Det krever noen grep nå.

Årets forhandlinger blir spennende. Kanskje mer enn på lenge. Og de kan ende med enighet. Eller konflikt.