Den norske legeforenings samfunnsoppdrag sett fra Statens helsetilsyns ståsted

Hvordan kan en sentral profesjonsorganisasjon medvirke i utviklingen av helsetjenestene – hva ligger i et mulig samfunnsoppdrag sett fra tilsynsmyndighetens utsiktspunkt? Den norske legeforening har ved sin sentrale posisjon et samfunnsansvar for å bidra til at befolkningen får tilgang til trygge helsetjenester. Dette grenser opp til tilsynsmyndighetens oppgave.

Innlegg av Jan Fredrik Andresen, direktør og
ass.dir. Heidi Merete Rudi, Statens helsetilsyn

Trygge tjenester er en forutsetning for at befolkningen kan ha tillit til tjenestene. Uten at befolkningen har tillit til tjenestene vil de offentlige velferdstjenestene forvitre. Tilsyn medvirker til å gi tillit til tjenestene.

Tilsyn har som formål å sikre trygge tjenester til befolkningen. Etter vår oppfatning er det naturlig at også Legeforeningen spiller en rolle i et kontinuerlig arbeid for å sikre gode tjenester.

Staten har en bredspektret portefølje av virkemidler som kort kan deles inn i:

  • Lover og forskrifter
  • Finansiering
  • Organisering Utdanning
  • Råd/veiledning

Statens helsetilsyns andel av virkemiddelporteføljen er i hovedsak å se til at lover og forskrifter er kjent, forstått og etterlevd – og i en viss utstrekning råd/veiledning med tanke på å sikre kunnskap om kravene i regelverket. Kjennskap til og etterlevelse av lover og forskrifter er helt avgjørende for å yte gode og trygge tjenester. Regelverket er presiseringer av samfunnets krav til tjenestene på vegne av den enkelte borger, og dreier seg i bunn og grunn om krav til at tjenestene skal være faglig forsvarlige. Kjernen i forsvarlighets- begrepet er god praksis – det vil si hva som til enhver tid anses som det den gode lege vil gjøre i ulike situasjoner.

Vårt utgangspunkt vil være å se nærmere på i hvilken grad Legeforeningen spiller opp under de statlige virkemidlene. Legeforeningen vil kunne være en sentral premissleverandør i utformingen av de fleste virkemidlene, blant annet gjennom høringer, deltagelse i utredningsarbeid, prosjektarbeid etc. Statens helsetilsyn vil spesielt ha oppmerksomheten rettet mot hvordan Legeforeningen i sine utdanningsaktiviteter tar høyde for de kompetanseutfordringer som vi ut fra tilsynets ståsted har identifisert. Gjennomgangstema i våre tilsynsrapporter knytter seg til følgende tematiske områder: betydningen av god ledelse, åpenhet med hensyn til uønskede hendelser for å sikre læring i organisasjonen, kommunikasjon mellom personell og mellom enheter og rett kompetanse til rett tid. Statens helsetilsyn mener at en velkvalifisert lege i vårt moderne samfunn må ha kompetanse om:

  • Tjenestefaget (fagfeltet)
  • Systematisk kvalitetsarbeid (som sikrer kontinuerlig forbedring) inkludert sikkerhets-/risikohåndtering
  • Kunnskap om regelverket

For å kunne løse sitt samfunnsoppdrag bør Legeforeningen, gjennom sine omfattende utdanningstilbud, bidra til å sikre at leger har slik nødvendig kompetanse. Det kan være grunn til å se på om det er et potensiale for ytterligere utvikling av utdanningstilbudet, slik at det i enda større grad samspiller med de statlige virkemidlene. Et slikt samspill vil være nyttig for å sikre trygge tjenester samt bidra til at Legeforeningen også i fremtiden vil kunne spille en sentral rolle i utviklingen av gode velferdstjenester.