Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten

Of stiller seg samlet kritisk til fremlegget

  • Kriteriene er krevende å forstå, og de vil være vanskelig å anvende i praksis.
  • De vil ikke nødvendigvis bidra til mer rettferdig fordeling.
  • Det vil kunne bidra til forsterket nedprioritering av eldre.

Overlegeforeningens interne høringssvar til Den norske legeforening i saken:

Norsk overlegeforening (Of) vil innledningsvis berømme utvalget for en grundig fremstilling av saksfeltet og de fremlagte forslag. Det fremkommer at utvalgets arbeid er gjort med tre overordnede siktemål;

  1. utarbeidelse av prioriteringskriterier som gir rettferdig fordeling av ressurs- innsats
  2. at disse kriteriene også er anvend­bare i klinisk praksis.
  3. at kriteriene skal være enklere å forstå enn dagens kriterier

Of oppfatter at utvalget forslår følgende endringer sammenholdt med Lønning II utvalgets fremlegg og dagens praksis;

a) Alvorlighetskriteriet erstattes av et helsetapskriterium. Helsetap beregnes med grunnlag i livs­- kvalitet og forventet livslengde.

b) Det innføres et helsegevinstkrit­erium og et ressurskriterium. Disse erstatter nyttekriteriet og kostnadseffektivitetskriteriet.

c) Det legges til grunn at kriteriene skal kunne anvendes på individnivå i ulike deler av helsetjenesten.

Of oppfatter at punkt a og c vil innebære substansielle endringer sammenholdt med Lønning II utvalgets anbefalinger og dagens praksis.

Utvalget foreslår videre at i det prakt- iske prioriteringsarbeidet etableres en grenseverdi for kost/nytte, og at denne grenseverdien settes høyere for pasi­enter med høyere beregnet helsetap. Utvalget antyder at grenseverdien for pasienter med lavest helsetap kan ­settes til 250 000 kroner per kvalitetsjusterte leveår.

Utvalget foreslår at behandlings­tilbud skal vurderes tilstått på gruppe- nivå, men også for den enkelte pasient basert på en beregning av pasientens samlede helsetap og behandlingens kost/nytte forhold (ressurs og helse­gevinst). Helsegevinst kan også inn­befatte velferdsgevinster som arbeidsevne eller redusert omsorgsbehov. Ofs høringssvar tar utgangspunkt i det som oppfattes å være utvalgets overordnede siktemål

1. Rettferdig fordeling

Of ser at det er mulig å argumentere for at ressursinnsatsen må avveies mot pasientens samlede helsetap, og at dette i en del tilfelle vil kunne bidra til en mer rettferdig fordeling. Of oppfatter at alvorlighetskriteriet også reflekterer helsetap, men at kriteriene bare delvis er overlappende. En lidelse som gir en mindre reduksjon av livskvalitet over mange år vil gis økt vekt ved innføring av helsetapskriteriet sammenholdt med alvorlighetskriteriet. Tilsvarende vil en alvorlig lidelse hos en eldre pasient gis mindre vekt.

Of stiller seg tvilende til om en fordeling av ressursinnsats basert på pasientens helsetap samlet sett vil gi en mer rettferdig fordeling. Forslaget bærer preg av en moderert form for nytte-etikk som vil kunne oppleves lite solidarisk. Of er bekymret for at prioritering etter en slik logikk vil kunne svekke tilbudet til eldre pasienter. Dette vil kunne bidra til å forsterke en tendens Of har registrert hvor eldre i mindre grad tilgodeses i helsetjen­esten. Antall liggedøgn i sykehus blant eldre pasienter har falt de ­senere år (mer enn i befolkningen for øvrig), og dette kan oppfattes som uttrykk for at eldre allerede i dag utsettes for en nedprioritering i spesialisthelsetjen­esten. Of er derfor bekymret for at det fremlagte for­slaget vil kunne bidra til forsterket nedprioritering av eldre.

Of er enig i utvalgets vurdering av at alder ikke kan brukes som et selvstendig kriterium, men alder ligger altså delvis implisitt i helsetapskriteriet. Alder vil uansett være relevant i en vurdering av planlagt og tilgjengelig behandlings risiko mot behandlingseffekt og nytte. Pr i dag er alder som kriterium allment akseptert i forbindelse med opp-­prioritering av barn. Of mener at alder fortsatt kan være et prioriteringskriter­ium for denne gruppen.

2. Anvendbare kriterier

Of kan ikke se at fremlegget gir god forklaring på hvordan kriteriene skal kunne gjøres anvendbare i klinisk praksis. Etter Ofs erfaring vil det i mange sammenhenger ikke være tilstrekkelig grunnlag for å gjøre beregn­ingene som utvalget foreslår, og Of har liten tiltro til at Kunnskapssenteret eller andre kan bidra med tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag som utvalget an­tyder. Of stiller seg særlig kritisk til at disse vurderingene skal gjøres på individnivå og i ulike faser av ­behandlingsforløpet av den enkelte behandler. Etter Ofs syn er det ­urealistisk, og heller ikke ønskelig, at denne type avgjørelser skal treffes fortløpende i de enkelte behandlingsforløpene basert på de fremlagte kriteriene.

Of vil underbygge innvendingene med eksempler.

  • Opplevd livskvalitet kan stemme dårlig overens med sykdommens alvorlighets­- grad eller skadens omfang. Enkelte pasienter og pasientgrupper forsoner seg i forbausende stor grad selv med betydelig funksjonsinnskrenkning eller lyter etter sykdom, og vil rapportere høy livskvalitet. Andre pasienter opplever at tilstander som kan opp­fattes som bagatellmessige gir kraftig reduksjon i livskvalitet. Pasienter med lammelser i bena etter skader vil kunne rapportere at de lever et fullverdig liv, mens andre vil oppleve at åreknuter svekker livskvaliteten betydelig. Hvis utvalgets forslag legges til grunn vil alvorlige tilstander kunne gis ­lavere prioritet enn mindre alvorlige. Pasienter vil også kunne profitere på å aggravere symptomer og egenopplevd livskvalitet.
  • Utvalget stiller opp en del eksempler på kost/nytte-analyser ved ulike behandlingstiltak. Eksemplene er imidlertid avgrenset til enkelttil­stander. Mange pasienter har flere sam­tidige sykdommer, og dette vil komplisere beregningene betydelig. Det vil være særdeles krevende å anslå effekt av behandlingstiltak i tilfelle hvor pasienten har mange alvorlige og samtidige lidelser, og det vil også være særdeles krevende å anslå helsetap i fortid og fremtid. Den enkelte behandler vil ofte måtte gjøre vurdering at helsetap for tilstander som ligger utenfor eget fagområde.
  • Utvalget anfører at helsegevinst­kriteriet også kan innbefatte velferdshensyn, som redusert omsorgsbehov. I mange tilfelle vil behandlings­- tiltak kunne styrke pasientens muligheter til å klare seg hjemme lengre. Blant de eldste vil sykehjemsplass ofte være et alternativ. En sykehjems­plass kan koste om lag 500 000 per år, og dette illustrerer etter Ofs syn at utvalgets forslag om 250 000 i grense­- verdi for kvalitetsjusterte leveår blant de eldste er dårlig avstemt med øvrige prioriteringer. Hvis sykehjems­- plass anses som velferdshensyn, vil tiltaket ikke være regningssvarende etter utvalgets forslag.
  • I prioriteringsdebatten har det vært fremholdt at brystrekonstruksjon etter cancerkirurgi har gått på bekostning av pasienter som slutt-­behandles for leppe-gane spalte ­(endelig lukking av nese-skilleveggen). Tilstandene vil ikke alene medføre redusert forventet livslengde, men for de fleste være beheftet med ­subjektivt besvær, redusert livs­kvalitet og derved reduksjon i ­kvalitetsjusterte leveår. Grad av ­redusert ­livskvalitet vil imidlertid variere betydelig fra pasient til ­pasient. Det vil være krevende å fastslå helsetap- og gevinst for tilstandene på gruppenivå basert på objektive og etterprøvbare kriterier, og naturligvis umulig på individnivå. Avgjørelse om prioritering må derfor baseres på høyst subjektive vurder­inger hos pasient og behandler. Etter Ofs syn er en slik metodikk uegnet. Hvis den enkelte behandler i helse­vesenet skal kunne treffe avgjørelser om hvorvidt den enkelte pasient skal tilstås behandlingstilbud basert på denne typer vurderinger må avgjør­elsen også kunne påklages av ­pasienten. Etterprøving av avgjør­elsens gyldighet vil være særlig ­krevende.

3.

Of deler ikke utvalget oppfatning om at de fremlagte kriteriene er enklere å forstå. Det anføres i rapporten at «helsegevinst fremstår som mindre teknisk enn nytte». Of deler ikke denne vurderingen.

Of oppfatter at nytte og alvorlighet er mer egnede begreper enn helsegevinst og helsetap. Etter Ofs erfaring er det også krevende å sette seg inn i logikken som ligger til grunn for kriteriene helsetap og helsegevinst. Etter Ofs syn er det altså betyd­- elig enklere å forstå hva som ligger i alvorlighet, nytte og kostnadseffektivitet. Of vil rette særlig bekymring for hvorvidt pasientene vil forstå kriteriene og de tilhørende ulike grenseverdiene, og derved vil akseptere og forsone seg med utfallet som følger av vurderingene. Etter Ofs erfaring vil mange pasienter ikke ha forutsetning for å sette seg inn i denne type kompliserte sammenhenger.

Of er bekymret for at fortløpende vurderinger av rett til behandlingstiltak vil medføre en betydelig utsikkerhet i befolkningen. For mange pasienter vil det være uklart om de kan påregne at de gis rett til behandling ved sykdom. Det er derfor grunn til å tro at befolkningens tillit til de offentlige helse­tjenestene vil svekkes, og at innføring av kriteriene vil kunne bidra til et to-delt helsevesen. Of er videre bekymret for at denne type vurderinger vil ­vanskeliggjøre pasient-behandler ­relasjoner og derved det daglige ­arbeidet i helsetjenestene.

Utvalget foreslår bruk av graderte egenandeler basert på helsetap- og ­helsegevinst-vurderinger. Det fremkommer at Of er kritisk til kunnskapsgrunnlaget for å treffe denne type vurderinger, og videre at pasient­- ene vanskelig vil forstå og derved forsone seg med vurderingene. Of stiller seg derfor kritisk til å anvende denne ­metodikken ved fastsettelse av egen­andeler.

Of mener at utstrakt bruk av graderte egenandeler ikke er veien å gå, men at dagens praksis med økte egenandeler for enkelte tiltak/behandlinger som skal prioriteres svært lavt i det offentlige helsevesen bør videre­føres(eksempelvis omskjær­ing av barn og sterilisering).

Of vil avslutningsvis bemerke at utvalget har sett bort fra omsorgsdelen av helsetjenestene. Of ser dette som en avgjørende svakhet i fremlegget. Utvalgets begrunnelse er at kompleksiteten vil bli for stor hvis dette skal inngå i beregningene og vurderingene. Kostnader til omsorg utgjør imidlertid en stor andel av det samlede helsebudsjettet, og vil i mange sammenhenger være en alternativ kostnad til andre behandlingstiltak. Etter Ofs syn vil det i mange tilfelle være hensiktsmessig å sammenholde behandlingseffekt og omsorgshensyn ved vurdering av tiltak. Omsorgstiltak vil videre påvirke livskvalitet for mange pasientgrupper.

Of stiller seg samlet kritisk til fremlegget. Kriteriene er etter Ofs syn ­krevende å forstå, vil være vanskelig å anvende i praksis, og ikke nødvendigvis bidra til mer rettferdig fordeling av ressursene.

Of vil videre peke på at utvalget ble bedt om å vurdere Lønning II utvalgets kriterier og om det ville være hensiktsmessig å endre disse. Den fremlagte rapporten er i liten grad innrettet med tanke på å beskrive fordeler og ulemper ved de ulike tilnærmingene til prioritering, og derfor ikke fullt ut egnet til å be­svare spørsmålet stilt i mandatet. Det fremgår likevel av vurderingene over at Of ser vesentlige problemer ved prioriterings-metodikken utvalget foreslår. Of vil derfor ikke anbefale at kriteriene innføres. Etter Ofs syn bør Lønning II utvalgets kriterier også fremover ligge til grunn for prioriter­ingsarbeidet.

Styret

Endelig høringssvar fra Den norske legeforening kan leses på:
https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horingsuttalelser/?so=0