Problemer på arbeidsplassen?

Opplever du, dine legekolleger eller tillitsvalgte problemer på arbeidsplassen? Nedenfor finner du informasjon om hvordan Legeforeningen kan bidra, lokalt og sentralt.

Innlegg av Lene Brandt Knutsen, juridisk rådgiver i Overlegeforeningen

Bistand fra Avdeling for jus og arbeidsliv

Rådgivning og juridisk bistand ytes som hovedregel fra Legeforeningens egne jurister og advokater. Vi gir våre medlemmer bistand om rettslige spørsmål som knytter seg til utøvelsen av medlemmenes arbeid. Individuell og kollektiv arbeidsrett er et av våre kjerneområder.

Tillitsvalgtes rolle

Tillitsvalgte har en viktig rolle som «førstelinjetjeneste» for medlemmene. Den tillitsvalgtes oppgaver fremkommer av Legeforeningens valgregler og instrukser for tillitsvalgte. Det vises særlig til punktene 2.4 og 2.5.

Av punkt 2.4 følger at den tillitsvalgte bistår «Legeforeningens medlemmer og søker å ivareta deres interesser så vel i kollegiale forhold som i faglige og økonomiske spørsmål. Han/hun opplyser medlemmene om de rettigheter og plikter som medlemmene har i henhold til ­lovgivning, tariffavtale, andre overenskomster og kollegiale regler». Av punkt 2.5 følger det blant annet at tillitsvalgte skal søke «å løse i minnelighet klage­- mål og tvister mellom ­medlemmene og arbeidsgiveren eller andre berørte myndigheter».

Saker som gjelder enkeltmedlemmer skal altså i utgangspunktet først innom tillitsvalgte, slik at lokale parter får mulighet til å finne en løsning. Dersom saken ikke lar seg løse lokalt, kan den tillitsvalgte eller legen selv kontakte Avdeling for jus og arbeidsliv.

Hva hvis tillitsvalgte opplever problemer i sitt arbeidsforhold eller sitt virke som tillitsvalgt?

Dersom et medlem som er tillitsvalgt opplever problemer i sitt arbeidsforhold, vil vedkommende ha rett til rådgivning og bistand på linje med andre medlemmer i Legeforeningen. I første omgang bør saken forsøksvis løses lokalt ved at vedkommende lar seg representere av en tillitsvalgt. Vara tillitsvalgt, tillitsvalgt på annen avd­eling eller på annet nivå kan da bistå overfor arbeidsgiver.

Det samme gjelder hvis den tillitsvalgte i egenskap av tillitsvalgt opp­lever problemer i forholdet til arbeidsgiver. Også her bør en lokal løsning i saken forsøkes, før sekretariatet kobles inn.

Henvendelser til Avdeling for jus og arbeidsliv

Legeforeningens medlemmer kan ­henvende seg til oss på den måten de selv ønsker. Vi tar i mot henvendelser og saker pr. telefon, e-post, brev og faks. Dersom legen ønsker det, og det er avtalt på forhånd, tas også saker i mot ved personlig oppmøte i Legenes hus.

Telefonhenvendelser håndteres fortløpende. Skriftlige henvendelser registreres i vårt saksbehandlings­system, og fordeles til en saksbehandler som arbeider på det aktuelle ­rettsområdet. I tillegg blir saken til­ordnet en saksansvarlig, som normalt er en av fagsjefene i avdelingen. ­Medlemmene forholder seg direkte til saksbehandler.

Etter at henvendelsen er fordelt til saksbehandler, blir det foretatt en innledende vurdering, hvor videre sakshåndtering og bistandsnivå vurderes. I noen saker gis det kun en slik inn­ledende vurdering med en kortfattet vurdering av saken, mens andre saker resulterer i tung rådgivning, for eks­empel i form av prosessoppdrag i rettssaker.

Telefonvakt-ordningen

JA-avdelingen mottar omtrent 12.000 telefonhenvendelser pr. år. For å kunne håndtere alle telefonhenvendelsene og sikre tilgjengelighet, er det opprettet en telefonvaktordning på avdelingen. Det er etablert to telefonlinjer, for henholdsvis næringsdrivende leger og ansatte leger. Telefonvakten er bemannet mandag til fredag fra kl. 09.00 – 11.30 og fra kl. 12.00 – 15.00.

Telefonvakten er ment å være et lavterskel-tilbud hvor medlemmer og tillitsvalgte kan drøfte mindre komplekse problemstillinger direkte pr. telefon. Ved mer komplekse spørsmål henvises medlemmet/tillitsvalgte til å sende inn saken pr. post eller e-post til JA@legeforeningen.no.

For å komme i kontakt med telefonvakten, ring sentralbord på 23 10 90 00.

Kort om rettshjelpsordningen

Rettshjelpsordningen er en økonomisk støtteordning for kjøp av eksterne juridiske tjenester i spørsmål som relaterer seg til yrkesutøvelsen. Ordningen er et supplement til hoved-­ordningen som er bistand fra Lege­foreningens egne jurister, jfr. ovenfor. Rettshjelpsordningen forvaltes på grunnlag av Rettshjelpsordningens vedtekter som er fastsatt av Lands­styret. Søknader avgjøres etter en fri skjønnsmessig vurdering av Rettshjelpsutvalget, som består av en representant for hver av yrkesforeningene samt en representant for Norsk medisinstudentforening.

Hva gjør man når en sak oppstår og man ønsker ekstern juridisk bistand?

Når medlemmet ønsker å benytte ­ekstern advokat, er det viktig at med­lemmet tar kontakt med Rettshjelpsordningens sekretariat umiddelbart og helst før advokat engasjeres. Medlemmet selv bør avstå fra handlinger i saken før saken er vurdert av sekretariatet, med mindre det er nødvendig å reagere straks, for eksempel for å unngå oversittelse av frister. Utgifter til advokat som har påløpt før sekretariatet er kontaktet, vil som ­hovedregel ikke bli dekket. Dersom medlemmet ønsker å kontakte advokat etter at sekretariatet har vært konsultert, men før søknaden har blitt behandlet, er det anledning til dette, men det skjer da for medlemmets egen økonomiske risiko. Rettshjelpsordningen er ingen forsikringsordning, og sekretariatet kan ikke forskuttere noe utfall av vurderingen i Rettshjelpsutvalget.

Mer informasjon om rettshjelpsordningen finnes her: https://legeforen­ingen.no/Emner/Andre-emner/Juridisk-bistand/Rettshjelpsordningen/.

Avsluttende kommentarer

Dersom du som medlem eller tillitsvalgt opplever problemer i ditt ­arbeidsforhold, anbefaler vi at du ­kontakter tillitsvalgt så raskt som ­mulig. Generelt sett er det hensiktsmessig å få drøftet saken enten med tillitsvalgt eller JA-avdelingen før ­saken er kommet på spissen overfor arbeidsgiver. I mange tilfeller sitter tillitsvalgt på verdifull informasjon om lokale forhold. Kanskje har den tillitsvalgte hatt lignende saker tidligere, som gjør at vedkommende kan bidra til gode løsninger. Dersom saken ikke lar seg løses lokalt, bør Avdeling for jus og arbeidsliv kontaktes.

JA-avdelingens telefonvakt kan ­kontaktes på alle stadier i saken, og er kanskje den enkleste måten å få drøftet saken på. Her kan du få innspill til videre strategi, for eksempel med hensyn til hvilken dokumentasjon som bør innhentes, hvordan du bør forholde deg til arbeidsgiver mens saken pågår, om saken bør sendes inn skriftlig for nærmere vurdering, mv. •