Å bygge for smått er dyrt

En mer effektiv arbeidsdag mellom 08 og16 bør være det første å gripe fatt i når pasienter står i kø. Bygninger er billige å bygge, mens de ansattes tid er dyr. Derfor bør man bygge større så de ansattes tid kan brukes best mulig.

Av Overlegeforeningens leder Jon Helle

Det gjelder å legge til rette for mer og effektiv pasientkontakt. «Tidstyver» i form av ineffektiv EPJ/IKT har Torstein Schrøder-Aasen skrevet godt om i dette nummeret av Overlegen. Men plunder og heft er mye annet også.

Når nye sykehus skal bygges, blir prosjektene krympet, og krympet igjen pga for stramme kostnadsrammer. Det ender opp med for få poliklinikkrom, operasjonsstuer, kontorer, garderober og parkeringsplasser, evt. også for trang mottakelse. Intern venting, dårlig drift og frustrasjon blir resultatet. Flaskehalser blir tydelige og må rettes, dels med nye bygningsmessige tiltak.

«Noen steder vil ansettelse av en ekstra sykepleier kunne øke utnyttelsesgraden av rom betydelig. Ledere må spørre leger og sykepleiere om hva de trenger. Og stole på dem»

Men et bygg er en relativt sett billig engangsinvestering som kanskje ikke koster mer enn et drøyt års driftsbudsjett. Så derfor: Planlegg og bygg flere poliklinikkrom og flere operasjons­stuer når nye sykehus bygges. Da kan sykepleiere og annet helsepersonell gjøre klar pasientene til undersøkelse og behandling. Legen kan gå direkte til det de er best til, fra rom til rom med klargjorte pasienter. Det reduserer passiv venting og gir effektiv bruk av den spisse kompetansen.

Noen steder vil ansettelse av en ­ekstra sykepleier kunne øke utnyttelsesgraden av rom betydelig. Ledere må spørre leger og sykepleiere om hva de trenger. Og stole på dem.

Sørg for at leger har gode kontor­fasiliteter, ikke trange, overfylte og rotete kott som vitner om at legers behov for arbeidsro og konsentrasjon ikke har blitt vektlagt i planleggingen. Det er mange med meg som mener at dagens investeringsregime for nybygg ikke er egnet. Det må utredes en ny modell, eller justering av dagens modell, slik at nye sykehusbygg kan oppføres som fullverdige sykehus med en gang, ikke stykkevis og delt. Det er god økonomi på sikt. Kostnader til helse er ikke bare en utgift, men også en investering.

Man må få til et samarbeid lokalt, evt. på tvers av enheter der dette er nødvendig. Det finnes for mange ­eksempler i sykehus på klare for­bedringsmuligheter. Et eksempel er der det ikke er stedlig ledelse som har budsjett og beslutningsmyndighet på tvers lokalt, fordi to samarbeidende enheter er organisert i ulike avdelinger/klinikker som styres langt oppe fra. Da kan selv de mest opplagte tilrettelegginger bli nærmest umulige.

Merkantilt ansatte er som olje i et maskineri. At leger har måttet «jobb­glides» inn i funksjoner andre utfører bedre og billigere, er lite smart. Men slik er det blitt. Talegjenkjenning er slett ikke så raskt og sikkert som man skulle ønske mange steder. Diktering, der andre så skriver, er for noen det foretrukne og mest effektive. Noen synes det er best å skrive direkte selv.

Sekretærenes/de merkantiles oppgaver ute på enhetene er mange flere, om ikke alltid så lett å definere. Men en ting er sikkert: Deres aktive tilstedevær­- else og serviceinnstilling ordner opp i mange bekker små som blir til en stor å, hva gjelder å avlaste leger.

Jeg har snakket med ledere på ulike nivå. De er mest opptatt av å få til god drift i kjernetiden 08-16. Da er teamene fulltallige, uthvilte og best rustet for sikker og trygg pasientbehandling. Store nok bygg og god tilrettelegging er framtiden. •

«Når nye sykehus skal bygges, blir prosjektene krympet, og krympet igjen pga for stramme kostnadsrammer. Det ender opp med for få poliklinikkrom, ­operasjonsstuer, kontorer, garderober og parkeringsplasser, evt. også for trang mottakelse. Intern venting, dårlig drift og frustrasjon blir resultatet»