Helse Vest sykehusjournal på nett

Helse Vest har arvet Helse Nord sin løsning av elektronisk tilgang til sykehusjournal. I Helse Nord fikk pasientene tilgang 10. desember i fjor. I Helse Vest er datoen satt til 22. mai 2016.

Av Janne K. Bethuelsen, styremedlem Of

Da er det planlagt at journalnotat med hendelsesdato 1. mars 2016, skal være tilgjengelig for pasienter over 16 år, som er innlogget via helsenorge.no eller vestlandspasienten.no. Foreldre vil ha tilgang til egne barn under 12 år. Barn og ungdom mellom 12-16 år vil foreløpig ikke ha digital tilgang til journalen sin. Dette er fordi det er utfordringer knyttet til vergeinnsynsreservasjonsretten. Selve retten til innsyn i journalen er ikke ny, den har pasientene hatt siden 2001.

Det er lagt vekt på at sykehusjournalen fremdeles skal være behandlernes arbeidsdokument, og det er derfor ikke tenkt at vi skal endre måten vi skriver i journalen på.

Prosjektet i Helse Vest er fremdeles i en tidlig fase, og det er en del som ikke er på plass. I utgangspunktet skal alle dokument vises, men det finnes unntak per i dag. Journalnotat og dokument som venter på godkjenning av behandler av ulike årsaker, journalnotat fra andre systemer enn DIPS, en del prøve­svar og opplysninger som er sperret for innsyn av lege/behandler er noen ­eksempler. Det at lege/behandler kan sperre for innsyn ved behov, er en funksjon i DIPS Classic som kom i mai 2015. Hovedregelen er likevel at alle journaldokument skal være tilgjenge­lige for pasienten jf. pasient- og bruker­- rettsloven samt helsepersonelloven.

Representanter fra behandlere og tillitsvalgte spilte inn en del bekymringer i et formøte for prosjektet. Spesielt kom det frem en del spørsmål om forhold innen psykiatri, men også når det gjelder malignitet, malignitetsutredning og annen alvorlig sykdom. Når det gjelder psykiatri er blant annet hensyn til sikkerhetsavdelinger, tredjepersons uttalelser, personell, foreldre, og pasienten selv i et tidlig behandlingsløp for alvorlig psykisk tilstand, noe man må ta stilling til. Hvordan skal man løse dette på best mulig måte? Hvordan skal man følge opp et sperret dokument/notat?

Når det kommer til alvorlig somatisk sykdom er det blant annet patologi- og røntgensvar som har vært bekymringsfullt. Kan man risikere at svarene kommer på nett før behandler har fått informert pasienten? Hvordan skal dette reguleres? Hva ønsker pasientene selv? Hva med måten man skriver på i journalen? Vil man måtte endre den i en slik grad at det ikke blir et så godt arbeidsdokument lenger? Kan vi mene noe om noe vi ikke er spesialister i? Kan vi sette spørsmålstegn ved mulige årsaker til pasientens symptomer eller skrive ned tentative diagnoser? Dette er en del av spørsmålene som kommer frem ved diskusjon, og selv om disse spørsmålene sannsynligvis også er stilt i Helse Nord, trenger man å få stille disse selv i en tidlig fase av prosjektet.

Så var det pilotene i Helse Nord. Vi stiller spørsmål ved om deltakerne i piloten egentlig er representative for den generelle befolkning. Dette er selvrekrutterte personer, hvor flere med helsefaglig bakgrunn, som derfor antas å ha bedre forståelse av medisinskfag­lige uttrykk enn personer uten denne bakgrunn. I tillegg antas de å være mer motiverte og positivt innstilt til den elektroniske løsningen, enn det man kanskje kan forvente av befolkningen forøvrig.

Fremdeles er det altså en del spørsmål man ikke har gode svar på, og løsningene må det jobbes videre med. Det man skal huske på, er at dette er et tilbud til innbyggerne i Nord og Vest. Ingen trenger å benytte seg av tilbudet selv om sykehusjournalen blir tilgjeng­elig på nett. Hver enkelt innbygger må selv avgjøre om lesing i sykehusjour­nalen er til det beste for seg selv. Pasientens helsetjeneste. •