Kjersti Toppe, Senterpartiets helsepolitiske talskvinne:

Høies helsetjeneste er individrettet

Senterpartiet har lansert sin egen sykehusplan som de kaller Folkets helse­tjeneste. Den ivaretar både sykehus og ­organiseringen av disse, men det er sykehusdelen som får det største fokuset. Det er riktignok bare sykehusdelen som er klar enda.

Av Arne Laudal Refsum, overlege,
medlem av redaksjonskomitéen

Er det egentlig noen forskjell på Høies forslag, inkludert Primær-helsemeldingen, og Folkets Helse-tjeneste? 

Ja, svarer Toppe. Dette er ikke bare retorikk. Høies plan, inkludert Fritt behandlingsvalg er individrettet, den gir den enkelte rettigheter, men ser ikke samfunnsperspektivet. Det er svært mange forhold ved helsetjen­esten som ikke er knyttet til individ. Beredskap er et slikt eksempel. Brannen i Lærdal, og hvordan det lille lokale sykehuset sto for en meget viktig ­samfunnsinnsats dekkes ikke ved å gi pasienten individuelle rettigheter. Senterpartiet går inn for å lage 20 sykehusstyrer, tilsvarende dagens lokale helseforetak, hvor styrene utnevnes av og blant fylkespolitikerne (i tillegg til ansatterepresentanter og brukerrepresentant) og på den måten vil styrene kunne holdes politisk ansvarlige ved at de risikerer å tape neste valg.

Kan vi ikke da risikere et svarteperspill slik vi hadde før foretaksreformen. Staten skyldte på fylkene som eide sykehusene, og fylkene skyldte på staten som bevilget pengene?
Jo, det kan vi alltid når det er flere forvaltningsnivåer. Derfor skal regionale sykehusstyret være underlagt en detaljert nasjonal helse – og sykehusplan, for å sikre folkevalgt forankring nasjonalt og regionalt. Vi går derfor inn for å beholde det statlige eierskapet, dette er nytt fra Sp. Vi mener foretak­ene slik de er organisert nå har et ­demokratisk vakuum, og vi savner at noen kjemper lokalt.

Det å organisere dette i 20 foretak, vil jo fjerne den regionale samordningen som dagens organisering med RHFene utgjør?
Det som er regionalt, vil delvis bli ­desentralisert til de 20 sykehusstyrene, delvis bli nasjonalt gjennom en nasjonal helse- og sykehusplan vedtatt av Stortinget.

Dere satt i regjering når OUS-­dannelsen ble vedtatt, og er dermed ansvarlige for den situasjonen sykehuset er i i dag.
Vi ville ikke laget denne konstruksjonen i dag. Sett i etterkant har dette vært en elendighetsprosess. Det var jo ikke store diskusjonen, og det var lett salgbart da argumenter som at Osloområdet brukte midler som skulle gått til resten av landet. Alle involverte som trodde på diskusjonen at bare det blir stort, så blir det bra bør ta selvkritikk.

Dere går inn for å fjerne ISF/DRG ­finansieringssystemet, og gå tilbake til rammefinansiering. Men hvordan skal et slikt system stimulere til økt aktivitet?
Det er positive og negative sider ved alle finansieringssystemer. Dagens system med DRG-prising er ment på regionalt nivå, men i praksis er dette systemet helt nede på avdelingsnivå, og på den enkelte pasient. Dette fører til fare for feil prioriteringer, alt etter hva som er økonomisk lønnsomt. Her kan jeg vise til Skottland, hvor det inngås avtaler mellom myndighetene og sykehusene, og disse inneholder krav til aktivitet og kvalitet.

Høie går inn for å fjerne akuttkirurgien ved noen sykehus, mens dere vil opprettholde den. Men er det ikke noen sammenheng mellom volum og kvalitet? Går det ikke en grense et sted for hvor lavt volum man kan ha?
Vi legger kvalitet til grunn. Det har selvfølgelig pasientene krav på. Men for det første må man huske at volumet til den enkelte lege kan være større på et lite sykehus enn på et stort sykehus hvor det er mange leger som skal stå for behandlingen. Videre kan man øke volumet ved å desentralisere noe av behandlingen, og man kan opprettholde kompetansen ved å få til rotasjons/ambuleringsordninger, slik at f.eks. kirurgene får operert pasienter ved større sykehus med større volum. Samtidig må jeg si at Sp er helt for at det foregår en sentraliser­ing av aktivitet når dette gir bedre resultater og bedre kvalitet. Vi ønsker på ingen måte å motarbeide dette, men vi må huske at bare 1 av 3 sykehuspasienter trenger veldig spesialisert behandling. Vi tror det fremdeles er nok oppgaver i kirurgien, også akutt, som kan gjøres på lokalsykehus. Kirurgisk vurderingskompetanse er undervurdert, vi teller antall operasjoner.

Tvungen ambulering har jo vært en årelang strid mellom Spekter og Legeforeningen. Kan man basere driften av et sykehus på en ordning som man ikke har hjemmel for?
Lokal enighet er absolutt å foretrekke. Og er alternativet at dersom det ikke skjer noen ambulering, så har du ­faktisk ikke noe sykehus å jobbe ved, så vil nok dette stille seg annerledes enn i dag.

Er forslaget til nasjonal sykehusplan god nok når det gjelder investerings­behov i bygg og utstyr?
Nei, absolutt ikke. Senterpartiet er klar på at en nasjonal sykehusplan bør omfatte vedtak om investeringsbehov i bygg og utstyr, sagt noe forpliktende om hva som skal skje i sektoren i årene fremover. Det er det ikke flertall for. Denne planen er ikke Senterpartiets plan. Det blir kun en uforpliktende oversikt over omtrent­lige planer, uten konsekvenser for stortingsflertallet. •