Spørreundersøkelse:

Hvordan opplever fastlegene samarbeidet med sykehusene?

Of har i samarbeid med AF utarbeidet spørsmål til AFs medlemmer om hvordan de opplever samarbeidet om pasientene med sitt eller sine sykehus. Her er noen foreløpige funn. Overlegen kommer tilbake med mer info i neste nummer.

Av Kjetil Karlsen,
styremedlem Of

Undersøkelsen gir et interessant innblikk i hvordan allmennlegene opplever samarbeidet med sykehuset. Sykehusene tar i svært liten grad kontakt med allmennlegene underveis under innleggelsene for å konsultere dem. Allmennlegene er mellomfornøyd med tidspunkt for utskrivelse fra sykehus, informasjon ved utskrivelse og epikriser. Mellomfornøyd er her et gjennomsnitt av mange som er mis­fornøyd og mange som er fornøyd. Da havner resultatet på midten.

Samarbeidet med lokalsykehuset oppleves som godt (score 3,8/5), og legene som forholder seg til flere sykehus angir god oversikt over hvilket sykehus de skal sende pasienten til (score 4,24/5). Undersøkelsen treffer ganske bredt med rundt 1700 allmennleger som har svart. I disse tider da nasjonal sykehusplan er høyt på agendaen er det interessant å på hvordan legene oppfatter samarbeidet med små og store sykehus. For det første er det et flertall (44%) som mener størrelsen på sykehuset har betydning for samarbeidet. Et mindretall (19%) mener at størrelsen på sykehuset ikke har betydning. For de som opplever en forskjell i kvaliteten på samarbeidet, er det svært interessant å se i hvilken retning det går: 88% opplever samarbeidet med små sykehus som best og bare 12% opplever samarbeidet med store sykehus som best. Et oppløftende tall for lokalsykehusene, kanskje en tanke­vekker for de som ensidig har trodd på store enheters fortreffelighet.

Når legene skal velge mellom nærhet eller bredest mulig tilbud deler de seg i to. Halvparten velger seg nærhet og halvparten velger et bredest mulig til­- bud. Men i spørsmålsstillingen tvinges de til å ta et valg. De må velge enten eller. De fleste vil vel ha både og,et nært tilbud som er så bredt som mulig? Et slikt tilbud finnes allerede og det har også et navn: Lokalsykehus med akuttfunksjoner i indremedisin og kirurgi. •