Torgeir Micaelsen, helsepolitisk talsmann Ap om Nasjonal sykehusplan:

OUS-direktør har grunn til å være misfornøyd

Nasjonal sykehusplan inneholder ingen analyse av fremtidig investeringsbehov, bare fremskrivninger av det som står i statsbudsjettet. Dette er en alvorlig mangel. Kampen om akuttkirurgien handler mer om privatiseringsønske og om fritt behandlingsvalg enn om volum kontra kvalitet.

Av Arne Laudal Refsum, redaksjonskomitéen

Foto: E. Stenberg

Holder nasjonal sykehusplan det den lovet når det gjelder invester­inger? Jeg må ærlig innrømme at jeg er skuffet i forhold til det vi var forespeilet på forhånd.

Micaelsen er kjapp til å svare: «I de årene som er gått har vi aldri hatt mer oljepenger til å bruke, men til tross for dette er Høie ikke i nærheten av å levere. Ap lovert 12 mrd friske kr i løpet av denne perioden, Høie lovet mer, men han ligger alle­rede langt bak. I tillegg legger han inn en rekke skjulte effektiviseringskrav og nye krav, slik at han ligger enda lenger bak enn han selv innrømmer. Selv om mange foretak nå går i balanse, så merker jeg på mine reiser rundt i landet, at det er trangt.

Når det gjelder invester­ingsbehov er ikke planen god i det hele tatt, den inneholder bare fremskrivn­inger av statbudsjettet, ingen analyse av fremtidig behov. Hadde jeg vært OUS-direktør hadde jeg vært skuffet. Veldig skuffet.» Når det gjelder andre deler av sykehusplanen er Micaelsen raus med omtalen. «Høie har roet seg i posisjon, og blitt mye mer ansvarlig, sammenlignet med hans opptreden som opposisjonspolitiker. Svært mye i planen er bra. Den minner om andre regjerings­planer. Inndelingen i 4 typer sykehus, regionsykehus, store akuttsykehus, små akutt- sykehus og sykehus uten akuttfunksjon synes riktig. Vi bør bli enige om hva det enkelte sykehus skal hete, og hva det skal inneholde. Dette kan være med på å skape et trykk mot en endringsprosess, for dersom det er frykt for nedleggelse, vil det skape utvikling og endringsvilje, og sykehuset vil endre seg og bli trygt.»

«Når det gjelder akuttkirurgien bør de fleste sykehus, selv om de er små, klare å rekruttere godt nok til at de har robuste nok fagmiljø til å klare å yte trygg akuttkirurgi. Små sykehus som Voss klarer det, og sykehusene i Finnmark har begynt å få tak på bemanning. Dersom det bare er bemanning med vikarstafetter, og disse igjen bare består av utlendinger, så gir ikke dette robuste fagmiljø.»

«Men akuttkirurgisaken handler egentlig ikke om det som står i planen, men det handler om fritt behandlingsvalg. Private aktører kan etablere seg hvor som helst. Helsetjenester skiller seg i regjeringens tankegang ikke fra levering av andre varer og tjenester. Vi bør ta i bruk offentlig helsetjeneste først, så får vi se om vi har bruk for private tjenester. Vi kan ha åpne poliklinikker på kveldstid. Dette må bygge på en frivillig avtale, dette er noe vi bør få til.»

Torgeir Micaelsen er Stortingsrepresentant fra Buskerud, og nye Drammen Sykehus vil være hans hjemsykehus. Her planlegges det for 10 timers produksjonstid på operasjonsstuene, og bygget baseres ellers på planene fra sykehuset i Østfold som allerede er for lite. Hvorfor skal det være kvadratmet­erne som skal være den begrensende faktoren? Er dette en ideologi hos politikerne?

«Jeg er ikke fornøyd med Østfold­modellen, men denne skyldes økonomiske årsaker i Helse Sør-Øst systemet. Det er dette som er årsak til nedskaler­ingen i Drammen. Men jeg har hatt kontakt med de tillitsvalgte, og det virker som om de ansatte er fornøyd med plan- leggingen. Jeg er bekymret for at vi dimensjonerer riktig, men dette handler om ressurser, og vi må bygge hus som vi også kan drifte og vedlikeholde.»

«Planen har imidlertid store mangler i tillegg til investeringsdelen. Det er alt for lite om kultur og ledelse i sykehus. Vi må ha bedre rekrutering av ledere, og vi må ha trening av lederne. Det er for lite om medarbeiderne, og det er for lite om faglig innhold. Her burde det vært mye mer i planen.» •