Bokanmeldelse:

Konflikt og konfliktforståelse for helse- og sosialarbeidere

I disse urolige tider kan det være på sin plass å henlede oppmerksomheten konfliktløsning. Basal kunnskap om mekanismer som leder til konflikter og ulike løsningsmuligheter er av særlig interesse for tillitsvalgte. Overlegen ­gjentrykker omtale av en innføring i emnet. En bok som kan anbefales. Fra Tidsskriftet Nr. 3, 10. februar 2015

Av Christian Grimsgaard,
Nestleder Of

Denne anmeldelsen er opprinnelig publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 3 2015, og er gjengitt med tillatelse.

Konflikt og konfliktforståelse for helse- og sosialarbeidere, utgitt første gang i 2004, har nå kommet i ny og revidert utgave. Forfatter og professor i sosialpsykologi Tor-Johan Ekeland ble oppfordret til å skrive en bok om emnet for mer enn 10 år siden, da ­konfliktforståelse ble lagt inn i rammeplaner for helse- og omsorgsfag i høyskolene.

Utgivelsen er også innrettet som en lærebok, med henvendelser til en leser ikledd rollen som student på vei ut i arbeidslivet. Dette er sikkert nyttig, og virker disiplinerende for et emne det ikke er helt enkelt å avgrense. Forfatteren er flink med begrepsavklaringer og presiseringer for å tydeliggjøre og operasjonalisere emnet, og veileder skånsomt gjennom kapitler som gradvis bygger opp vår kompetanse, særlig innen sosialpsykologi.

For en leser som ønsker rask og ­anvendbar kunnskap om emnet, opp­leves denne ellers gode didaktiske strukturen som noe omstendelig. Det er først i de siste kapitlene at konfliktløsning og megling behandles, og da på et ganske overordnet plan. Kanskje kunne denne delen vært trukket inn tidligere, og vektet noe høyere på bekostning av de ellers gode sosialpsykologiske utlegninger og betraktninger.

Hvorfor en bok om konflikter for helse- og sosialarbeidere? Den enkle begrunnelsen er at det står på pensum i mange utdanninger. Forfatteren redegjør for hvorfor helsearbeidere spesielt bør inneha slik kunnskap; et felt preget av mange kryssende hensyn og av mange ulike interessegrupper og konstella­sjoner, som i utstrakt grad må samarbeide. I en serie eksemplifiserte ­konflikter illustreres de mange sam­arbeidsarenaene og konfliktene som kan oppstå.

Litt forstyrrende er det at forfatter­ens betraktninger gjennomgående farges av en mistro til ansatte og en idyllisering av ledernes motiver. Ofte trer han inn i en dommerrolle i eks­emp­lene, med mistenkeliggjøring av motivene til arbeidstakersiden eller profesjonene, som styres av egeninteresse alene. Det er pussig at de mange konfliktene mellom ansatte og ledere i de reformerte organisasjonsstrukturene i stat og kommune (e.g. foretak) ikke gis en mer dyptpløyende tolkning. Her går man glipp av en god anledning til å illustrere situasjons-, tiltaks- og målkonflikt (STM-modellen).

Heller ikke den «nordiske arbeidslivsmodellen» gis plass. Dette er etter min mening en viktig del av vår bakgrunn og våre forutsetninger både for å forebygge og for å løse konflikter. Bør med i neste utgave! Alt i alt fremstår likevel boken som en god og gjennomarbeidet innføring i emnet, og den kan anbefales for ledere med personal­ansvar – og tillitsvalgte.

Ekeland, Tor-Johan Konflikt og konfliktforståelse for helse- og sosialarbeidere 2. utg. 223 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2014. Pris NOK 389 ISBN 978-82-05-47198-6