A2-avtalen for 2016 endelig i havn

Som de fleste har fått med seg, ble Spekter og Legeforeningen omsider enige om ny overenskomst (for perioden 2016-2018). Med dette ble fornyet behandling i Rikslønnsnemnda avlyst.

Etter uenighet, mekling, streik, lønnsnemnd og behandling i Arbeidsretten var saken henvist tilbake til Rikslønnsnemnda. Det lå i kortene at nemnda ikke kunne fatte en tilsvar­ende kjennelse som Arbeidsretten hadde underkjent. Nemndas handlingsrom var derfor beskrenket. Spekter tok initiativ for å finne en løsning før nemndsbehandling, og etter noen runder klarte partene å enes om en ny overenskomst. Forhåpentligvis vil dette bringe mer ro i sykehusene i de nærmeste årene. En kan håpe at årets oppgjør – som starter allerede om få måneder – ikke vil være preget av så steile fronter som vi har erfart i de foregående oppgjørene.

Den nye overenskomsten innebærer egentlig ingen større endringer for leger i sykehus. Vaktfritak for gravide har kommet tilbake på plass. I realiteten har vi fått stadfestet at avtalen er å forstå slik vi fra vår side har forstått den, og slik praksis har vært i sykehus i alle år. Tjenesteplanene skal settes opp etter et rullerende mønster basert på antall tilgjengelige leger i vaktsjiktet (med mindre annet er avtalt). Dette er nå presisert i avtalen. Ved langtidsfravær (over åtte uker) kan det etableres en ny rullerende tjenesteplan basert på antall tilstedeværende leger.

Avtalen åpner i tillegg for særordninger i sommerperioden. Perioden skal ikke vare utover 10 uker, med mindre annet er avtalt. I den perioden kan det settes opp tjenesteplaner som avviker fra den originale tjenesteplanen vaktlaget følger resten av året. I realiteten er dette en hjelpeplans-bestemmelse. De fleste sykehus har allerede tatt slike ordninger i bruk. Med en ytre ramme på 10 uker vil dette være akseptabelt etter vårt syn. Med f.eks 4 ukers ferieuttak vil perioden for gjennomsnittsberegning ikke bli lengre enn 6 uker, og vernebestemmelsene vil være effektive.

Det er videre fastsatt to ulike takster for honorering av ekstra arbeid i en sommerplan. Dette kan fremstå som ganske komplisert, men er egentlig ikke så vanskelig. For enkelthetens skyld kan vi illustrere dette med to eksempler;

a) total-timetallet i sommerplanen er det samme som i planen resten av året, men det er satt opp flere timer med vakt. Det gis da en særskilt honorering for økningen i vakttimer, med 0,08 % (av basislønn) /time. Vakttillegg kommer ikke i tillegg. Gitt at vanlig tjenesteplan er 40 timer, hvorav 10 timer er vakt, og sommerplan er på 40 timer, hvorav 15 timer er vakt, vil dette generere 5 timer med 0,08 honorering.

b) total-timetallet i sommerplanen er høyere enn i vanlig tjenesteplan. Det gis da en særskilt honorering for økning i total-timetall med minimum 0,12% (av basislønn)/time. Gitt at vanlig tjenesteplan er 40 timer, og sommerplan er 45 timer utløser dette 5 timer med minimum 0,12 honorering. Vakttillegg kommer ikke i tillegg for disse timene. Kombinasjoner av disse to eksemplene kan også forekomme, med økning i totaltimetall, men med en større økning i vakttimetallet enn i totaltimetallet. Dette vil da honoreres med minimum 0,12 % for økning i totaltimetallet pluss 0,08 for økning i vakttimetallet som går ut over økningen i totaltimetall.

c) Opprinnelig tjenesteplan på 40 timer hvorav 10 timer vakt, ny tjenesteplan 45 timer hvorav 18 timer vakt. Dette gir 5 timer med minimum 0,12 honorering (45-40), og i tillegg 3 timer med 0,08 honorering (8 timer økt vakt hvorav 5 allerede er honorert med 0,12, da gjenstår 3 timer som skal honoreres med 0,08).

Vi har tidligere ikke hatt hjelpeplan-bestemmelse i den sentrale avtalen (A2). Men etter hjelpeplandommen (2013) har arbeidsgiver ansett at de har anledning til å innføre planer som ikke følger et rullerende mønster, innbefattet ulike hjelpeplaner. I de fleste sykehus har hjelpeplaner blitt anvendt i sommerperioden, med eller uten avtale om vilkår i lokal overenskomst (B-del) eller i annen avtale. Nå er det altså presisert at tjenesteplaner skal være rullerende i den sentrale avtalen, men samtidig gitt adgang til avvikende tjenesteplan i sommerferie-avviklingen. Der det er gjort lokal avtale med andre vilkår vil lokal avtale fortsatt gjelde.

Vi håper at villighet til å forhandle, slik vi nå opplevde sentralt, vil gjenspeile seg lokalt i årets B-dels forhandlinger. Det er viktig at vi har gode relasjoner til vår arbeidsgiver og at våre lokale forhandlingsdelegasjoner føler at de er i reelle forhandlinger, noe flere dessverre ikke har opplevd.

Har dere utfordringer med innføring av Overenskomsten del A2 for 2016-18, så ta gjerne kontakt for råd, e-post: of@legeforeningen.no •

Av Jon Helle, leder Of
og Anne-Karin Rime, nestleder Of